Uppgifter om anbudsinfordringar

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Rubrik:
Underhåll av elinstallationer, värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinst...
Upphandlande myndighet:
European Court of Auditors (ECA)
Publiceringsdatum i TED:
24/10/2018
Sista anbudsdag:
30/11/2018
Status:
Stängd
Information om del
1
Underhåll av installationerna samt elarbeten
De underhållstjänster som omfattas av detta kontrakt är följande:- alla förebyggande underhållsåtgärder,- alla korrigerande underhållsåtgärder,- alla ledningstjänster,- alla tjänster avseende stöd till miljöförvaltning,- stöd under de periodiska kontroller som utförs av erkänt organ.Dessa tjänster ska utföras under kontraktets hela löptid enligt rättens behov.Elarbetena som inte har med insatser som omfattas av underhållstjänsterna att göra, och skulle kunna uppstå under kontraktets löptid, avser särskilt små modifieringar och/eller ombyggnadsprojekt eller renovering eller uppföljning av arbeten utförda av ett tredje bolag. De smärre modifieringarna kan utföras under kontraktets hela löptid allt efter rättens behov, medan ombyggnadsprojekt eller renovering är mer komplexa åtgärder, som kräver insatser av flera företag. Vart och ett av dess projekt kommer att utföras endast en gång under kontraktet.Listan över huvudinstallationerna som avses i kontraktet finns upptagen i bilaga 2A. Teknisk och kvantitativ beskrivning ges som vägledning. Denna lista är inte uttömmande och kan i förekommande fall komma att kompletteras av kontraktstagaren. Alla installationer antas vara väl fungerande. All utrustning, alla installationer och tillhörande tillbehör anses utgöra en integrerad del av installationerna.Rätten har upprättat en preliminär och icke-uttömmande lista över tjänster och varor, som skulle kunna komma att efterfrågas av rätten endera inom ramen för det korrigerande underhållet eller inom ramen för arbeten förenade med detta kontrakt (bilaga 2C). Den utgör inte något åtagande för rätten att få dessa tjänster/arbeten utförda, och den kommer sannolikt att utvecklas över tid och efter behov.
Pris