Dôležité právne upozornenie

 

Na informácie na tomto webovom sídle sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Webové sídla TED, SIMAP, eTendering a eNotices (ďalej len „systém SIMAP“)ponúkajú verejnosti lepší prístup k informáciám týkajúcim sa verejných obstarávaní v Európskej únii a zlepšujú riadenie postupov verejného obstarávania. Usilujeme sa poskytovať aktuálne a presné informácie a v prípade upozornenia na chyby sa snažíme podniknúť kroky na ich odstránenie.

 

Úrad pre publikácie však v nijakom prípade nenesie zodpovednosť, ani inak neručí za informácie, ktoré sú na týchto webových sídlach k dispozícii. Ide totiž o:

 • informácie len všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu osobitnú okolnosť týkajúcu sa určitých fyzických alebo právnických osôb,
 • informácie, ktoré nie sú nevyhnutne komplexné, úplné, presné alebo aktuálne,
 • informácie odkazujúce na externé webové sídla, nad ktorými Úrad pre publikácie nemá žiadnu kontrolu a za ktoré nepreberá nijakú zodpovednosť,
 • informácie, ktoré nemožno považovať za odborné alebo právne poradenstvo (ak potrebujete poradiť v konkrétnej situácii, mali by ste sa vždy obrátiť na kvalifikovaných odborníkov).

 

Upozorňujeme, že v prípade online dokumentu nemusí ísť nevyhnutne o presnú reprodukciu oficiálne prijatého dokumentu. Autentické sú len oznámenia o verejných súťažiach uverejnené v znení Úradného vestníka Európskej únie vydávanom na DVD-ROM, v úradnom jazyku podľa výberu obstarávateľa.

 

Naším cieľom je minimalizovať výpadky spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje na našom webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo vo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a preto nemožno zaručiť, že naše služby nebudú v dôsledku takýchto problémov prerušené alebo inak ovplyvnené. Úrad pre publikácie nepreberá zodpovednosť za problémy, ktoré vznikli pri používaní tohto webového sídla alebo akýchkoľvek externých webových sídel, na ktoré sa tu odkazuje.

 

Zámerom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Úradu pre publikácie v prípade porušenia pravidiel stanovených v platných vnútroštátnych predpisoch, ani odmietnuť jeho zodpovednosť vo veciach, v ktorých sa zodpovednosť podľa týchto právnych predpisov vylúčiť nedá.

 

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1998 – 2020

Politika Európskej komisie v oblasti opakovaného použitia sa vykonáva rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie. Pokiaľ sa neuvádza inak, oznámenia o verejnom obstarávaní uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie a súťažné podklady dostupné na webovom sídle pre elektronické zadávanie zákazky sa môžu voľne opätovne použiť na komerčné aj nekomerčné účely.

Na autorské práva k redakčnému obsahu webových stránok SIMAP (SIMAP, TED, eNotices, eSentool a eTendering) sa vzťahuje licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je povolené za predpokladu, že sa riadne uvedie zdroj a všetky uskutočnené zmeny.

by

Ak sa určitý obsah týka identifikovateľných súkromných osôb alebo zahŕňa diela tretích strán, je možné, že budete musieť nadobudnúť dodatočné práva. Otázky uchádzačov nemožno opätovne použiť bez ich príslušného písomného súhlasu. Ak chcete použiť alebo reprodukovať obsah, ktorý nie je vo vlastníctve EÚ, je možné, že budete musieť požiadať o povolenie priamo nositeľov práv. Softvér alebo dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva priemyselného vlastníctva, ako napríklad patenty, ochranné známky, registrované vzory, logá a názvy, sú vylúčené z politiky Komisie v oblasti opakovaného použitia a licencia sa na ne nevzťahuje.

Logá systému SIMAP (vrátane TED) sa nesmú používať bez predchádzajúceho súhlasu Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Metaúdaje systému SIMAP sú verejne dostupné v súlade s licenčnou zmluvou Creative Commons Universal Public Domain Dedication deed (CC0 1.0).

