Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Μικρές εργασίες και λειτουργικές τροποποιήσεις
Το αντικείμενο των εργασιών αυτής της παρτίδας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:Νέες εργασίες υλοποίησης: οι νέες εργασίες υλοποίησης περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες για νέες υποδομές, εγκαταστάσεις ή κτίρια μέσα σε οποιοδήποτε κτίριο ή στους χώρους του EUIPO στην Ισπανία ή στο εξωτερικό, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον,Εργασίες ανακαίνισης: οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν κάθε εργασία επέκτασης, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, προσαρμογής, ρύθμισης ή ενίσχυσης για οποιαδήποτε από τις ιδιοκτησίες του EUIPO, συμπεριλαμβανομένων εργασιών διαρρύθμισης που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μέσα σε οποιοδήποτε κτίριο ή χώρο του EUIPO στην Ισπανία ή στο εξωτερικό, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον,Εργασίες λειτουργικών τροποποιήσεων: το αντικείμενο των εργασιών λειτουργικών τροποποιήσεων είναι η άμεση δράση ή η σε σύντομο διάστημα αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστατικών ή αυτών που δεν μπορούν να επανορθωθούν από το Γραφείο, ή η κάλυψη επειγουσών αναγκών που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο για τη δραστηριότητα του Γραφείου. Πέρα από τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω, το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών περιλαμβάνει τα εξής:1) Η σύμβαση θα απαιτεί μια σειρά από ελάχιστους ανθρώπινους και υλικούς πόρους προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των εργασιών με φερεγγυότητα. Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα της ομάδας εργασιών απαιτείται με διαρκή παρουσία στο EUIPO και με ομάδα ταχείας αντίδρασης με διαθεσιμότητα σε λιγότερο από 24 ώρες,2) Ανάθεση της κατασκευής των εγκαταστάσεων που συνδέονται με κάθε εργασία ή εγκατάσταση που εκτελείται,3) Καθαρισμός των εργασιών,4) Παράδοση των εγγράφων «τελικής κατασκευής» που συνδέονται με την υλοποίηση των μικρών εργασιών,5) Διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά τη σχετική περίοδο εγγύησης. Η προληπτική συντήρηση θα ανατεθεί υποχρεωτικά στην εταιρεία γενικής συντήρησης του EUIPO, όπως ορίζεται στη σύμβαση,6) Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων, των εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν και των λειτουργικών...
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
ES521