Važna pravna obavijest

 

Na informacije na ovim stranicama primjenjuju se izjava o ograničenju odgovornosti, obavijest o autorskom pravu i pravila povezana sa zaštitom osobnih podataka.

 

Izjava o ograničenju odgovornosti

Svrha je internetskih stranica TED, SIMAP, eTendering i eNotices (dalje u tekstu „sustav SIMAP”) omogućiti javnosti bolji pristup informacijama o javnim natječajima u Europskoj uniji i poboljšati upravljanje postupcima javne nabave. Nastojimo da sve informacije budu ažurirane i točne, a ako nas upozorite na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti.

 

Međutim, Ured za publikacije ne preuzima odgovornost za informacije na ovim stranicama za koje vrijedi sljedeće:

 • općenite su i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s određenim pojedincem ili subjektom
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ni ažurirane
 • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad kojima Ured za publikacije nema kontrolu i za koje ne preuzima odgovornost
 • nisu ni stručni ni pravni savjeti (za konkretne savjete uvijek se treba obratiti kvalificiranom stručnjaku).

 

Napominjemo da dokument u elektroničkom formatu nije nužno u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojne su samo obavijesti o javnim natječajima objavljene u izdanjima Službenog lista Europske unije na DVD-ROM-u na službenom jeziku koji je odabrao naručitelj.

 

Nastojimo što više smanjiti smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, moguće je da su neki podaci na našim stranicama pohranjeni u datoteke ili formate koji nisu potpuno ispravni pa ne možemo jamčiti da to neće uzrokovati prekid pristupa našim uslugama ili na drugi način na njih utjecati. Ured za publikacije ne preuzima odgovornost za probleme koji nastanu kao posljedica korištenja ovih stranica ili povezanih vanjskih stranica.

 

Ovom se Izjavom ne ograničava odgovornost Ureda za publikacije u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se osporava njegova odgovornost u slučajevima u kojima u skladu s nacionalnim pravom to nije moguće.

 

Obavijest o autorskom pravu

© Europska unija, 1998. – 2020.

Politika Europske komisije o ponovnoj uporabi utvrđena je Odlukom Komisije od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije. Ako nije drukčije navedeno, ponovna uporaba obavijesti o javnoj nabavi objavljenih u Dodatku Službenom listu Europske unije i dokumentacije o javnoj nabavi dostupne na platformi eTendering dopuštena je u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Autorsko pravo na urednički sadržaj stranica SIMAP-a (SIMAP, TED, eNotices, eSentool i eTendering) obuhvaćeno je licencijom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. To znači da je ponovna uporaba dopuštena uz navođenje relevantnih podataka i svih unesenih izmjena.

by

Možda ćete morati ishoditi dodatna prava ako određeni sadržaj prikazuje privatne osobe čiji se identitet može utvrditi ili uključuje radove trećih osoba. Pitanja ponuditelja ne mogu se ponovno koristiti bez njihove pisane privole. Za upotrebu ili reprodukciju sadržaja koji nije u vlasništvu EU-a možda ćete trebati tražiti dopuštenje izravno od nositelja prava. Na softver ili dokumente koji su obuhvaćeni pravima industrijskog vlasništva (npr. patenti, žigovi, registrirani dizajn, logotipi i imena) ne primjenjuje se Komisijina politika o ponovnoj upotrebi i njihova upotreba nije dopuštena.

Logotipovi sustava SIMAP (uključujući logotip TED-a) ne smiju se upotrebljavati bez prethodne suglasnosti Ureda za publikacije Europske unije.

Metapodaci o sustavu SIMAP namijenjeni su javnoj domeni u skladu s Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0).

Za pristup datotekama TED-a u formatu XML na FTP poslužitelju radi daljnje uporabe i komercijalne redistribucije potrebna je lozinka koju možete besplatno zatražiti na sljedećoj e-adresi: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Za sva ostala pitanja o autorskom pravu koja se odnose na SIMAP obratite se na: op-copyright@publications.europa.eu.

Zaštita vaših osobnih podataka:

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Sadržaj

 • Uvod

 • Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

 • Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

 • Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

 • Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

 • Kako štitimo vaše osobne podatke?

 • Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

 • Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

 • Podaci za kontakt

 • Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

 

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

 

U nastavku su informacije o postupku obrade „registracija korisnika za eTendering”, koji provodi odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije Europske unije.

Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke kad se registrirate za eTendering da biste imali pristup naprednim uslugama.

 

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

 

obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije,

obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade

 

i

 

dali ste pristanak za obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

 

Dodatne pravne osnove za obradu:

 

· Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

· Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave

· Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji

· Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi

· Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

· Odluka 2009/496/EZ, Euratom Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26. lipnja 2009. o organizaciji i djelovanju Ureda za publikacije Europske unije.

 

Pravna osnova mogu biti i sektorski propisi.

Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

 

Privatni korisnici

 

Obvezni podaci:

· glavni javni naručitelj

· ime i prezime

· adresa e-pošte

 

Javni korisnici

 

Obvezni podaci:

· adresa e-pošte

 

Neobvezni podaci:

· ime i prezime

· broj telefona

· ime organizacije

· adresa

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, odnosno samo dok se aktivno upotrebljavaju. Vaš se račun briše kad prestanete raditi na svojoj funkciji. Vaši unosi (pitanja i odgovori) prikazuju se do zatvaranja poziva na podnošenje ponuda.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovaratelja. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

 

Komisijini ugovaratelji obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

 

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je nužno osigurati pristup za potrebe ovog postupka obrade.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje, uključujući osoblje ugovaratelja, prema načelu „nužnog pristupa”. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša posebna prava kao „ispitanika” na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725 uključuju pravo na pristup vašim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Prema potrebi imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

 

Imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a).

 

Pristali ste dati svoje osobne podatke odjelu C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

 

Da biste ostvarili svoja prava možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u poglavlju „Podaci za kontakt” u nastavku.

 

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihovu oznaku u registru iz poglavlja „Gdje možete pronaći podrobnije informacije?” u nastavku).

Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

 

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka u odjelu C.3 „TED i javna nabava EU-a” Ureda za publikacije, info@publications.europa.eu.

 

Komisijin službenik za zaštitu podataka

 

Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

 

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

Ako smatrate da je voditelj obrade obradom vaših osobnih podataka povrijedio prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija, koji su dokumentirani i koji su mu prijavljeni. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Ovaj postupak obrade uvršten je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećom oznakom: DPR-EC-00455.