Pomembno pravno obvestilo

 

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Namen spletišč TED, SIMAP, eTendering in eNotices (v nadaljnjem besedilu: sistem SIMAP) je javnosti omogočiti boljši dostop do informacij o javnih naročilih v Evropski uniji in izboljšati vodenje postopkov javnega naročanja. Prizadevamo si, da bi bile vse informacije posodobljene in točne, ter poskušamo odpraviti morebitne napake, na katere smo opozorjeni.

 

Vendar Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti za informacije na teh spletiščih. Te informacije:

 • so splošnega značaja in se ne nanašajo na posebne okoliščine določenega posameznika ali subjekta;
 • niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene;
 • so včasih povezane z zunanjimi spletišči, nad katerimi Urad za publikacije nima nadzora in za katere ne prevzema odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

 

Opozarjamo vas, da spletni dokumenti niso vedno natančna reprodukcija uradno sprejetega besedila. Verodostojna so samo obvestila o javnih naročilih, objavljena v Uradnem listu Evropske unije na nosilcu DVD-ROM in v jeziku, ki ga je izbral naročnik.

 

Prizadevamo si čim bolj omejiti nevšečnosti zaradi tehničnih motenj. Vendar so lahko nekateri podatki na našem spletišču v datotekah ali obliki, ki niso popolnoma brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo vplivale na zagotavljanje naših storitev. Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti za težave, ki nastanejo kot posledica uporabe tega spletišča ali povezanega zunanjega spletišča.

 

Ta izjava ne omejuje odgovornosti Urada za publikacije za dejanja v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje njegove odgovornosti za dejanja, ki jih po tej zakonodaji ni mogoče izključiti.

 

Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 1998–2020

Politika Evropske Komisije za ponovno uporabo se izvaja na podlagi Sklepa Komisije z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov. Če ni drugače navedeno, je za komercialne ali nekomercialne namene dovoljena ponovna uporaba obvestil o javnih naročilih, objavljenih Uradnem listu Evropske unije, in dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so na voljo na spletišču eTendering.

Uporaba avtorskih pravic za vsebino spletišč informacijskega sistema SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool in eTendering) je dovoljena na podlagi mednarodne licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). To pomeni, da je ponovna uporaba dovoljena, če je ustrezno naveden vir in so označene morebitne spremembe.

by

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Vprašanja ponudnikov se lahko ponovno uporabijo samo po njihovem predhodnem pisnem soglasju. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic. Za programsko opremo ali dokumente, za katere veljajo pravice industrijske lastnine, kot so patenti, blagovne znamke, registrirani modeli, logotopi in imena, se politika Komisije o ponovni uporabi ne uporablja in se dovoljenja ne izda.

Logotipe sistema SIMAP (vključno z logotipom TED) lahko uporabljate samo po predhodnem soglasju Urada za publikacije.

Metapodatki sistema SIMAP so v javni domeni in se uporabljajo v skladu s pravili za licence Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0).

Pošiljanje datotek v obliki xml prek strežnika FTP za razširjanje in komercialno uporabo je možno le ob pridobitvi brezplačnega gesla, za katerega lahko zaprosite po e-pošti na naslednjem naslovu: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Za vsa druga vprašanja glede avtorskih pravic informacijskega sistema SIMAP se obrnite na: op-copyright@publications.europa.eu.

Varstvo osebnih podatkov

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o obdelavi in varstvu osebnih podatkov.

Kazalo

 • Uvod

 • Zakaj in kako obdelujemo osebne podatke

 • Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

 • Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

 • Kako dolgo hranimo osebne podatke

 • Kako varujemo osebne podatke

 • Kdo ima dostop do osebnih podatkov in komu se razkrijejo

 • Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate

 • Kontaktni podatki

 • Več informacij

Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001).

 

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavite svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

 

Spodaj so navedene informacije v zvezi z obdelavo podatkov pri registraciji uporabnika storitve eTendering, ki jo izvaja enota C.3 za TED in javno naročanje EU Urada za publikacije Evropske unije.

Zakaj in kako obdelujemo osebne podatke

Namen postopka obdelave podatkov: enota C.3 za TED in javno naročanje EU Urada za publikacije zbira in uporablja osebne podatke, ki jih vnesete ob registraciji v eTendering, če želite uporabljati napredne storitve.

 

Vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za samodejno sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Razlogi za obdelavo osebnih podatkov:

 

obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije

obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca

 

ter

 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dovolil obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov

 

Pravna podlaga za obdelavo:

 

·        Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

·        Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja

·        Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb

·        Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju

·        Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

·        Sklep 2009/496/ES, Euratom Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropske unije, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij z dne 26. junija 2009 o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije

 

Poleg tega je pravna podlaga za obdelavo zakonodaja, ki se uporablja za posamezne sektorje.

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Za izvedbo tega postopka obdelave enota C.3 za TED in javno naročanje EU Urada za publikacije zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

 

Zasebni uporabniki

 

Obvezni podatki:

·        glavni organ naročnik

·        ime in priimek

·        e-naslov

 

Javni uporabniki

 

Obvezni podatki:

·        e-naslov

 

Neobvezni podatki:

·        ime in priimek

·        telefonska številka

·        ime organizacije

·        naslov

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Enota C.3 za TED in javno naročanje EU Urada za publikacije osebne podatke hrani toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave teh podatkov, tj. dokler se dejavno uporabljajo. Vaš račun odstranimo, ko preneha vaša funkcija. Vaša vprašanja in odgovori so v sistemu vidni do konca razpisnega roka.

Kako varujemo osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska pošta, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije ali njenih pogodbenih izvajalcev. Za obdelavo podatkov se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

 

Pogodbene izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave podatkov v imenu Komisije, in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

 

Za varovanje osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje spletne varnosti ter preprečevanje izgube ali spremembe podatkov in nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upošteva tveganje, ki ga predstavljata obdelava in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov in komu se razkrijejo

Dostop do vaših osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za njihovo obdelavo, in pooblaščeno osebje, vključno z osebjem pogodbenega izvajalca, na podlagi načela potrebe po seznanitvi. Osebje navedenih organov zavezujejo zakonski in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti.

Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate posebne pravice v skladu s členi 14–25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov. Kjer je to primerno, imate tudi pravico do ugovora na obdelavo osebnih podatkov in do prenosljivosti podatkov.

 

Imate pravico do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov, ki se zakonito izvaja v skladu s členom 5(1)(a).

 

Privolili ste, da osebne podatke posredujete v obdelavo enoti C.3 za TED in javno naročanje EU Urada za publikacije. Privolitev lahko kadar koli prekličete, in sicer tako, da o tem obvestite upravljavca podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem soglasja.

 

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9 spodaj.

 

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih postopkov obdelave, to jasno navedite v svojem zahtevku (navedite evidenčno številko, kot je opredeljeno v razdelku Več informacij).

Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

 

Za uveljavljanje svojih pravic iz Uredbe (EU) 2018/1725 ali za vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se obrnite na upravljavca podatkov – enoto C.3 za TED in javno naročanje EU Urada za publikacije, info@publications.europa.eu.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropski komisiji

 

Za vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, se lahko pritožite Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

Več informacij

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov. Dostop do registra: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Ta postopek obdelave podatkov se v registru pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-00455.