Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Κανονιστικές αλλαγές
Οι πάροχοι των υπηρεσιών πρέπει να παρέχουν βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στον όμιλο της ΕΤΕπ όσον αφορά την αναθεώρηση της βέλτιστης τραπεζικής πρακτικής σε συγκεκριμένους προληπτικούς και μη προληπτικούς κανονιστικούς τομείς για τον εντοπισμό πιθανών κενών σε κανονισμούς και πρακτικές της αγοράς και των αναγκαίων προσπαθειών του ομίλου της ΕΤΕπ για τη γεφύρωση των κενών αυτών.Λόγω της πολυπλοκότητας και του εξελισσόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω παρτίδας ενδέχεται να καλύψει τον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο τομέων:• Αξιολόγηση των ρυθμιστικών απαιτήσεων της Καλύτερης Τραπεζικής Πρακτικής («ΚΤΠ»)(προληπτική/μη προληπτική): με στόχο την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ΕΤΕπ θα ερμηνεύσει τις κανονιστικές απαιτήσεις και του αντικτύπου τους εντός του οργανωτικού πλαισίου της ΕΤΕπ, καθώς και σε επίπεδο ομίλου ΕΤΕπ (κατά περίπτωση).• Αναθεώρηση οργανωτικών αλλαγών, αλλαγών διαδικασιών και διαδικασιών σε ολόκληρο τον Όμιλο της ΕΤΕπ και παροχή βοήθειας για την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων Καλύτερης Τραπεζικής Πρακτικής («ΚΤΠ»): που προκύπτουν άμεσα και/ή έμμεσα από την αξιολόγηση μιας κανονιστικής απαίτησης, και θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής των εν λόγω απαιτήσεων.• Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της συνολικής δομής διακυβέρνησης εστιάζοντας στον μηχανισμό, τη βελτιστοποίηση και τη λειτουργία της διακυβέρνησης του ομίλου της ΕΤΕπ (τόσο της εταιρικής όσο και της θεσμικής) και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση του οργανισμού.• Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των εξελισσόμενων κανονιστικών αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν τον Όμιλο ΕΤΕπ: παροχή συμβουλών για τη βελτίωση και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις, μέσω κανονιστικής υπηρεσίας παρακολούθησης (και όλων των σχετικών υποδομών) και/ή οποιουδήποτε άλλου είδους πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις.• Αναθεώρηση των εσωτερικών ελέγχων (και των συναφών κινδύνων): οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας των διαφόρων επιχειρηματικών τομέων...
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,000,000.00 EUR
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79411100
79411000
72221000
79410000
79400000