Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Tienjarige en tweejarige wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en verzekering ...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicatiedatum op TED:
03/01/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/02/2017
Status:
Afgesloten
Informatie over het perceel
3
Verzekering tegen schade aan het bouwwerk met betrekking tot het project voor structuurverbetering en renovatie van het Vaclav Havel-gebouw in Straatsburg
Doel van onderhavige opdracht bestaat erin om, zonder de aansprakelijkheid vast te stellen, de volledige betaling te dekken voor de werken ter reparatie van schade, en dit voor zowel de oorzaken als de gevolgen, zelfs als de schade voortvloeit uit ongeschiktheid van de grond, wanneer die schade onder de aansprakelijkheid valt van de bouwmeesters (zoals bedoeld in artikel 1792-1 van het Frans burgerlijk wetboek), van de fabrikanten en daarmee gelijkgestelden, alsook van de technisch controleur (krachtens artikel 1792 van het Franse burgerlijke wetboek). Het gaat met andere woorden om schade die: — de stabiliteit van de samenstellende bouwwerken van de bouwopdracht in het gedrang brengt, — een van de bestanddelen of uitrustingsonderdelen van deze bouwwerken aantast waardoor deze niet langer geschikt zijn voor hun beoogde gebruiksdoel, — de stabiliteit aantast van een van de uitrustingsonderdelen die onlosmakelijk is verbonden met de bouwwerken voor het bouwrijp maken, de fundering, de draagconstructie en de gevel- en dakdichting zoals bedoeld in artikel 1792-2 van het Frans burgerlijk wetboek. De werken ter reparatie van schade omvatten tevens: — de kosten die gepaard gaan met de eventueel noodzakelijke sloop-, opruim-, afbraak- of demonterings-, stut-, herplaatsings- of hermonteringswerken, met inbegrip van de verwijdering van grond en beplanting en de heraanleg ervan, — de kosten van de verzekering tegen schade aan het bouwwerk door reparatiewerken die worden uitgevoerd naar aanleiding van een gedekt schadegeval, indien deze werken zelf vallen onder de verplichting tot een verzekering tegen schade aan het bouwwerk.
Economisch meest voordelig