Oluline õigusteave

 

Käesoleval veebisaidil esitatud teabe suhtes kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitsega seotud eeskirju.

 

Vastutuse välistamine

Veebisaidid TED, SIMAP, eTendering ja eNotices (edaspidi „SIMAP-süsteem“) on olemas selleks, et anda üldsusele parem juurdepääs Euroopa Liidu avalikke hankeid käsitlevale teabele; samuti selleks, et parandada riigihangete korraldamise menetlusi. Püüame esitada ajakohast ja õiget teavet. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada.

 

Väljaannete talitus ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses nimetatud veebisaitidel esitatud teabega, mis

 • on vaid üldise iseloomuga ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse konkreetse olukorra käsitlemiseks;
 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
 • võib sisaldada linke välistele veebisaitidele, mille üle väljaannete talitusel puudub kontroll ja mille eest ta ei vastuta;
 • ei kujuta endast erialast ega õigusalast nõuannet (konkreetse nõuande saamiseks pöörduge alati vastava ala asjatundja poole).

 

Ärge unustage, internetis olev dokument ei pruugi sisaldada täpselt ametlikult vastuvõetud teksti. Autentne on vaid see hanketeade, mis on avaldatud hankija valitud ametlikus keeles DVD-ROMil olevas Euroopa Liidu Teatajas.

 

Püüame vähendada tehnilistest vigadest tingitud häireid nii palju kui võimalik. Siiski võib osa veebisaidil olevatest andmetest olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, milles esineb vigu, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Väljaannete talitus ei võta endale vastutust seoses probleemidega, mis tekivad käesoleva veebisaidi või sellega seotud väliste saitide kasutamisega.

 

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärk ei ole väljaannete talituse vastutuse piiramine viisil, mis on vastuolus kohaldatavas siseriiklikus õiguses sätestatud nõuetega, ega vastutuse välistamine küsimustes, mida ei tohi asjaomase õiguse alusel välistada.

 

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 1998–2020

Euroopa Komisjoni kohaldatavat dokumentide taaskasutamise poliitikat rakendatakse vastavalt komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusele komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta. Kui ei ole märgitud teisiti, võib Euroopa Liidu Teataja kaasandes avaldatud hanketeateid ja veebisaidil eTendering kättesaadavaid hankedokumente nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel tasuta taaskasutada.

SIMAPi veebisaitide (SIMAP, TED, eNotices, eSentool ja eTendering) toimetatud sisu on litsentseeritud Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) litsentsi alusel. See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui allikale on viidatud nõuetekohaselt ja ära on märgitud tehtud muudatused.

by

Võimalik, et peate taotlema täiendavaid õigusi, kui konkreetne sisu kujutab tuvastatavaid üksikisikuid või sisaldab kolmandate isikute teoseid. Pakkujate küsimusi ei tohi taaskasutada ilma nende vastavasisulise kirjaliku nõusolekuta. ELi autoriõigusega hõlmamata infosisu kasutamiseks või taasesitamiseks võib olla vajalik küsida luba otse õiguste omajate käest. Komisjoni dokumentide taaskasutamise põhimõtted ei hõlma tööstusomandi õigustega kaitstud tarkvara või dokumente, näiteks patente, kaubamärke, registreeritud disainilahendusi, logosid ja nimesid, ega nende litsentse.

SIMAPi süsteemi logosid (sealhulgas TEDi logo) ei tohi kasutada ilma Euroopa Liidu Väljaannete Talituse eelneva nõusolekuta.

SIMAPi süsteemi metaandmed on avaliku omandi märgise Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0) alusel üldkasutatavad.

Selleks et XML-vormingus faile nende kasutamise ja kaubandusliku levitamise eesmärgil FTP-serveri kaudu alla või üles laadida, on vaja salasõna, mille saab tasuta, kui saata e-kiri järgmisel aadressil: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Muude SIMAPi autoriõigusega seotud küsimuste korral võtke palun ühendust järgmisel e-posti aadressil: op-copyright@publications.europa.eu.

