Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa w sprawie badań dostarczających ekspertyz naukowych wspierających w...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data publikacji w witrynie TED:
30/06/2018
Termin nadsyłania ofert:
01/10/2018
Status:
Zamknięte
Informacje o części
2
Część 2: Doradztwo naukowe wspierające WPRyb w zachodnich wodach atlantyckich UE oraz w najbardziej oddalonych regionach UE.
Jest to zaproszenie do składania ofert w formie otwartej procedury w celu zawarcia wielokrotnej umowy ramowej (WUR) w systemie kaskadowym, na badania zapewniające doradztwo naukowe wspierające wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w obrębie: — Część 2: atlantyckich wód zachodnich UE i regionów najbardziej oddalonych UE. Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym zostanie zawarta z nie więcej niż 3 wybranymi oferentami. Ogólnym celem tej WUR jest zapewnienie Komisji Europejskiej elastycznego narzędzia umożliwiającego zwracanie się o szczegółowe i terminowe doradztwo naukowe w zakresie zarządzania rybołówstwem lub innych niezbędnych usług szczegółowych w celu zapewnienia doradztwa wspierającego WPRyb w zachodnich wodach atlantyckich UE oraz w najbardziej oddalonych regionach UE. Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały wymienione w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie