Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Τίτλος:
Συμβουλευτική στήριξη στη Μονάδα συμβουλευτικής στήριξης σχεδίων της ΕΤΕπ για τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
5
Παροχή στήριξης στη δημιουργία τοπικών κεντρικών οργανισμών συμβάσεων (CPBs - Centralised Procurement Bodies)
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
RO