Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιβαλλοντική Έρευνα
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Σύμβαση-πλαίσιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου — Ενισχυμένη ικανότητα αξιολόγησης των μέτρων πολιτικής
Στόχος της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση, η ενίσχυση και η επικύρωση των δυνατοτήτων μοντελοποίησης AERO-MS ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση του κόστους και των οφελών για ένα ευρύ φάσμα μελλοντικών εκτιμήσεων πολιτικής. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα αξιολόγησης ποικίλων εναλλακτικών επιλογών περιβαλλοντικής πολιτικής στον τομέα της αεροπλοΐας, με βάση τον ακριβή χαρακτηρισμό της αεροπορικής βιομηχανίας και τη δυνατότητα διεπαφής με άλλες βάσεις δεδομένων και μοντέλα.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
DEA23