Aνακοίνωση νομικού περιεχομένου

 

Οι πληροφορίες που παρέχει ο παρών ιστότοπος υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι ιστότοποι TED, SIMAP, eTendering και eNotices (εφεξής: το σύστημα SIMAP), έχουν ως στόχο την καλύτερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις διαγωνισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Φροντίζουμε συνεχώς για την ενημέρωση και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών και όταν διαπιστώνουμε σφάλματα προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.

 

Ωστόσο, η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχουν αυτοί οι ιστότοποι, οι οποίες:

 • είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων
 • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
 • συνδέονται, μερικές φορές, με εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει η Υπηρεσία Εκδόσεων και για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη
 • δεν αποτελούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε ειδικές συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα έγγραφο που παρέχεται ηλεκτρονικά δεν αποτελεί απαραίτητα ακριβή αναπαραγωγή επίσημου κειμένου. Αυθεντικά είναι μόνο τα κείμενα των προκηρύξεων διαγωνισμών που δημοσιεύονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χαρτί ή σε DVD-ROM στην επίσημη γλώσσα που έχει επιλέξει ο αναθέτων φορέας.

 

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα που περιέχει ο ιστότοπος μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα και γι’ αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλο τρόπο, από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση του συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου.

 

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Υπηρεσίας Εκδόσεων κατά παράβαση των απαιτήσεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να την απαλλάξει από την ευθύνη της για θέματα για τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή της δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

 

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1998-2020.

Η πολιτική περαιτέρω χρήσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα έγγραφα του διαγωνισμού που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο eTendering μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ελεύθερα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συντακτικού περιεχομένου των ιστοτόπων SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool και eTendering) παραχωρούνται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται όλες οι τυχόν αλλαγές.

by

Μπορεί να σας ζητηθεί εκκαθάριση πρόσθετων δικαιωμάτων εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα ή περιλαμβάνει έργα τρίτων. Οι ερωτήσεις των προσφερόντων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω χωρίς την αντίστοιχη γραπτή συγκατάθεσή τους. Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δικαιούχους. Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική της Επιτροπής για την περαιτέρω χρησιμοποίηση και δεν σας παρέχεται σχετική άδεια.

Οι λογότυποι του συστήματος SIMAP (συμπεριλαμβανομένων εκείνων του TED) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μεταδεδομένα του συστήματος SIMAP δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την πράξη Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0).

by

Η διάθεση αρχείων σε μορφότυπο XML μέσω εξυπηρετητή FTP, για σκοπούς εκμετάλλευσης και εμπορικής διανομής, επιτρέπεται μόνο με χρήση κωδικού πρόσβασης που μπορεί να χορηγηθεί δωρεάν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο TED.

Για κάθε άλλο ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το SIMAP, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση: op-copyright@publications.europa.eu.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πίνακας περιεχομένων

 • Εισαγωγή

 • Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

 • Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

 

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου εξηγείται ο λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, πώς χρησιμοποιούνται αυτά και ποια δικαιώματα έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία όσον αφορά την «εγγραφή των χρηστών στο eTendering» που έχει αναλάβει η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της επεξεργασίας: Η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο eTendering για να σας παρέχει προηγμένες υπηρεσίες.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για ποιους νομικούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

 

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας·

 

και

 

εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων δώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

 

Πρόσθετες νομικές βάσεις της επεξεργασίας:

 

·Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

· Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2015/1986 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2015, περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων

· Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης

· Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες

· Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

· Απόφαση 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Επίσης, η νομοθεσία που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένους τομείς.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Για την πραγματοποίηση αυτής της επεξεργασίας, η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων συγκεντρώνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 

Ιδιώτες

 

Υποχρεωτικά στοιχεία:

· κύρια αναθέτουσα αρχή

· ονοματεπώνυμο

· ηλεκτρονική διεύθυνση

 

Δημόσιοι χρήστες

 

Υποχρεωτικά στοιχεία:

· ηλεκτρονική διεύθυνση

 

Προαιρετικά δεδομένα:

· ονοματεπώνυμο

· αριθμός τηλεφώνου

· ονομασία φορέα

· διεύθυνση

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας, δηλαδή για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται ενεργά. Ο λογαριασμός σας διαγράφεται όταν πάψετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία. Οι καταχωρίσεις σας (ερωτήσεις και απαντήσεις) παραμένουν ορατές έως ότου λήξει η πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, τηλεφορτωθείσες δέσμες δεδομένων κ.τ.λ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εξωτερικών συνεργατών της. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ» Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

 

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η Επιτροπή εφαρμόζει σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που ενέχει τόσο η επεξεργασία όσο και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιορίζουν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουν για την εκτέλεση της επεξεργασίας.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της εν λόγω επεξεργασίας καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ενός εξωτερικού συνεργάτη, σύμφωνα με την αρχή «ανάγκη να γνωρίζω». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

 

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στη μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων για την παρούσα επεξεργασία. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή, σε περίπτωση διαφωνίας μαζί του, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στην παρακάτω ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας».

 

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας την περιγραφή τους (δηλ. τον αριθμό καταχώρισής τους, όπως ορίζεται στην ενότητα «Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;» παρακάτω).

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας

 

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή, αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες ή θέματα που σας προβληματίζουν, ή αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μονάδα C.3 «TED και δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ» της Υπηρεσίας Εκδόσεων, info@publications.europa.eu.

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725.

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

 

Έχετε δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu) αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τις οποίες διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν κοινοποιηθεί σ’ αυτόν. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο μπορείτε να έχετε μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό καταχώρισης: DPR-EC-00455.