Poskytovanie súborov vo formáte XML prostredníctvom FTP servera na účely využívania a ďalšieho komerčného šírenia je podmienené poskytnutím hesla, ktoré možno bezplatne získať zaslaním e-mailu na túto adresu: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa autorských práv v rámci SIMAP sa obráťte na: op-copyright@publications.europa.eu.

Ochrana vašich osobných údajov

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Obsah

 • Úvod

 • Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

 • Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 • Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

 • Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

 • Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

 • Kontaktné údaje

 • Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako sa tieto informácie využívajú a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, úradníka pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

 

Ďalej sa uvádzajú informácie súvisiace so spracovateľskou operáciou „registrácia používateľov na webovom sídle eTendering“, ktorú vykonáva oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie zhromažďuje a používa vaše osobné údaje pri registrácii na platforme eTendering s cieľom využívať výhody pokročilých služieb.

 

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani na profilovanie.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 

spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie;

spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa;

 

a

 

ako dotknutá osoba ste poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 

Ďalšie právne základy spracúvania:

 

·        nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

·        vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1986 z 11. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania

¤·        smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií

·        smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní

·        smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

·        rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom, z 26. júna 2009, o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie

 

Okrem toho právne predpisy platné pre konkrétne sektory.

Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie zhromažďuje na účely vykonania tejto spracovateľskej operácie tieto kategórie osobných údajov:

 

Súkromní požívatelia

 

Povinné údaje:

·        hlavný verejný obstarávateľ

·        meno a priezvisko

·        e-mailová adresa

 

Verejní používatelia

 

Povinné údaje:

·        e-mailová adresa

 

Nepovinné údaje:

·        meno a priezvisko

·        telefónne číslo

·        názov organizácie

·        adresa

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie uchováva vaše osobné údaje iba počas obdobia potrebného na splnenie účelu získavania alebo ďalšieho spracovania, t. j. iba počas obdobia, keď sa aktívne používajú. Váš účet bude odstránený, keď prestanete v tejto funkcii pracovať. Vaše záznamy (otázky a odpovede) zostanú viditeľné pokým nebude výzva na predkladanie ponúk uzavretá.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskej komisie alebo jej dodávateľov. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

 

Dodávatelia Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky spracovateľské operácie vašich údajov v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti údajov vyplývajúcimi zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov [„GDPR“ – nariadenie (EÚ) 2016/679].

 

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú primerané opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu k nim, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonanie spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom, vrátane zamestnancov dodávateľa, na základe zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte konkrétne práva, predovšetkým právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

 

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

 

Súhlasili ste s poskytnutím vašich osobných údajov oddeleniu C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie na účely tejto spracovateľskej operácie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

 

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov. V prípade potreby môžete osloviť aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Jeho kontaktné údaje sú uvedené v časti „Kontaktné údaje“ nižšie.

 

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo vašej žiadosti ich opíšte [t. j. uveďte ich referenčné označenie(-a) záznamu, ktoré je/sú uvedené v časti „Kde nájdete podrobnejšie informácie?“ nižšie].

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

 

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, alebo ak máte nejaké pripomienky, otázky či obavy, alebo by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, pokojne sa obráťte na prevádzkovateľa, ktorým je Oddelenie C.3 „TED a verejné obstarávanie EÚ“ Úradu pre publikácie, info@publications.europa.eu.

 

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov

 

Pokiaľ ide o záležitosti súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

 

Máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete podať sťažnosť) (edps@edps.europa.eu), ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov (DPO) zverejní register spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov zo strany Komisie, ktoré boli zdokumentované a ktoré mu boli oznámené. Prístup k zoznamu získate na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

 

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá vo verejnom registri úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov s týmto referenčným označením záznamu: DPR-EC-00455.