Důležité právní upozornění

 

Na informace na těchto stránkách se vztahují prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a zásady ochrany osobních údajů.

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Internetové stránky TED, SIMAP, eTendering a eNotices (dále jen „systém SIMAP“) nabízejí veřejnosti okamžitý přístup k informacím o veřejných zakázkách v Evropské unii a zlepšují řízení postupů zadávání veřejných zakázek. Všechny uváděné informace se snažíme aktualizovat a upřesňovat. Snažíme se rovněž opravovat na stránkách všechny chyby, na něž nás upozorníte.

 

Úřad pro publikace však neručí za žádné informace, které jsou na těchto internetových stránkách k dispozici. Jde totiž o:

 • informace pouze obecné povahy, nevztahující se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu
 • informace, které nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
 • informace odkazující na externí stránky, na něž Úřad pro publikace nemá žádný vliv a za něž nenese jakoukoli odpovědnost
 • informace, které nelze považovat za odbornou nebo právní radu (potřebujete-li poradit v konkrétních záležitostech, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka)

 

Upozorňujeme rovněž, že dokument zveřejněný online nemusí přesně reprodukovat znění, které bylo oficiálně přijato. Autentická jsou pouze oznámení veřejných nabídek zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie vydávaném na DVD-ROM, v úředním jazyce, který si zvolil zadavatel.

 

Snažíme se vyvarovat výpadků způsobených technickými chybami. Některé údaje na našich internetových stránkách však mohly být vytvořeny či strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku takových problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Úřad pro publikace nenese odpovědnost za problémy vzniklé použitím těchto stránek nebo jakýchkoli externích stránek, na něž se zde odkazuje.

 

Záměrem tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není omezit odpovědnost Úřadu pro publikace v případě porušení pravidel, která stanoví platné vnitrostátní právní předpisy, ani se zříci odpovědnosti v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

 

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 1998–2020

Politika Komise týkající se dalšího použití se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise. Pokud není uvedeno jinak, jsou oznámení o veřejných zakázkách zveřejněná v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie a zadávací dokumentace, která je dostupná v aplikaci eTendering, volně k dispozici k dalšímu použití ke komerčním či nekomerčním účelům.

Autorská práva, jež se vztahují k redakčnímu obsahu internetových stránek SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool a eTendering) jsou předmětem licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. To znamená, že další použití se povoluje za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a označeny jakékoli změny.

by

V případě, že konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby nebo zahrnuje práce třetí strany, můžete být požádáni o získání dodatečných práv. Otázky uchazečů mohou být dále použity bez jejich písemného souhlasu. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví EU, je možné, že budete muset požádat o povolení přímo držitele práv. Software nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, zapsané průmyslové vzory, loga a názvy, jsou z politiky Komise v oblasti dalšího použití vyloučeny a licence se na ně nevztahuje.

Žádné z log systému SIMAP (tzn. ani logo TED) nesmí být použito bez předchozího souhlasu Úřadu pro publikace.

Metadata systému SIMAP jsou v souladu s dokumentem Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0) dostupná pro veřejnost.

K poskytnutí souborů ve formátu XML přes server FTP, zejména k obchodnímu zužitkování a další komerční distribuci, je potřeba heslo, které získáte zdarma zasláním e-mailu prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách TED.

V ostatních záležitostech autorských práv týkajících se k SIMAP kontaktujte: op-copyright@publications.europa.eu.

Ochrana osobních údajů

V tomto prohlášení o ochraně soukromí jsou obsaženy informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Obsah

 • Úvod

 • Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Které osobní údaje se uchovávají a zpracovávají?

 • Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají?

 • Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

 • Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

 • Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

 • Kontaktní údaje

 • Kde lze najít podrobnější informace?

Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001.

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Obsahuje také kontakt na odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

 

Níže uvádíme informace týkající se operace zpracování údajů „Registrace uživatelů internetových stránek eTendering“, kterou provádí oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace Evropské unie.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel zpracování údajů: Oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace Evropské unie shromažďuje a používá vaše osobní údaje, když se zaregistrujete na stránkách eTendering z důvodu využívání pokročilých služeb.

 

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož:

 

zpracování je nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce

 

a

 

jakožto subjekt údajů jste udělil(a) souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 

Dodatečné právní základy pro zpracování údajů:

 

· nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

· prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek

· směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí

· směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek

· směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/ES ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

· rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 2009/496/ES ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie

 

Kromě toho platí zákony vztahující na jednotlivá odvětví.

Které osobní údaje se uchovávají a zpracovávají?

K provádění této operace zpracování shromažďuje oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace tyto kategorie osobních údajů:

 

Soukromí uživatelé

 

Povinné údaje:

· hlavní veřejný zadavatel

· jméno a příjmení

· e-mailová adresa

 

Veřejní uživatelé

 

Povinné údaje:

· e-mailová adresa

 

Nepovinné údaje:

· jméno a příjmení

· telefonní číslo

· název organizace

· adresa

Jak dlouho se vaše osobní údaje uchovávají?

Oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu sběru nebo dalšího zpracování, tj. po dobu, kdy jsou aktivně využívány. Jakmile svou činnost v rámci této funkce ukončíte, bude váš účet odstraněn. Vaše příspěvky (otázky a odpovědi) se zobrazují do doby, než je uzavřena daná výzva.

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů. Veškeré operace zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

 

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR (EU) 2016/679).

 

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří opatření vhodná k řešení bezpečnosti na internetu, rizika ztráty údajů, změny údajů nebo neoprávněného přístupu, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují přístup k údajům omezený na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely jejich zpracování.

Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování a oprávněným zaměstnancům, včetně zaměstnanců smluvního dodavatele, podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

 

Proti zpracování vašich osobních údajů, které se zákonným způsobem provádí podle čl. 5 odst. 1 písm. a), máte právo vznést námitku.

 

Souhlas jste udělili s poskytnutím svých osobních údajů oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace pro účely tohoto zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování provedeného předtím, než jste souhlas odvolali.

 

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit na evropského inspektora ochrany údajů. Kontakty na ně jsou uvedeny níže v kapitole Kontaktní údaje.

 

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo uvedené níže v kapitole „Kde lze najít podrobnější informace?“

Kontaktní údaje

Správce údajů

 

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky nebo obavy či pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů, oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“, Úřad pro publikace, info@publications.europa.eu.

 

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

 

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

Kde lze najít podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-00455.