Tärkeä oikeudellinen huomautus

 

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia määräyksiä.

 

Vastuuvapauslauseke

TED, SIMAP, eTendering ja eNotices (jäljempänä 'SIMAP-järjestelmä') ovat verkkosivustoja, jotka tarjoavat suurelle yleisölle tietoa Euroopan unionin julkisten hankintojen kilpailuttamisesta. Lisäksi ne tehostavat hankintamenettelyjen hallinnointia. Sivustojen kaikki tiedot pyritään pitämään ajantasaisina ja paikkansapitävinä, ja mahdolliset virheet pyritään korjaamaan.

 

Julkaisutoimisto ei kuitenkaan ole vastuussa sivustojen tiedoista. Sivustoilla olevat tiedot

 • ovat yleisluonteisia eikä niitä ole osoitettu minkään luonnollisen henkilön tai yhteisön erityistilanteeseen
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, virheettömiä tai ajantasaisia
 • voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole julkaisutoimiston valvonnassa ja joista se ei vastaa.
 • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

 

Huomaa, että verkossa julkaistu asiakirja ei välttämättä ole virallisesti hyväksytyn tekstin tarkka toisinto. Ainoastaan Euroopan unionin virallisen lehden DVD-ROM-laitoksissa hankintayksikön valitsemalla virallisella kielellä julkaistut julkiset hankintailmoitukset ovat todistusvoimaisia.

 

Julkaisutoimisto pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivustot voivat kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä julkaisutoimisto voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Se ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai linkitettyjen ulkopuolisten sivustojen käyttämisestä.

 

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa julkaisutoimiston vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa kansallisen lainsäädännön vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

 

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 1998–2020

Euroopan komission soveltamasta asiakirjojen uudelleenkäyttöpolitiikasta säädetään 12. joulukuuta 2011 annetussa päätöksessä komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä. Ellei toisin mainita, Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa julkaistuja hankintailmoituksia ja eTendering-sivustolla saatavilla olevia hankinta-asiakirjoja voidaan vapaasti käyttää uudelleen kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

SIMAP-verkkosivustojen (SIMAP, TED, eNotices, eSentool ja eTendering) toimituksellisen sisällön tekijänoikeuksilla on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssin mukainen käyttölupa. Se tarkoittaa, että uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti tehdyt muutokset merkitään.

by

Voit joutua hankkimaan lisäoikeuksia, jos sivuston sisältö esittää tunnistettavissa olevia yksityishenkilöitä tai sisältää kolmannen osapuolen teoksia. Tarjoajien esittämiä kysymyksiä ei saa käyttää uudelleen ilman niiden esittäjien kirjallista suostumusta. Jos haluat käyttää muuta kuin EU:n omistamaa sisältöä tai valmistaa siitä kappaleita, voit joutua pyytämään lupaa suoraan oikeudenhaltijoilta. Komission uudelleenkäyttöpolitiikka ei kata tietokoneohjelmia tai asiakirjoja, joihin liittyy teollis- ja tekijänoikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, rekisteröityjä malleja, logoja ja nimiä, eikä niitä lisensoida uudelleenkäyttöä varten.

SIMAP-järjestelmän logoja (TED-logo mukaan lukien) ei saa käyttää ilman Euroopan unionin julkaisutoimiston etukäteen antamaa suostumusta.

SIMAP-järjestelmän metadata on asetettu vapaasti yleiseen käyttöön Creative Commons Yleismaailmallinen (CC0 1.0) Public Domain -lausuman mukaisesti.

Tiedostojen toimittaminen XML-muodossa FTP-palvelimen kautta kaupallista hyödyntämistä ja uudelleenlevitystä varten edellyttää salasanaa, jonka saa kuluitta lähettämällä viestin TED-verkkosivustolla olevalla palautelomakkeella.

Jos sinulla on kysyttävää SIMAPia koskevissa tekijänoikeusasioissa, ota yhteyttä: op-copyright@publications.europa.eu.

Henkilötietojen suojaaminen

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojesi käsittely ja suojaaminen.

Sisällysluettelo

 • Johdanto

 • Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?

 • Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet?

 • Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

 • Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

 • Miten henkilötiedot suojataan?

 • Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan?

 • Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojen käsittelyn suhteen?

 • Yhteystiedot

 • Lisätietoja

Johdanto

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komission suorittamassa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä sovelletaan 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta).

 

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi ja miten henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään ja miten ne suojataan. Lisäksi siinä kuvataan palvelun käyttäjien oikeudet henkilötietojensa suhteen. Selosteessa on myös vastaavan rekisterinpitäjän, komission tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

 

Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat Euroopan unionin julkaisutoimiston C.3-yksikön ("TED-tietokanta ja EU:n julkiset hankinnat") suorittamaa tietojenkäsittelytehtävää "eTendering-palvelun käyttäjien rekisteröinti".

Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?

Tietojenkäsittelyn tarkoitus: Julkaisutoimiston C.3-yksikkö ("TED-tietokanta ja EU:n julkiset hankinnat") kerää ja käyttää henkilötietoja rekisteröityessäsi eTendering-palveluun voidaksesi käyttää sen lisätoimintoja.

 

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet?

Henkilötietojasi käsitellään, koska:

 

käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;

käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

 

ja

 

olet rekisteröitynä antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

 

Käsittelyn muut oikeusperustat:

 

·        Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

·        Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1986, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015, vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten

·        Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä

·        Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista

·        Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

·        Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta

 

Lisäksi sovelletaan alakohtaista lainsäädäntöä.

Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

C.3-yksikkö ("TED-tietokanta ja EU:n julkiset hankinnat") kerää seuraavat henkilötietojen ryhmät voidakseen suorittaa tietojenkäsittelytehtävänsä:

 

Yksityishenkilöt

 

Pakolliset tiedot:

·        Päähankintaviranomainen

·        etunimi ja sukunimi

·        sähköpostiosoite

 

Julkiset käyttäjät

 

Pakolliset tiedot:

·        sähköpostiosoite

 

Valinnaiset tiedot

·        etunimi ja sukunimi

·        puhelinnumero

·        organisaation nimi

·        osoite

Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

C.3-yksikkö ("TED-tietokanta ja EU:n julkiset hankinnat") säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeen, jotta se voi täyttää niiden keräämisen ja käsittelyn tarkoituksen eli niin pitkään kuin palvelua käytetään. Tilisi poistetaan, kun lopetat palvelun käytön. Tekemäsi merkinnät (kysymykset ja vastaukset) pysyvät näkyvissä siihen asti kun tarjouskilpailu on päättynyt.

Miten henkilötiedot suojataan?

Kaikki sähköisessä muodossa (sähköpostiviestit, asiakirjat, tietokannat, verkkoon ladatut tiedot tms.) olevat henkilötiedot tallennetaan joko Euroopan komission tai sen toimeksisaajien palvelimille. Kaikessa tietojen käsittelyssä sovelletaan 10. tammikuuta 2017 annettua komission päätöstä (EU, Euratom) 2017/46 viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa.

 

Komission toimeksisaajien on komission puolesta tietoja käsitellessään noudatettava erityistä sopimuslauseketta ja salassapitovelvoitteita, joita aiheutuu yleisestä tietosuoja-asetuksesta (asetus (EU) 2016/679).

 

Komissio suojaa henkilötietoja usein teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Teknisillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja pienentämään tietojen häviämisen, muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien tietojen luonne. Hallinnollisilla toimenpiteillä varmistetaan, että pääsy henkilötietoihin on vain valtuutetuilla henkilöillä, joilla on perusteltu tarve saada tiedot käsittelyä varten.

Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan?

Henkilötietoihin voivat tutustua niiden käsittelystä vastaavat komission työntekijät sekä – tiedonsaantitarpeen perusteella – muut valtuutetut työntekijät, mukaan lukien toimeksisaajan työntekijät. Näiden työntekijöiden on noudatettava sääntömääräisiä ja tarpeen mukaan myös muita salassapitosopimuksia.

Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojen käsittelyn suhteen?

Sinulla on rekisteröitynä henkilönä asetuksen (EU) 2018/1725 III luvussa (14–25 artikla) säädetyt erityiset oikeudet, joihin kuuluvat etenkin oikeus saada pääsy henkilötietoihin, saada ne oikaistua tai poistettua sekä oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Soveltuvin osin sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka suoritetaan lainmukaisesti 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

 

Olet suostunut antamaan henkilötietosi julkaisutoimiston C.3-yksikölle ("TED-tietokanta ja EU:n julkiset hankinnat") niiden käsittelyä varten. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruminen ei vaikuta sitä edeltäneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Voit oikeuksiasi koskevissa asioissa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatilanteessa komission tietosuojavastaavaan. Tarpeen mukaan voit myös kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa "Yhteystiedot".

 

Selosta oikeuksien käyttämistä koskevassa pyynnössäsi, mistä käsittelytoimista on (eli rekisteriviite / rekisteriviitteet, jotka on annettu kohdassa "Lisätietoja").

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

 

Jos haluat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi tai jos sinulla kysymyksiä, kommentteja tai ongelmia tai jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään eli julkaisutoimiston C.3-yksikköön ("TED-tietokanta ja EU:n julkiset hankinnat"): info@publications.europa.eu.

 

Komission tietosuojavastaava

 

Asioissa, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti, voi ottaa yhteyttä komission tietosuojavastaavaan (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

 

Sinulla on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun (edps@edps.europa.eu) puoleen ja tehdä valitus, jos katsot, että henkilötietojesi käsittely on johtanut asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisten oikeuksiesi loukkaamiseen.

Lisätietoja

Komission tietosuojavastaava ylläpitää julkista rekisteriä kaikista komission suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja ilmoitettu hänelle. Tutustu rekisteriin: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Tässä asiakirjassa kuvatut tietojen käsittelytoimet on kirjattu komission tietosuojavastaavan julkiseen rekisteriin viitteellä: DPR-EC-00455.