Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομική, οικονομική και τεχνική βοήθεια στους τομείς της ενέργειας και της κινητι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
5
Οικονομική υποστήριξη στον τομέα της κινητικότητας και των μεταφορών
βλέπε τμήμα 3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Η πιο οικονομική