Vigtig juridisk meddelelse

 

Oplysningerne på dette website er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

 

Ansvarsfraskrivelse

Webstederne TED, SIMAP, eTendering og eNotices (herefter: "SIMAP-systemet") har til formål at give offentligheden bedre adgang til information om offentlige udbud i EU og forbedre forvaltningen af offentlige indkøb. Det er Publikationskontorets mål, at alle informationer skal være opdaterede og korrekte, og når vi bliver opmærksomme på fejl, retter vi dem.

 

Vi påtager os imidlertid intet som helst ansvar for informationer i TED-systemet, som

 • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt person eller noget bestemt foretagende.
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller opdaterede
 • i visse tilfælde linker til eksterne websites, som vores afdelinger ikke har kontrol med, og som vi ikke har ansvar for.
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

 

Vær opmærksom på, at et onlinedokument ikke nødvendigvis er en nøjagtig gengivelse af en officielt vedtaget tekst. Kun udbudsbekendtgørelser, der er offentliggjort i DVD-udgaver af Den Europæiske Unions Tidende på det officielle sprog, som ordregiveren har valgt, er autentiske.

 

Vi prøver at begrænse forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer mest muligt. Dog kan visse data på websitet være blevet oprettet eller struktureret i filer eller formater, der indeholder fejl, og vi kan ikke garantere, at vores service fungerer uden afbrydelser eller i øvrigt er upåvirket af denne type problemer. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette website eller eksterne websteder, som der linkes til.

 

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Publikationskontorets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge national lovgivning, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national lovgivning.

 

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1998-2020

Kommissionens politik for videreanvendelse er gennemført ved Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter. Medmindre andet er anført, kan de udbudsbekendtgørelser, der er offentliggjort i tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, og de udbudsdokumenter, der er tilgængelige i eTendering, frit videreanvendes til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

Ophavsretten til det redaktionelle indhold af SIMAP-websiderne (SIMAP, TED, eNotices, eSentool og eTendering) er godkendt under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licensen). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt, med passende kildeangivelse og angivelse af eventuelle ændringer.

by

Det kan være nødvendigt at søge yderligere tilladelse, hvis specifikt indhold afbilder identificérbare privatpersoner eller indeholder tredjepartsmateriale. Spørgsmål fra tilbudsgivere kan ikke videreanvendes uden deres skriftlige samtykke. Hvis du vil anvende eller videreanvende indhold, som EU ikke er ejer af, kan det være nødvendigt at anmode om tilladelse direkte fra indehaveren af ophavsretten. Software eller dokumenter, som er omfattet af industrielle ejendomsrettigheder, f.eks. patenter, varemærker, registrerede design, logoer og navne, er ikke omfattet af Kommissionens politik for videreanvendelse, og der kan ikke gives licens til disse.

SIMAP-systemets logoer (herunder TED-logoet) må ikke anvendes uden forudgående samtykke fra Den Europæiske Unions Publikationskontor.

SIMAP's metadata stilles til rådighed for offentligheden domæne i overensstemmelse med Creative Commons CC0 1.0 Universel Public Domain Dedication-dokumentet.

For levering af filer i XML-format via en FTP-server, navnlig til udnyttelse og kommerciel videreformidling, kræves et password, som kan rekvireres gratis ved at sende via kontaktformularen på TED-webstedet.

Du kan få alle andre oplysninger om ophavsret i SIMAP ved at henvende dig til: op-copyright@publications.europa.eu.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Denne databeskyttelseserklæring beskriver behandlingen og beskyttelsen af dine personoplysninger.

Indholdsfortegnelse

 • Indledning

 • Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

 • Hvad er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger?

 • Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

 • Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

 • Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

 • Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

 • Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

 • Kontaktoplysninger

 • Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001.

 

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi bruger dine personoplysninger, hvordan vi indhenter, behandler og beskytter alle de personlige oplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine data. Den indeholder også en præcisering af kontaktoplysningerne for den registeransvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende overfor, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 

Herunder kan du finde information om databehandling i forbindelse med "Brugerregistrering i eTendering", der foretages af kontor C.3 "TED og offentlige indkøb i EU" i Den Europæiske Unions Publikationskontor.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger har følgende formål: Publikationskontorets kontor C.3 "TED og offentlige indkøb i EU" indsamler og bruger dine personoplysninger, når du tilmelder dig eTendering, så du kan få fordel af de avancerede tjenester.

 

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

Hvad er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, fordi:

 

behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der udføres i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den eller det pågældende af Unionens institutioner eller organer har fået pålagt

behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige

 

og

 

du som registreret har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

 

Yderligere juridisk grundlag for behandlingen:

 

·        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget.

·        Kommissionens gennemførelsesforordning (EF) nr. 2015/1986 af 11. november 2015 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige kontrakter.

·        Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter.

·        Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud.

·        Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

·        Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse (2009/496/EF, Euratom) af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

 

Derudover gælder lovgivningen for bestemte sektorer.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at foretage databehandlingen indsamler Publikationskontorets kontor C.3 ("TED og offentlige indkøb i EU") følgende personoplysninger:

 

Private brugere

 

Obligatoriske oplysninger:

·        den vigtigste ordregivende myndighed

·        fornavn og efternavn

·        e-mailadresse

 

Offentlige brugere

 

Obligatoriske oplysninger:

·        e-mailadresse

 

Frivillige oplysninger:

·        fornavn og efternavn

·        telefonnummer

·        organisationens navn

·        adresse

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Publikationskontorets kontor C.3 ("TED og offentlige indkøb i EU") opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen, dvs. så længe de bruges aktivt. Din konto fjernes, når du holder op med at arbejde i denne funktion. Dine indtastninger (spørgsmål og svar) er synlige, indtil indkaldelsen af tilbud lukkes.

Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle oplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser og uploadede datasamlinger) opbevares på Europa-Kommissionens eller dens kontrahenters servere. Al databehandling foregår i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

 

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR" – forordning (EU) 2016/679).

 

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Blandt de tekniske foranstaltninger kan nævnes målrettede initiativer, der vedrører onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data og uautoriseret adgang, der tager højde for risikoen ved behandlingen og arten af de behandlede personoplysninger. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende formålet med behandlingen.

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for behandling af oplysningerne og andet autoriseret personale, herunder en kontrahents personale, har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen eller ret til dataportabilitet.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres lovligt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a).

 

Du har givet Publikationskontorets kontor C.3 ("TED og offentlige indkøb i EU") tilladelse til at behandle dine personoplysninger. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du har trukket dit samtykke tilbage.

 

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af en konflikt den databeskyttelsesansvarlige. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet "Kontaktoplysninger" nedenfor.

 

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete behandlinger, beder vi dig give en beskrivelse (dvs. angive referencenummer som angivet i afsnittet "Hvor finder jeg yderligere oplysninger?" nedenfor) i din henvendelse.

Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige

 

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du vil klage over indsamlingen eller anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige for Publikationskontorets kontor C.3, "TED og offentlige indkøb i EU", på info@publications.europa.eu.

 

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige

 

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om spørgsmål i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører et register over alle de sager vedrørende Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og meddelt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Behandlingen af personoplysninger er opført i den databeskyttelsesansvarliges register under følgende referencenummer: DPR-EC-00455.