Aviz juridic important

 

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei denegări de responsabilitate și al unui aviz privind drepturile de autor și sunt supuse regulilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Denegare de responsabilitate

Site-urile TED, SIMAP, eTendering și eNotices (denumite în continuare sistemul SIMAP) există pentru a facilita accesul publicului la informații privind achizițiile publice în Uniunea Europeană, precum și pentru a îmbunătăți procedurile de achiziții publice. Scopul nostru este să prezentăm informații actualizate și exacte. În cazul în care ni se aduc la cunoștință unele erori, vom încerca să le corectăm.

 

Cu toate acestea, Oficiul pentru Publicații nu își asumă nicio formă de responsabilitate sau răspundere cu privire la informațiile publicate pe aceste site-uri. Aceste informații:

 • au doar un caracter general și nu vizează situații specifice referitoare la o anumită persoană fizică sau juridică
 • nu sunt, în mod obligatoriu, complete, exacte sau actualizate
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe asupra cărora Oficiul pentru Publicații nu exercită niciun control și pentru care nu își asumă responsabilitatea
 • nu oferă consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

 

Vă rugăm să rețineți că nu se poate garanta faptul că un document disponibil online reproduce cu exactitate textul adoptat oficial. Numai anunțurile de licitații publicate în edițiile pe DVD-ROM ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în limba oficială aleasă de entitatea contractantă sunt autentice.

 

Încercăm, de asemenea, să minimizăm problemele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori și, prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Oficiul pentru Publicații nu își asumă răspunderea cu privire la problemele întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricăror alte site-uri externe la care se face trimitere.

 

Această declinare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea Oficiului pentru Publicații într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația națională aplicabilă sau să îl absolve de răspundere în situații în care, potrivit legislației respective, aceasta nu poate fi exclusă.

 

Aviz privind drepturile de autor

© Uniunea Europeană, 1998-2020

Politica de reutilizare a Comisiei este pusă în aplicare prin Decizia Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei. Dacă nu se prevede altfel, anunțurile de achiziții publice publicate în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și documentele achizițiilor disponibile în eTendering pot fi reutilizate liber, în scopuri comerciale sau necomerciale.

Drepturile de autor asupra conținutului editorial al site-urilor SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool și eTendering) sunt sub licența Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Aceasta înseamnă că reutilizarea este autorizată, cu condiția să fie recunoscută sursa documentului și să fie indicate toate modificările efectuate.

by

Este posibil să trebuiască să țineți cont și de alte drepturi atunci când un anumit conținut prezintă persoane private identificabile sau include lucrări aparținând unor terți. Întrebările adresate de ofertanți nu pot fi reutilizate fără acordul scris al acestora. Pentru a utiliza sau reproduce conținut care nu este în proprietatea UE, s-ar putea să fie nevoie să le solicitați direct titularilor drepturilor o autorizație în acest sens. Software-urile sau documentele aflate sub incidența drepturilor de proprietate industrială (brevete, mărci, desene sau modele înregistrate, logouri, nume etc.) nu fac obiectul politicii Comisiei privind reutilizarea documentelor și nu aveți nicio licență în privința lor.

Logourile sistemului SIMAP (inclusiv cele TED) nu pot fi utilizate fără acordul prealabil al Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.

Metadatele sistemului SIMAP sunt dedicate domeniului public, în conformitate cu actul de dedicare către domeniul public Creative Commons CC0 1.0 Universal.

Pentru trimiterea fișierelor în format XML prin intermediul unui server FTP, mai exact în vederea exploatării și redifuzării în scopuri comerciale, aveți nevoie de o parolă, pe care o puteți primi gratuit trimițând un e-mail la adresa: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Pentru orice alte aspecte referitoare la drepturile de autor asociate SIMAP, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: op-copyright@publications.europa.eu

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal

Această declarație de confidențialitate oferă informații cu privire la prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cuprins

 • Introducere

 • De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?

 • Ce date personale colectăm și prelucrăm?

 • Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

 • Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

 • Date de contact

 • Unde puteți găsi mai multe informații

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) s-a angajat să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să vă respecte viața privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001).

 

Această declarație de confidențialitate explică motivul pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

 

Mai jos sunt prezentate informații referitoare la operațiunea de prelucrare „Înregistrarea utilizatorilor pe site-ul eTendering”, efectuată de unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.

De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Scopul prelucrării datelor: Unitatea C.3 „TED și achizițiile publice europene” din cadrul Oficiului pentru Publicații colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă înregistrați pe site-ul e-Tendering pentru a beneficia de servicii dedicate.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

Pe ce temei juridic ne bazăm când prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că:

 

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organismul Uniunii;

prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

 

și

 

dumneavoastră, ca persoană vizată, ați consimțit ca datele personale să vă fie prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 

Temeiuri juridice suplimentare pentru prelucrare:

 

· Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

· Regulamentul (UE) 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice

· Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

· Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice

· Directiva 2014/25/UΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

· Decizia 2009/496/CE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor din 26 iunie 2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene

 

La acestea se adaugă reglementările aplicabile anumitor sectoare.

Ce date personale colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) a Oficiului pentru Publicații colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

Pentru persoane private

 

Date obligatorii:

· principala autoritate contractantă

· prenume și nume

· adresă de e-mail

 

Pentru utilizatori publici

 

Date obligatorii:

· adresă de e-mail

 

Date opționale:

· prenume și nume

· număr de telefon

· denumirea organizației

· adresă

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) a Oficiului pentru Publicații păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe durata necesară pentru a îndeplini scopul colectării sau prelucrării, și anume atâta timp cât datele sunt folosite activ. Contul dumneavoastră este șters atunci când încetați să lucrați în această funcție. Mesajele dumneavoastră (întrebări și răspunsuri) rămân vizibile până la închiderea procedurii de ofertare.

Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele personale în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene, fie pe cele ale contractanților săi. Toate operațiunile de prelucrare se desfășoară respectând Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

 

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei. Aceștia trebuie, de asemenea, să respecte obligațiile de confidențialitate care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD, Regulamentul (UE) 2016/679).

 

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea în mediul online, riscul pierderii de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate, care au o nevoie legitimă de a le cunoaște în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este oferit personalului Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat, inclusiv al contractanților, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată (conform definiției din capitolul III, articolele 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725), aveți o serie de drepturi specifice, în special dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea acestora. De asemenea, dacă este cazul, aveți dreptul de a vă opune prelucrării sau aveți dreptul la portabilitatea datelor.

 

Aveți dreptul de a vă opune operațiunii de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal care se efectuează în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a).

 

Ați consimțit să furnizați date cu caracter personal unității C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații pentru această operațiune de prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, notificând operatorul de date. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de momentul retragerii.

 

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, puteți contacta, de asemenea, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate la rubrica „Date de contact” de mai jos.

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să includeți în cerere descrierea lor (și anume referințele de înregistrare, așa cum se indică în secțiunea „Unde puteți găsi mai multe informații” de mai jos).

Date de contact

Operatorul de date

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date – unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații – la adresa info@publications.europa.eu.

 

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

 

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

 

În cazul în care considerați că drepturile pe care vi le conferă Regulamentul (UE) 2018/1725 v-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale de către operatorul de date, puteți depune o reclamație la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, la adresa edps@edps.europa.eu.

Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către Comisie, așa cum i-au fost documentate și notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul următor: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu referința de înregistrare: DPR-EC-00455.