Fontos jogi nyilatkozat

 

Az ezen a webhelyen közzétett információk felelősségkizáró nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat és a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak.

 

Felelősségkizáró nyilatkozat

A TED, a SIMAP, az eTendering és az eNotices webhelyeket (a továbbiakban: a SIMAP rendszert) azért hoztuk létre, hogy az uniós lakosság számára jobb hozzáférést biztosítsunk az Európai Unióban meghirdetett közbeszerzésekkel kapcsolatos információkhoz, és hogy javítsuk a közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat adjunk közre. Ha tudomásunkra jut, hogy a webhely oldalain hibás adatok szerepelnek, igyekszünk azokat korrigálni.

 

Mindazonáltal a Kiadóhivatal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az említett webhelyeken közzétett információk tekintetében, melyek:

 • kivétel nélkül általános jellegűek, és nem hivatottak tájékoztatással szolgálni egyetlen személy vagy szervezet egyedi helyzetéről sem;
 • nem szükségszerűn átfogóak, kimerítőek, pontosak, illetve naprakészek;
 • egyes esetekben külső webhelyekre hivatkoznak, melyek nem tartoznak a Kiadóhivatal ellenőrzése alá, és amelyek tartalmáért a Kiadóhivatal nem vállal felelősséget;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (ha Önnek konkrét kérdésben van tanácsra szüksége, feltétlenül célszerű megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez fordulnia).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az online dokumentumok nem feltétlenül egyeznek meg minden tekintetben a hivatalosan elfogadott szövegekkel. Kizárólag azok a közbeszerzési hirdetmények tekinthetők hitelesnek, amelyek az Európai Unió Hivatalos Lapjának DVD-ROM-adathordozón megjelent kiadásában az ajánlatkérő hatóság által kiválasztott hivatalos nyelven jelennek meg.

 

Arra törekszünk, hogy a lehető legjobban elhárítsuk a technikai hibákból eredő fennakadásokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely hibákat tartalmazhat. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Kiadóhivatal nem vállal felelősséget a webhely, illetve a hivatkozott külső webhelyek használatakor felmerülő problémákért.

 

A jelen felelősségkizáró nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelmények megsértésével a Kiadóhivatal felelősségét korlátozza, illetve hogy kizárja a Kiadóhivatal felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

 

Szerzői jogi nyilatkozat

© Európai Unió, 1998–2020

Az európai bizottsági dokumentumok további felhasználására vonatkozó szabályokat az erről szóló, 2011. december 12-i bizottsági határozat rögzíti. Eltérő rendelkezés hiányában az Európai Unió Hivatalos Lapjának kiegészítésében közzétett közbeszerzési hirdetmények és az eTendering platformon közzétett közbeszerzési dokumentációk kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók.

A SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool és eTendering) webhelyek szerkesztői tartalmának szerzői jogai a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) nemzetközi engedély védi. Ez azt jelenti, hogy az adott tartalom a szerző megfelelő feltüntetésével és a változtatások jelzésével felhasználható.

Előfordulhat, hogy egyes tartalmak további felhasználása más jogokat is érint, például ha a tartalom azonosítható magánszemélyt ábrázol, vagy harmadik fél munkáját is magában foglalja. Az ajánlattevők kérdéseit írásos hozzájárulásuk nélkül nem szabad fölhasználni. Ha olyan tartalmat szeretne felhasználni vagy sokszorosítani, amelynek nem az EU a birtokosa, előfordulhat, hogy közvetlenül a jogosulttól kell engedélyt kérnie. Az iparjogvédelem által oltalmazott szoftverek és dokumentumok – például a szabadalmak, védjegyek, lajstromozott formatervezési minták, logók és nevek – nem tartoznak a további felhasználásra vonatkozó bizottsági szabályok körébe; így ezekre nem adható engedély.

A SIMAP-rendszer logóit csak az Európai Unió Kiadóhivatalának előzetes hozzájárulásával lehet fölhasználni (ideértve a TED logóját is).

A SIMAP-rendszer metaadatai a Creative Commons CC0 1.0 engedély alapján nyilvánosan felhasználhatók.

A fájlokat csak jelszó megadásával lehet FTP-szerveren keresztül, XML-formátumban megkapni felhasználás és kereskedelmi terjesztés céljából. A jelszót ingyenesen be lehet szerezni e-mailben, ehhez a TED kapcsolatfelvételi űrlapját kell kitölteni és beküldeni.

Ha Önnek további kérdése van a SIMAP portál szerzői jogaival kapcsolatban, kérjük, forduljon munkatársainkhoz: op-copyright@publications.europa.eu.

