Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ubezpieczenia i pomoc medyczna dla pracowników Grupy EBI
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
08/09/2017
Termin nadsyłania ofert:
10/10/2017
Status:
Zamknięte
Informacje o części
1
Ubezpieczenie kosztów leczenia w przypadku chorób zawodowych i wypadków przy pracy, z wypłatą ryczałtowej sumy odszkodowania w razie śmierci lub kalectwa na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Grupa EBI zamierza zawrzeć w imieniu swoich pracowników i innych beneficjentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowy ubezpieczenia osób od ryzyka w zakresie następstw wypadków (wypadków przy pracy oraz innych wypadków) oraz chorób zawodowych, zachowujące ważność na całym świecie.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie