Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου (KPI 3).
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Ακαδημαϊκή αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης με έναν ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Μόνο 1 τμήμα μπορεί να ανατεθεί σε έναν ανάδοχο, ακόμα και αν ο ανάδοχος υποβάλλει υποψηφιότητα και για τα δύο τμήματα. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την αναθεώρηση του περιεχομένου και την παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου.
Άνευ αντικειμένου