A személyes adatok védelme

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Ön személyes adatainak kezeléséről és védelméről nyújt tájékoztatást.

Tartalomjegyzék

 • Bevezetés

 • Milyen célból és hogyan kezeljük személyes adatait?

 • Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

 • Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

 • Hogyan gondoskodunk személyes adatainak védelméről?

 • Ki rendelkezik hozzáféréssel személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

 • Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja őket?

 • Kapcsolattartási adatok

 • Hol lehet részletesebben tájékozódni?

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező), 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján gyűjt és kezel személyes adatokat.

 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az Ön jogait saját személyes adataival kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez jogainak érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is.

 

Az alábbiakban ismertetjük az Európai Unió Kiadóhivatalának C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) által végzett adatkezelési művelettel („felhasználók regisztrációja az eTendering webhelyen”) kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat.

Milyen célból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Az adatkezelés célja: A Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) összegyűjti és felhasználja a plusz szolgáltatásokra regisztrált eTendering-felhasználók személyes adatait.

 

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra (pl. profilalkotás).

Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

 

az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásakor végzett feladat teljesítéséhez szükséges;

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges,

 

valamint

 

Ön érintettként hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez.

 

Az adatkezelés további jogalapjai:

 

·        Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

·        A Bizottság (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelete (2015. november 11.) a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról

·        Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről

·        Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről

·        Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről

·        Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának 2009/496/EK, Euratom határozata (2009. június 26.) az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről

 

Továbbá az egyes ágazatokra alkalmazandó jogszabályok is a jogalap részét képezik.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) a következő személyes adatokat gyűjti:

 

Magánszemélyek

 

Kötelező adatok:

·        Fő ajánlatkérő hatóság

·        Vezeték- és utónév

·        E-mail-cím

 

Nem magánszemélyek

 

Kötelező adatok:

·        E-mail-cím

 

Nem kötelező adatok:

·        Vezeték- és utónév

·        Telefonszám

·        Szervezet neve

·        Cím

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

A Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) csak a gyűjtés vagy további kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja az Ön személyes adatait, vagyis mindaddig, amíg Ön aktívan használja a szolgáltatásokat. Fiókját töröljük, ha ezt a funkciót már nem használja többé. Az Ön bejegyzései (kérdések és válaszok) mindaddig láthatóak maradnak, amíg a felhívás le nem zárul.

Hogyan gondoskodunk személyes adatainak védelméről?

Az elektronikus formában tárolt személyes adatokat (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) az Európai Bizottság, illetve szerződéses vállalkozói saját szervereiken tárolják. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

 

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

 

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések magukba foglalják az online biztonság szavatolása, valamint az adatvesztés, az adatok megváltoztatása, illetve a jogosulatlan hozzáférés jelentette kockázatok kezelése érdekében tett lépéseket, figyelembe véve a kezelt személyes adatok jellegét és a kezelésükből adódó kockázatokat. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek az adatkezeléshez erre indokoltan szükségük van.

Ki rendelkezik hozzáféréssel személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságnak az adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak – köztük a Bizottsággal szerződött vállalkozó munkatársai – férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve adott esetben külön titoktartási megállapodások kötik.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja őket?

Az adatkezelés által érintett személyeket az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint bizonyos jogok illetik meg. Így az érintetteknek joguk van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint személyes adataik kezelésének korlátozásához. Adott esetben arra is jogosultak, hogy kifogást emeljenek személyes adataik kezelése ellen, valamint joguk van ahhoz, hogy adataikat egy másik adatkezelőhöz továbbítsák (adathordozhatósághoz való jog).

 

Önnek tehát joga van ahhoz is, hogy kifogást emeljen személyes adatainak kezelése ellen, melyre az említett rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében jogszerűen kerül sor.

 

Ön hozzájárult ahhoz, hogy rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Kiadóhivatal C.3-as egysége („TED és uniós közbeszerzés”) a jelen adatkezelési művelet céljaira felhasználja. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. A kapcsolattartási adatokat lent, a „Kapcsolattartási adatok” részben találja.

 

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (mely a lenti „Hol lehet részletesebben tájékozódni?” részben van feltüntetve).

Kapcsolattartási adatok

Az adatkezelő

 

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, vagyis a Kiadóhivatal C.3-as egységével („TED és uniós közbeszerzés”) a következő e-mail-címen: info@publications.europa.eu.

 

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

 

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

 

Az európai adatvédelmi biztos

 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogait az adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során megsértette, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat.

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00455.