Svarīgs juridisks paziņojums

 

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un persondatu aizsardzības noteikumi.

 

Atruna

TED, SIMAP, eTendering un eNotices tīmekļa vietnes (turpmāk “SIMAP sistēma”), ir izveidotas, lai sniegtu sabiedrībai labāku piekļuvi informācijai par publiskā iepirkuma konkursiem Eiropas Savienībā, kā arī uzlabotu publiskā iepirkuma procedūru pārvaldību. Mēs cenšamies nodrošināt, lai visa informācija būtu atjaunināta un precīza, un, ja tiek pamanītas kļūdas, mēs cenšamies tās labot.

 

Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību par informāciju, kas ir šajās tīmekļa vietnēs. Īss informācijas raksturojums:

 • tā ir vispārīga un neattiecas uz kādu fizisku personu vai citu tiesību subjektu konkrētajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
 • dažkārt ir saistīta ar ārējām tīmekļa vietnēm, kuras ES Publikāciju birojs nevar ietekmēt un par kurām tas neuzņemas nekādu atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiešsaistes dokumentā oficiāli pieņemtais teksts var būt atveidots neprecīzi. Autentiski ir tikai tie paziņojumi par atklātiem konkursiem, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša DVD-ROM formātā oficiālajā valodā, kuru izvēlējies līgumslēdzējs.

 

Mēs cenšamies pēc iespējas mazināt tehnisku kļūmju izraisītus traucējumus. Tomēr atsevišķos gadījumos dati, kas iekļauti mūsu vietnē, ir sagatavoti vai organizēti datnēs vai formātos, kas nefunkcionē nevainojami, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks vai kā citādi neietekmēs mūsu pakalpojumus. Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas radušās tāpēc, ka lietota šī vietne vai citas ārējas vietnes, uz kurām šajā vietnē sniegtas saites.

 

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Publikāciju biroja atbildību tad, ja nav ievēroti piemērojamie valsts tiesību akti, un neatbrīvo no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem tam atbildība ir jāuzņemas.

 

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 1998–2020

Eiropas Komisijas informācijas atkalizmantošanas noteikumi ir izklāstīti Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumā par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu. Ja vien nav norādīts citādi, paziņojumus par iepirkumu, kas publicēti “Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša” pielikumā, un publisko iepirkumu dokumentāciju eTendering tīmekļa vietnē var brīvi atkalizmantot komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.

Autortiesības uz saturu tīmekļa vietnēs SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool un eTendering) ir licencētas saskaņā ar licenci Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Tas nozīmē, ka ir atļauta atkalizmantošana ar pienācīgu atsaukšanos uz dokumentu un norādēm uz visiem grozījumiem.

by

Jums var būt vajadzīgs iegūt papildu tiesības, ja konkrēts saturs attēlo identificējamas privātpersonas vai ietver trešo personu darbus. Pretendentu jautājumus nedrīkst izmantot atkārtoti bez viņu rakstiskas piekrišanas. Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums, iespējams, vajadzēs lūgt atļauju tieši tiesību subjektam. Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, patenti, preču zīmes, reģistrētie dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, ir izslēgti no Komisijas atkalizmantošanas politikas un jums nav licences attiecībā uz tiem.

SIMAP sistēmas logotipus (tostarp TED logotipus) nedrīkst izmantot bez Eiropas Savienības Publikāciju biroja iepriekšējas piekrišanas.

SIMAP sistēmas metadati ir vispārpieejami saskaņā ar Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0).

Lai no FTP servera saņemtu datnes XML formātā to izmantošanai un komerciālai izplatīšanai, ir jāievada parole, kuru var saņemt par velti, nosūtot e-pastu uz šādu adresi: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Ja jums ir citi jautājumi par autortiesībām saistībā ar SIMAP, sūtiet tos uz šo adresi: op-copyright@publications.europa.eu.

Jūsu persondatu aizsardzība

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Saturs

 • Ievads

 • Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

 • Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

 • Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

 • Cik ilgi jūsu persondatus glabājam?

 • Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu persondatus?

 • Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž?

 • Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot?

 • Kontaktinformācija

 • Kur var atrast sīkāku informāciju?

Ievads

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (EK) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

 

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti visu sniegto persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

 

Informācija par apstrādes darbību “Lietotāja reģistrācija sistēmā eTendering”, ko īsteno Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums”, sniegta zemāk.

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes nolūks: Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” vāc un izmanto jūsu persondatus, kad reģistrējaties sistēmā eTendering, kurā var izmantot progresīvus pakalpojumus.

 

Jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

 

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz pārzini;

 

kā arī

 

jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu persondatu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

 

Plašāks apstrādes juridiskais pamats:

 

·        Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam

·        Komisijas Regula (ES) 2015/1986 (2015. gada 11. novembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā

·        Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

·        Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu

·        Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

·        Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas Lēmums 2009/496/EK, Euratom (2009. gada 26. jūnijs) par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību

 

Papildinājumā — tiesību akti, kas attiecas uz konkrētām nozarēm.

Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” vāc šādus persondatus.

 

Privātā sektora lietotājiem

 

Obligātie dati:

·        galvenā līgumslēdzēja iestāde;

·        vārds un uzvārds

·        e-pasta adrese:

 

Publiskā sektora lietotājiem

 

Obligātie dati:

·        e-pasta adrese:

 

Fakultatīvie dati:

·        vārds un uzvārds

·        tālruņa numurs

·        organizācijas nosaukums

·        adrese

Cik ilgi jūsu persondatus glabājam?

Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, proti, kamēr tos aktīvi izmanto. Jūsu konts tiek dzēsts, ja vairs neesat konkrētajā amatā. Jūsu ieraksti (jautājumi un atbildes) paliek redzamas līdz konkursa beigām.

Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (piemēram, e-vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādēti dati) glabājas Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

 

Komisijas līgumpartneriem ir jāievēro īpaša līguma klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas jeb VDAR (Regula (ES) 2016/679).

 

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā risku, kas saistīts ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas atbild par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ieskaitot darbuzņēmēja darbiniekus, atbilstīgi principam, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot jūsu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

 

Jums ir tiesības iebilst pret savu persondatu apstrādi, kas ir likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

 

Jūs esat piekritis šīs apstrādes darbības vajadzībām sniegt savus persondatus Publikāciju biroja C.3 nodaļai “TED un ES publiskais iepirkums”. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

 

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet sadaļā “Kontaktinformācija” sniegto kontaktinformāciju.

 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās (piemēram, miniet atsauces numuru(-us), kā norādīts zemāk sadaļā “Kur var atrast sīkāku informāciju?”).

Kontaktinformācija

Datu pārzinis

 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini — Publikāciju biroja nodaļu C.3 “TED un ES publiskais iepirkums” —, sūtot vēstuli uz adresi info@publications.europa.eu.

 

Komisijas datu aizsardzības speciālists

 

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

 

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

Kur var atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00455.