Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov pre Európsku investičnú banku
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov
Budúci poskytovatelia služieb budú poskytovať odborné poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov, ktoré sa týkajú týchto oblastí: — stratégia v oblasti ľudských zdrojov (vrátane implementačného a cieľového funkčného modelu); — riadenie talentov a plánovanie nástupníctva; — vnútorná mobilita; — strategické plánovanie pracovnej sily; — riadene a rozvoj výkonnosti (napr. individuálny plán rozvoja); — rozmanitosť a začlenenie; — budovanie značky zamestnávateľa a hodnôt, ktoré zamestnávateľ ponúka svojim zamestnancom; — organizačná socializácia; — organizačná kultúra a angažovanosť zamestnancov; — analýzy a podávanie správ v oblasti ľudských zdrojov; — technologické trendy v oblasti ľudských zdrojov. Personálne riaditeľstvo hľadá, s cieľom podporiť čo najlepší výkon ľudských zdrojov, poskytovateľov služieb schopných vykonávať „vizualizačné“ cvičenia pre všetky vyššie uvedené oblasti, a to s podporou pre kľúčových vedúcich pracovníkov, na ktorých prácu má riaditeľstvo dosah. Okrem toho musia poskytovatelia služieb dokázať zabezpečiť spôsobilosti na zaistenie analýz trhu týkajúcich sa vyššie uvedených oblastí, t. j. referenčné porovnávanie s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami/bankami a najlepšiu súčasnú prax a odporúčania pre vyššie uvedené oblasti týkajúce sa ľudských zdrojov.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka