Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη στήριξη των πολιτικών για τα φθοριούχα αέρια το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Στήριξη των εσωτερικών πολιτικών για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
— στήριξη για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, γενικότερα, και την κατάργηση της χρήσης των υδροφθορανθράκων (HFC), ειδικότερα,— αξιολογήσεις και προσθήκη κειμένου στις εκθέσεις της Επιτροπής που απαιτούνται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 και άρθρο 21 παράγραφος 5 του κανονισμού σχετικά με την απαγόρευση των HFC σε ψυκτικά συστήματα πολλαπλής συσκευασίας και τη μέθοδο κατανομής των ποσοστώσεων, καθώς και την παρακολούθηση των τιμών των HFC,— στήριξη για τη διάδοση των πολιτικών και των υποχρεώσεων προς τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζονται από την πολιτική για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Άνευ αντικειμένου