Údaje o výzve na predloženie ponúk

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Názov:
Údržba elektrických zariadení a práca na elektrických, vykurovacích, ventilačnýc...
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
30/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Údržba zariadení a práca pod napätím
Údržbárske služby pokryté touto zmluvou sú nasledujúce:– všetky úkony v rámci preventívnej údržby,– všetky úkony v rámci opravnej údržby,– všetky služby v oblasti správy,– všetky služby v oblasti podpory správy životného prostredia,– podpora počas pravidelných prehliadok vykonávaných schváleným orgánom.Tieto služby majú byť realizované počas trvania zmluvy podľa potrieb Európskeho dvora audítorov.Práce pod napätím nad rámec pokrytých údržbárskych služieb, ktorých potreba sa objaví počas zmluvy, najmä menšie úpravy a/alebo projekty sanácie, rekonštrukcie alebo monitorovania vykonávaných prác treťou spoločnosťou. V priebehu trvania zmluvy môže dôjsť k malým zmenám v závislosti od potrieb Európskeho dvora audítorov, pretože projekty modernizácie alebo renovácie sú komplexné úkony vyžadujúce zásah viacerých spoločností. Každý z týchto projektov bude počas trvania zmluvy dokončený len raz.Zoznam hlavných zariadení zahrnutých v zmluve je uvedený v prílohe 2A. Ich technický a kvantitatívny popis je uvedený iba pre informáciu. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a v prípade potreby by mal byť doplnený dodávateľom. Predpokladá sa, že všetky zariadenia sú v dobrom stave. Všetko pomocné vybavenie, zariadenia a príslušenstvo sa považuje za neoddeliteľnú súčasť zariadení.Európsky dvor audítorov zostavil predbežný a nevyčerpávajúci zoznam služieb a dodávok, ktoré by mohol požadovať buď ako súčasť opravnej údržby, alebo ako súčasť prác súvisiacich s touto zmluvou (príloha 2C). Nepredstavuje záväzok Dvora zadať vyhotovenie týchto služieb/prác a mal by sa vyvíjať postupne a v závislosti od potrieb.
Cena