Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Statistical - Στατιστική έρευνα πλαισίου χρήσης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
6
LUCAS 2022 – Γραφείο εξυπηρέτησης, τεχνική βοήθεια και έλεγχος ποιότητας
Οι στόχοι της παρτίδας 6 είναι οι εξής:• προετοιμασία της έναρξης της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022,• παροχή κατάρτισης στους διαχειριστές σχεδίων των παρτίδων 1-5 και των διαχειριστών της έρευνας σε συντονισμό με τον ανάδοχο της παρτίδας 7 [(DMT - Data Management Tool) εργαλείο διαχείρισης δεδομένων] και της παρτίδας 8 (κατάρτιση σχετικά με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις). Απαιτείται η παρουσία του διευθυντή σχεδίου της παρτίδας 7 και του ατόμου που παρέχει την κατάρτιση DMT (παρτίδα 7) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου,• παροχή τεχνικής βοήθειας και υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας προς την Επιτροπή και τους αναδόχους της έρευνας (παρτίδες 1-5) που διεξάγουν την έρευνα LUCAS για το 2022. Στην εν λόγω παρτίδα οι υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων καλύπτουν τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά την επιτόπια έρευνα για το σχέδιο LUCAS 2022 και την εκστρατεία φωτοερμηνείας του LUCAS 2022.Ο χρονικός προγραμματισμός για όλα τα καθήκοντα της εν λόγω παρτίδας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο στις παρτίδες 1-5, η οποία με τη σειρά της θα εξαρτηθεί από τις συμβατικές και κλιματολογικές συνθήκες.Από τον συνολικό αριθμό σημείων που αξιολογήθηκαν από τους αναδόχους των παρτίδων 1-5 (σημεία φωτοερμηνείας του χαρακτηριστικού τοπίου, επί τόπου σημεία και σημεία φωτοερμηνείας) ο ανάδοχος της παρτίδας 6 θα πραγματοποιήσει τους ακόλουθους ελέγχους:• έλεγχος μέχρι 10 000 επιτόπιων σημείων φωτοερμηνείας,• έλεγχος 66 660 σημείων στα οποία πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη,• επιπλέον έλεγχος των 20 000 φωτογραφιών για ανωνυμοποίηση,• έλεγχος 25 000 σημείων από την εκστρατεία φωτοερμηνείας.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,160,000.00 EUR
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000