Важна правна информация

 

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни.

 

Отказ от отговорност

Уебсайтовете TED, SIMAP, eTendering и eNotices, наричани по-долу системата SIMAP, имат за цел да предоставят на обществеността по-добър достъп до информация за обществени поръчки в Европейския съюз, както и да допринесат за подобряване на управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Стремим се информацията да бъде актуална и точна и ако ни бъдат посочени грешки, се стараем да ги коригираме.

 

Въпреки това Службата за публикации не поема никаква отговорност по отношение на информацията на тези сайтове, която:

 • е само от общ характер и не се отнася до конкретни обстоятелства, свързани с дадено физическо или юридическо лице;
 • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
 • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на Службата за публикации и за които тя не носи отговорност;
 • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте със специалист, разполагащ с подходящата квалификация).

 

Моля имайте предвид, че публикуваните онлайн документи не са непременно точно копие на официално приетите текстове. Автентични са само обявленията за обществени поръчки, публикувани в изданието на DVD-ROM на Официален вестник на Европейския съюз на избраните от възложителя официални езици.

 

Стремим се да ограничим до минимум смущенията, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Службата за публикации не поема отговорност по отношение на проблеми, появили се в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, свързани с него.

 

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Службата за публикации в разрез с изискванията на действащото национално законодателство, нито да я освободи от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно това законодателство.

 

Авторски права

© Европейски съюз, 1998—2020 г.

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията. Освен ако не е посочено друго, обявленията за обществени поръчки, публикувани в притурката към Официален вестник на Европейския съюз, и документацията за обществени поръчки на уебсайта eTendering могат да бъдат свободно използвани повторно за търговски или нетърговски цели.

Авторските права върху съдържанието на уебсайтовете SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool и eTendering) са лицензирани по силата на лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторната употреба се позволява, при условие че надлежно се посочи източникът и се укажат евентуалните промени.

by

Може да ви се наложи да уредите допълнителни права, ако в конкретното съдържание има разпознаваеми физически лица или са включени произведения на трети страни. Въпросите от страна на оферентите не могат да се използват повторно без тяхното писмено съгласие. За всяко използване или възпроизвеждане на съдържание, което не е собственост на ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от носителя на правата. Софтуерни продукти или документи, обхванати от права върху индустриална собственост, като патенти, търговски марки, регистриран дизайн, фирмени знаци и наименования, са изключени от политиката на Комисията за повторна употреба и съответно не ви се предоставя право за тяхното използване.

Лога на системата SIMAP (включително на TED) не могат да се използват без предварителното съгласие на Службата за публикации на Европейския съюз.

Метаданните на системата SIMAP са обществено достояние в съответствие с Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0).

Получаването на файлове в XML формат чрез FTP сървър за използване и търговско разпространение е защитено с парола, която може да бъде получена безплатно след изпращане на електронно съобщение на адрес: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

За всички други въпроси, свързани с авторските права по отношение на SIMAP, моля, пишете на адрес: op-copyright@publications.europa.eu.

Защита на вашите лични данни

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на личните ви данни.

Съдържание

 • Въведение

 • Защо и как обработваме вашите лични данни?

 • На какво правно основание обработваме вашите лични данни?

 • Какви лични данни събираме и обработваме?

 • Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

 • Как съхраняваме и защитаваме личните ви данни?

 • Кой има достъп до личните ви данни и на кого се предоставят те?

 • Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

 • Координати за връзка

 • Къде можете да намерите по-подробна информация?

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (отменящ Регламент (ЕО) № 45/2001).

 

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице за защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

Информацията във връзка с операцията по обработване „eTendering user registration“, извършвана от отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации на Европейския съюз, е представена по-долу.

Защо и как обработваме вашите лични данни?

Цел на операцията по обработване: Отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации събира и използва личните ви данни, когато се регистрирате в eTendering, за да се възползвате от напреднали услуги.

 

Личните ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, нито за профилиране.

На какво правно основание обработваме вашите лични данни?

Обработваме вашите лични данни, тъй като:

 

обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза;

обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

 

както и

 

вие като субект на данните сте дал съгласието си за обработването на вашите лични данни за една или повече конкретни цели.

 

Допълнителни правни основания за обработването:

 

·        Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

·        Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки

·        Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия

·        Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки

·        Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

·        Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда, на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз

 

В допълнение — законодателството, приложимо за определени сектори.

Какви лични данни събираме и обработваме?

За извършването на операцията по обработване отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации събира следните категории лични данни:

 

Частни лица

 

Задължителни полета:

·        главен възлагащ орган

·        име и фамилия

·        ел. адрес

 

Външни ползватели

 

Задължителни полета:

·        ел. адрес

 

Незадължителни данни:

·        име и фамилия

·        телефонен номер

·        име на организацията

·        адрес

Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации съхранява личните ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или обработването, т.е. докато те се използват активно. Вашият профил се премахва, когато спрете да изпълнявате тази функция. Изпратените от вас въпроси или отговори продължават да са достъпни на сайта до приключване на поканата за участие в търг.

Как съхраняваме и защитаваме личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т. н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или на нейните изпълнители. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

 

Работещите с Комисията изпълнители са обвързани с конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на вашите данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

За да защити вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се взема предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на операцията по обработване (принцип „необходимост да се знае“).

Кой има достъп до личните ви данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на упълномощени служители, включително служители на подизпълнители, въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост – и на допълнителни споразумения за поверителност.

Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14–25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

 

Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни, което се извършва законно в съответствие с член 5, параграф 1, буква а).

 

Вие сте дали съгласието си да предоставите личните си данни на отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации за целите на настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да сте оттеглили съгласието си.

 

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на личните данни, а в случай на конфликт — с длъжностното лице за защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните координати за връзка са посочени в раздел „Координати за връзка“ по-долу.

 

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, посочете ги във вашето искане (т.е. техния референтен номер в съответствие с посоченото в раздел „Къде можете да намерите по-подробна информация?“ по-долу).

Координати за връзка

Администратор на лични данни

 

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни, отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации, info@publications.europa.eu.

 

Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

 

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

 

Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните (т.е. можете да подадете жалба) на адрес edps@edps.europa.eu, ако смятате, че вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и за които ДЛЗД е уведомено. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-EC-00455.