Ważna informacja prawna

 

Do informacji na tej stronie mają zastosowanie: zastrzeżenie prawne, informacja o prawach autorskich i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Zastrzeżenie

Strony internetowe TED, SIMAP, eTendering i eNotices (zwane dalej „systemem SIMAP”) mają zapewnić opinii publicznej szerszy dostęp do informacji o przetargach publicznych w Unii Europejskiej oraz ulepszyć organizację procedur udzielania zamówień publicznych. Staramy się, aby wszelkie podawane tutaj informacje były aktualne i prawidłowe. Gdyby jednak na stronie pojawiły się błędy, prosimy o zwrócenie nam na nie uwagi.

 

Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zamieszczone na tych stronach informacje, które:

 • mają wyłącznie charakter ogólny i nie wskazują na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty,
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne
 • odsyłają niekiedy do witryn zewnętrznych, nad którymi Urząd Publikacji nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

 

Należy pamiętać o tym, że dokument zamieszczony w Internecie nie musi być dokładną kopią tekstu urzędowego. Autentyczne są wyłącznie ogłoszenia o zamówieniach publicznych opublikowane w wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na DVD-ROM, w języku urzędowym wybranym przez podmiot zamawiający.

 

Staramy się ograniczać problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak niektóre z zamieszczonych w tym serwisie danych lub informacji mogły zostać utworzone lub zapisane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów, w związku z czym nie możemy zagwarantować, że problemy takie nie spowodują przerw w dostępie do serwisu lub innych zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Urząd Publikacji nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju problemy pojawiające się podczas korzystania z tego serwisu lub z jakichkolwiek witryn zewnętrznych, do których ten serwis odsyła.

 

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Urzędu Publikacji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jego odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

 

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1998–2020

Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji. O ile nie stwierdzono inaczej, ogłoszenia o zamówieniach opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz dokumenty zamówienia dostępne w serwisie eTendering mogą być swobodnie wykorzystywane do celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

Prawa autorskie do treści redakcyjnych na stronach internetowych SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool i eTendering) są licencjonowane na podstawie licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystywanie jest dozwolone, pod warunkiem odpowiedniego poinformowania o autorze oraz o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumencie.

by

Jeżeli konkretna treść przedstawia możliwe do zidentyfikowania osoby prywatne lub zawiera utwory osób trzecich, konieczna może być weryfikacja dodatkowych praw. Pytania od oferentów nie mogą zostać ponownie wykorzystane bez odpowiedniej pisemnej zgody oferenta. Aby wykorzystać lub odtworzyć treści, których posiadaczem nie jest UE, niezbędne może okazać się uzyskanie zgody bezpośrednio od osób uprawnionych. Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawami własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, zarejestrowane wzory, logo i nazwy, nie są objęte przepisami Komisji dotyczącymi ponownego wykorzystywania i nie są udostępniane na mocy licencji.

Logo systemu SIMAP (w tym TED) nie może być wykorzystywane bez uzyskania uprzedniej zgody Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Metadane systemu SIMAP są przeznaczone dla domeny publicznej zgodnie z Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0).

Pobieranie plików w formacie XML przez serwer FTP w celu ich wykorzystywania i komercyjnego rozpowszechniania wymaga podania hasła, które można uzyskać bezpłatnie, wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej TED.

We wszystkich innych kwestiach dotyczących praw autorskich związanych ze stronami SIMAP, proszę wysłać wiadomość na adres: op-copyright@publications.europa.eu.

Ochrona danych osobowych

To oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Spis treści

 • Wprowadzenie

 • Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

 • Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

 • Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 • Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

 • Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

 • Jakie prawa przysługują użytkownikom i jak mogą ich dochodzić?

 • Dane kontaktowe

 • Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności użytkowników. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

 

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób pozyskiwane informacje są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy w nim również dane kontaktowe odpowiedniego administratora danych, u którego użytkownicy mogą dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 

Przedstawione poniżej informacje dotyczą operacji przetwarzania danych „Rejestracja użytkowników eTendering” prowadzonej przez dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych: Dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji gromadzi i wykorzystuje dane osobowe podczas rejestracji w serwisie eTendering użytkowników, którzy chcą skorzystać z zaawansowanych usług.

 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 

oraz

 

osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Dodatkowa podstawa prawna operacji przetwarzania danych:

 

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

· Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

· Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

 

Ponadto przepisy mające zastosowanie do poszczególnych sektorów.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W ramach operacji przetwarzania danych dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

 

Użytkownicy prywatni

 

Dane obowiązkowe:

· główna instytucja zamawiająca

· imię i nazwisko

· adres e-mail

 

Użytkownicy publiczni

 

Dane obowiązkowe:

· adres e-mail

 

Dane nieobowiązkowe:

· imię i nazwisko

· numer telefonu

· nazwa organizacji

· adres

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji przechowuje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu gromadzenia i przetwarzania danych, czyli przez czas aktywnego korzystania. Konto jest usuwane po zaprzestaniu korzystania z jego funkcjonalności. Wpisane dane (pytania i odpowiedzi) pozostają widoczne do czasu zamknięcia zaproszenia do składania ofert.

Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, załączone zbiory danych itd.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej albo na serwerach jej podwykonawców. Wszystkie operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

 

Podczas przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – rozporządzenia (UE) 2016/679.

 

W celu ochrony danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz charakteru przetwarzanych danych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp w celu ich przetwarzania.

Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za prowadzenie danej operacji przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy, w tym pracownicy podwykonawcy, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci przestrzegają regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zobowiązań do zachowania poufności.

Jakie prawa przysługują użytkownikom i jak mogą ich dochodzić?

Jako „osoby, których dane dotyczą”, użytkownicy mają szczególne prawa na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosownych przypadkach użytkownicy mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

 

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a).

 

Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych działowi C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji na potrzeby tej operacji przetwarzania danych. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 

Aby skorzystać z przysługujących mu praw, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do tych organów podano poniżej w punkcie „Dane kontaktowe” poniżej.

 

Użytkownicy, którzy chcą dochodzić swoich praw w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, muszą podać we wniosku ich opis (tj. ich numer w rejestrze zgodnie z punktem „Gdzie można znaleźć więcej informacji?” poniżej).

Dane kontaktowe

Administrator danych

 

Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych: Dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji, info@publications.europa.eu.

 

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

 

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 można skontaktować się z inspektorem ochrony danych (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

 

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo odwołać się (wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznają, że ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Ta operacja przetwarzania danych została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-00455.