Belangrijke juridische mededeling

 

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

 

Disclaimer

De websites TED, SIMAP, eTendering en eNotices (hierna "SIMAP" genoemd) moeten het publiek een betere toegang geven tot informatie over openbare aanbestedingen in de Europese Unie en het beheer van de aanbestedingsprocedures verbeteren. Wij proberen de informatie up-to-date en accuraat te houden, en fouten te corrigeren, als die ons worden gemeld.

 

Het Publicatiebureau aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze websites, omdat deze:

 • een algemeen karakter heeft en niet is afgestemd op een bepaalde persoon of entiteit
 • niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date is
 • soms links naar externe sites bevat waarover het Publicatiebureau geen controle heeft en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid kan dragen
 • niet mag worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen)

 

Wij wijzen erop dat een online-document niet noodzakelijk de exacte weergave is van een goedgekeurde officiële tekst. Alleen aanbestedingen die in de door de aanbestedende dienst gekozen officiële taal zijn verschenen in de dvd-rom-uitgaven van het Publicatieblad van de Europese Unie, gelden als authentiek.

 

We doen er alles aan om technische storingen te voorkomen. Sommige gegevens op onze site kunnen zijn aangemaakt of omgezet in bestanden of formaten die niet foutloos zijn; ook kunnen wij niet uitsluiten dat onze dienstverlening door dergelijke problemen wordt verstoord. Het Publicatiebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze site of aan externe sites waarnaar wordt verwezen.

 

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Publicatiebureau te beperken of uit te sluiten als dat in strijd is met de nationale wetgeving.

 

Auteursrechtelijke verklaring

© Europese Unie, 1998-2020

De Europese Commissie heeft de voorwaarden voor het hergebruik van haar documenten vastgelegd in Besluit 2011/833/EU van 12 december 2011. Tenzij anders is bepaald, kunnen de in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte aankondigingen van overheidsopdrachten en de in eTendering beschikbare aanbestedingsstukken vrij worden hergebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Het auteursrecht op de redactionele inhoud van de websites van SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentoool en eTendering) is in licentie gegeven onder Attribution 4.0 International (CC, BY, 4.0) van Creative Commons. Dit betekent dat hergebruik is toegestaan, mits de bron correct wordt aangegeven en eventuele wijzigingen worden vermeld.

by

Mogelijk dient u aanvullende rechten te verwerven als de betrokken inhoud personen herkenbaar in beeld brengt of werken van derden bevat. Vragen van inschrijvers mogen niet zonder hun respectieve schriftelijke toestemming worden hergebruikt. Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan moet u de rechthebbende mogelijk rechtstreeks om toestemming vragen. Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn uitgesloten van het beleid inzake hergebruik van de Commissie, die u hierop ook geen licentie kan verlenen.

De logo’s van het SIMAP-systeem en van TED mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van het Publicatiebureau van de Europese Unie.

De metadata van het SIMAP-systeem bevinden zich in het publiek domein overeenkomstig de CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication van Creative Commons.

Voor het verkrijgen van XML-bestanden via een FTP-server, met name om de informatie te gebruiken en voor commerciële doeleinden verder te verspreiden, is een wachtwoord nodig, dat kosteloos kan worden aangevraagd via het contactformulier op de TED-website.

Voor alle andere auteursrechtelijke kwesties over SIMAP kunt u contact opnemen met: op-copyright@publications.europa.eu

Bescherming van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Inhoud

 • Inleiding

 • Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

 • Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

 • Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

 • Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

 • Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door?

 • Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?

 • Contactgegevens

 • Waar vindt u meer informatie?

Inleiding

De Europese Commissie (hierna "de Commissie") verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te eerbiedigen. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

 

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft. U vindt hierin de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

 

Hieronder vindt u informatie over de gegevensverwerking “gebruikersregistratie door eTendering” door eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerking: Eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert bij eTendering om gebruik te maken van de extra mogelijkheden.

 

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 

— de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend;

— de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust,

 

en

 

— u als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

Aanvullende rechtsgronden voor de verwerking:

 

· Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

· Verordening (EG) nr. 2015/1986 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten

· Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten

· Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten

· Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

· Besluit 2009/496/EG, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie

 

Andere wetgeving met betrekking tot specifieke sectoren

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Ten behoeve van deze gegevensverwerking verzamelt eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten” van het Bureau voor publicaties de volgende categorieën persoonsgegevens:

 

Particulieren

 

Verplichte gegevens:

· aanbestedende dienst

· voor- en achternaam

· e-mailadres

 

Overheden

 

Verplichte gegevens:

· e-mailadres

 

Facultatieve gegevens:

· voor- en achternaam

· telefoonnummer

· naam organisatie

· adres

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verzameling of verdere verwerking, d.w.z. zolang het systeem actief gebruikt wordt. Uw account wordt verwijderd zodra u er geen gebruik meer van maakt. Uw vragen en antwoorden blijven zichtbaar totdat de aanbesteding wordt gesloten.

Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade series gegevens enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie of haar contractanten. Alle verwerkingen voldoen aan Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

 

Voor contractanten van de Commissie gelden specifieke contractuele bepalingen voor iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie, en verplichtingen inzake vertrouwelijkheid die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG", Verordening (EU) 2016/679).

 

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen zorgen voor een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, gelet op de risico's van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Commissie die met de verwerking ervan zijn belast, en voor bevoegd personeel, waaronder dat van eventuele contractanten, volgens het "need-to-know"-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire, en waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?

Als "betrokkene" heeft u op grond van hoofdstuk III, artikelen 14 t/m 25, van Verordening (EU) 2018/1725 bepaalde rechten, namelijk op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of op beperking van de verwerking daarvan. Voor zover van toepassing, heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw gegevens over te dragen.

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die rechtmatig wordt uitgevoerd op grond van artikel 5, lid 1, onder a) van Verordening (EU) 2018/1725.

 

U heeft aan eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de toestemming heeft ingetrokken.

 

U kunt van uw rechten gebruikmaken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De nodige contactgegevens vindt u onder "Contactgegevens”.

 

Wilt u gebruikmaken van uw rechten in verband met een of meer specifieke verwerkingen, geef dan door middel van onderstaand referentienummer (zie “Waar vindt u meer informatie?’) aan op welke verwerking(en) uw verzoek betrekking heeft.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke, eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties, info@publications.europa.eu.

 

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

 

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

 

Als u meent dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens door de gegevensbeheerder uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 geschonden zijn, kunt u bezwaar maken (d.w.z. een klacht indienen) bij de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (“DPO”) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Deze specifieke verwerking is in het openbaar register van de DPO opgenomen met de volgende referentie: DPR-EC-00455.