Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie školiacich kurzov pre vyšetrovateľov nehôd
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
13/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Pokročilý kurz pre vyšetrovateľov nehôd.
Cieľom obstarávania je určiť vhodného lektora (lektorov), ktorý: — poskytne školiteľovi (školiteľom) agentúry EMSA pomoc na základe bodov uvedených v bode 2.2.1. Presný rozsah pomoci bude prejednaný medzi školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA a dodávateľom aspoň 3 týždne pred konaním plánovaného školenia. Moduly, v ktorých má dodávateľ pomáhať školiteľovi agentúry EMSA pri vykonávaní kurzov, budú na celkový odhadovaný počet 6 hodín, — vypracuje obsah, súvisiace praktické cvičenia/prípadové štúdie (vykonávané v triede) a poskytne moduly podľa osnovy kurzu na základe bodov uvedených v bode 2.2.2. na celkový odhadovaný počet 29 hodín. Dodávateľ si musí pred prvým školením pripraviť vhodný školiaci materiál a v prípade potreby ho aktualizovať medzi ďalšími školeniami na základe spätnej väzby od účastníkov týkajúcej sa dosiahnutia cieľov školenia, a to podľa bodu 2.2.2 a v spolupráci so školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA. Dodávateľ musí dbať na vysokú úroveň aktívnej účasti všetkých účastníkov kurzu, a preto sa musia uvedené cvičenia/prípadové štúdie vykonávať v triede s účastníkmi rozdelenými do skupín. Okrem toho, sprievodná dokumentácia musí obsahovať komplexné školiace poznámky, ktoré účastníci dostanú.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka