Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Drobné práce a prevádzkové úpravy
Predmet prác v rámci tejto časti je nasledovný:nové realizačné práce: nové realizačné práce zahŕňajú všetky práce na nových infraštruktúrach, zariadeniach alebo budovách vo všetkých budovách alebo v areáloch EUIPO v Španielsku či v zahraničí, a to v súčasnosti, ako aj v budúcnosti,rekonštrukčné práce: rekonštrukčné práce zahŕňajú všetky práce na rozšírení, zlepšení, modernizácii, prispôsobení, úprave alebo posilnení akéhokoľvek majetku EUIPO vrátane úprav, ktoré zahŕňajú výstavbu nových zariadení alebo modernizáciu existujúcich zariadení v budovách alebo v areáloch EUIPO v Španielsku či v zahraničí, a to v súčasnosti, ako aj v budúcnosti,prevádzkové úpravy: predmetom prevádzkových úprav je okamžité alebo rýchle konanie s cieľom napraviť nepredvídané udalosti alebo udalosti, ktoré nemôže napraviť samotný úrad EUIPO, alebo uspokojiť naliehavé potreby, ktoré môžu vytvárať riziko pre činnosť úradu. Rozsah služieb, okrem vyššie uvedených prác, zahŕňa:1) zákazka si bude vyžadovať rad minimálnych ľudských a materiálnych zdrojov, aby bolo možné realizovať práce so schopnosťou plniť finančné záväzky. Z tohto dôvodu sa vyžaduje dostupnosť pracovného tímu, ktorý bude nepretržite prítomný v priestoroch EUIPO, a jednotka rýchlej reakcie s dostupnosťou do 24 hodín;2) uvedenie zariadení do prevádzky pri každej vykonanej práci alebo inštalácii;3) upratovanie a čistenie po vykonaní prác;4) dodanie dokumentácie existujúceho stavu objektov („as-built“ dokumentácia) spojenej s realizáciou drobných prác;5) opravná údržba zariadení počas súvisiacej záručnej lehoty. Preventívna údržba bude povinne pridelená spoločnosti poskytujúcej EUIPO služby všeobecnej údržby, ako bude uvedené v zmluve;6) všetky technické, administratívne, organizačné a kontrolné činnosti potrebné na zaručenie kvality prác, realizovaných inštalácií a prevádzkových úprav.
Najlepší pomer ceny a kvality
ES521