Teie isikuandmete kaitse

Käesolev privaatsusteade sisaldab teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Sisukord

 • Sissejuhatus

 • Mis eesmärgil ja kuidas Teie andmeid töödeldakse?

 • Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

 • Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

 • Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

 • Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

 • Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

 • Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

 • Kontaktandmed

 • Kust leida lisateavet?

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kohustub kaitsma isikuandmeid ja austama eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

 

Käesolevates privaatsusteates selgitatakse, mis eesmärgil Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised on Teie õigused oma isikuandmete suhtes. Privaatsusteade sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, ning isikuandmete kaitse ametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

 

Allpool on esitatud teave, mis käsitleb Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ tehtavat töötlemistoimingut „Kasutajate registreerimine veebisaidil eTendering“.

Mis eesmärgil ja kuidas Teie andmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk: Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ kogub ja kasutab Teie isikuandmeid siis, kui Te registreerute kasutajaks veebisaidil eTendering, et kasutada kõrgetasemelisi teenuseid.

 

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Töötleme Teie isikuandmeid, kui

 

see on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;

vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks

 

ning

 

kui olete andmesubjektina andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

 

Töötlemise täiendavad õiguslikud alused:

 

· Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid

· Komisjoni 11. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2015/1986, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid

· Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta

· Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta

· Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid

· Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 26. juuni 2009. aasta otsus 2009/496/EÜ Euratom Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta

 

Lisaks nendele ka konkreetsete sektorite suhtes kohaldatavad õigusaktid.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemistoimingu tegemiseks kogub Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ järgmist liiki isikuandmeid.

 

Eraisikud

 

andmevälja täitmine kohustuslik:

· peamine avaliku sektori hankija

· ees- ja perekonnanimi

· e-posti aadress

 

Avalikud kasutajad

 

andmevälja täitmine kohustuslik:

· e-posti aadress

 

vabatahtlikud andmed:

· ees- ja perekonnanimi

· telefoninumber

· organisatsiooni nimi

· aadress

Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksus C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende töötlemiseks, st vaid nii kaua, kui neid aktiivselt kasutatakse. Teie kasutajakonto eemaldatakse, kui Te lõpetate sellel ametikohal töötamise. Teie kanded (küsimused ja vastused) on nähtavad kuni hankemenetluse lõppemiseni.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse kas Euroopa Komisjoni või tema töövõtja serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

 

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

 

Komisjon tagab Teie isikuandmete kaitse mitmesuguste tehnilise ja korralduslike vahenditega. Tehniliste vahenditega tagatakse võrguturvalisus ja välditakse andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist ja neile loata juurdepääsu, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike vahenditega tagatakse, et juurdepääsu isikuandmetele saavad ainult volitatud isikud, kellel on vaja neid teada andmetöötlustoimingute tegemiseks.

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad (sealhulgas töövõtja töötajad) üksnes teadmisvajaduse põhimõtte kohaselt. Asjaomased töötajad peavad kinni pidama seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklite 14–25) kohaselt on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda ning neid parandada ja kustutada ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Teatavatel juhtudel on Teil ka õigus andmete töötlemine vaidlustada ja lasta andmeid ühest süsteemist teise üle kanda.

 

Teil on õigus esitada artikli 5 lõike 1 punkti a alusel seaduslikult toimuva isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid.

 

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed asjaomaseks töötlemistoiminguks Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksusele C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate allpool jaotisest „Kontaktandmed“.

 

Kui soovite kasutada ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu tegemisel oma õigusi, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (s.t viitenumber(-numbrid) vastavalt jaotisele „Kust leida lisateavet?“).

Kontaktandmed

Vastutav töötleja

 

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust Euroopa Liidu Väljaannete Talituse üksuse C.3 „TED ja ELi avalikud hanked“ vastutava töötlejaga (info@publications.europa.eu).

 

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

 

Kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

 

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ning mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbri all: DPR-EC-00455.