Svarbi teisinė informacija

 

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo ir autorių teisių nuostatos bei su asmens duomenų apsauga susijusios taisyklės.

 

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Interneto svetainės TED, SIMAP, „eTendering“ ir „eNotices“ (toliau – SIMAP sistema) padeda visuomenei sužinoti apie viešuosius konkursus Europos Sąjungoje, taip pat pagerina viešųjų pirkimų procedūrų valdymą. Siekiame, kad visa informacija būtų nuolat atnaujinama ir tiksli, o gavę pranešimų apie klaidas stengiamės jas ištaisyti.

 

Tačiau Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiose svetainėse teikiamą informaciją:

 • ji yra tik bendro pobūdžio ir nepritaikyta prie individualių konkretaus asmens ar subjekto aplinkybių;
 • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
 • kartais ji susieta su išorės svetainėmis, kurių Leidinių biuras nekontroliuoja ir už kurias neprisiima jokios atsakomybės;
 • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad elektroninis dokumentas gali ne visiškai tiksliai sutapti su oficialiai priimtu dokumentu. Autentiški yra tik tie skelbimai apie viešuosius konkursus, kurie skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio DVD-ROM leidimuose perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja kalba.

 

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau tam tikri mūsų interneto svetainėje skelbiami duomenys gali būti sukurti ar susisteminti tokiose rinkmenose arba tokiais formatais, kuriuose pasitaiko klaidų, todėl negalime užtikrinti, kad tokios problemos nesutrikdys mūsų darbo ar jo kaip nors kitaip nepaveiks. Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės už problemas, kylančias lankantis šioje svetainėje arba kurioje nors su ja susietoje išorės svetainėje.

 

Šiuo atsakomybės ribojimo pareiškimu nesiekiama sumažinti Leidinių biuro teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų ar nepripažinti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės negali būti atleidžiama.

 

Informacija apie autorių teises

© Europos Sąjunga, 1998–2020

Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimu dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo. Jei nenurodyta kitaip, Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede paskelbti skelbimai apie viešuosius pirkimus ir svetainėje „eTendering“ pateikti pirkimo dokumentai gali būti laisvai pakartotinai naudojami komerciniais arba nekomerciniais tikslais.

Informacijos apie viešuosius pirkimus sistemos SIMAP svetainių (SIMAP, TED, „eNotices“, „eSentool“ ir „eTendering“) redakcinio turinio autorių teisės licencijuojamos pagal licenciją Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas leidžiamas, jeigu tinkamai nurodoma autorystė ir visi padaryti pakeitimai.

by

Jei konkretus turinys vaizduoja asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti, arba į jį įeina trečiosios šalies kūriniai, gali reikėti aiškiai nustatyti papildomas teises. Konkursų dalyvių klausimai negali būti pakartotinai naudojami be jų rašytinio sutikimo. Kad galėtumėte naudotis ES nepriklausančiu turiniu arba jį atkurti, gali tekti prašyti pačių teisių turėtojų leidimo. Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės teisės, pvz., patentams, prekių ženklams, registruotiesiems dizainams, logotipams ir pavadinimams, Komisijos pakartotinio naudojimo politika netaikoma ir jie nėra Jums licencijuojami.

SIMAP sistemos logotipų (taip pat TED logotipo) negalima naudoti be išankstinio Europos Sąjungos leidinių biuro sutikimo.

SIMAP sistemos metaduomenys skirti viešajai nuosavybei pagal aktą Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0).

Rinkmenas XML formatu per FTP serverį komercinio naudojimo ir platinimo tikslais galima gauti įgijus slaptažodį, kuris suteikiamas nemokamai, nusiuntus e. laišką adresu op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Visais kitais su SIMAP susijusiais autorių teisių klausimais kreipkitės adresu op-copyright@publications.europa.eu.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Turinys

 • Įvadas

 • Kodėl ir kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Kurie asmens duomenys yra renkami ir vėliau tvarkomi?

 • Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

 • Kaip saugomi Jūsų asmens duomenys?

 • Kam prieinami ir kam atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

 • Kokias teises turite ir kaip galite jomis naudotis?

 • Kontaktinė informacija

 • Kur galima rasti išsamesnės informacijos?

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

 

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

 

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Sąjungos leidinių biuro C.3 skyriaus „TED ir ES viešieji pirkimai“ duomenų tvarkymo operacija „„eTendering“ naudotojų registracija“.

Kodėl ir kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo tikslas: Leidinių biuro C.3 skyrius „TED and EU Public Procurement“ renka ir naudoja Jūsų asmeninę informaciją, kai užsiregistruojate svetainėje „eTendering“ ir naudojatės pažangiomis paslaugomis.

 

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkome Jūsų asmens duomenis, nes:

 

tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;

tvarkyti duomenis būtina vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę,

 

be to,

 

kaip duomenų subjektas davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

 

Papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

 

· 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

· 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus

· 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo

· 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų

· 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų

· 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2009/496/EB dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo

 

Taip pat konkretiems sektoriams taikomi teisės aktai.

Kurie asmens duomenys yra renkami ir vėliau tvarkomi?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Leidinių biuro C.3 skyrius „TED ir ES viešieji pirkimai“ renka toliau nurodytų rūšių asmens duomenis.

 

Privatūs naudotojai

 

Privalomi duomenys

· pagrindinė perkančioji organizacija

· vardas ir pavardė

· e. pašto adresas

 

Viešieji naudotojai

 

Privalomi duomenys

· e. pašto adresas

 

Neprivalomi duomenys

· vardas ir pavardė

· telefono numeris

· organizacijos pavadinimas

· adresas

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

Leidinių biuro C.3 skyrius „TED ir ES viešieji pirkimai“ jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, t. y. tol, kol jie yra aktyviai naudojami. Kai nustojote naudotis šia funkcija, jūsų paskyra pašalinama. Jūsų įrašai (klausimai ir atsakymai) išlieka matomi iki viešųjų pirkimų konkurso pabaigos.

Kaip saugomi Jūsų asmens duomenys?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

 

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679).

 

Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kam prieinami ir kam atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, įskaitant rangovo darbuotojus, kuriems suteiktas leidimas remiantis poreikio žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Kokias teises turite ir kaip galite jomis naudotis?

Kaip duomenų subjektas turite tam tikrų teisių pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

 

Turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

 

Jūs sutikote pateikti savo asmens duomenis Leidinių biuro C.3 skyriui „TED ir ES viešieji pirkimai“ šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki Jums sutikimą atšaukiant, teisėtumui.

 

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikti toliau, skyriuje „Kontaktinė informacija“.

 

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodoma toliau, skyriuje „Kur galima rasti išsamesnės informacijos?“)

Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

 

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją – Leidinių biuro C.3 skyrių „TED ir ES viešieji pirkimai“, info@publications.europa.eu.

 

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

 

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

Jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite jam pateikti skundą adresu edps@edps.europa.eu).

Kur galima rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00455.