Viktigt rättsligt meddelande

 

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd av personuppgifter.

 

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån har skapat webbplatserna för TED, Simap, eTendering (e-upphandling) och eNotices för att du lättare ska kunna informera dig om offentlig upphandling i EU och för att förbättra upphandlingsförfarandena. Vårt mål är att alltid tillhandahålla aktuell och korrekt information, och vi försöker givetvis att rätta till eventuella fel.

 

Vi påtar oss dock inget ansvar för uppgifterna på webbplatserna. För uppgifterna gäller följande:

 • Det rör sig bara om allmän information som inte är riktad till någon enskild fysisk eller juridisk person.
 • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
 • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser som vi inte har någon kontroll över och för vilka vi frånsäger oss allt ansvar.
 • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

 

Tänk på att ett webbdokument inte nödvändigtvis exakt återger den officiellt antagna versionen. Autentiska är bara de upphandlingsmeddelanden som publiceras i EU:s officiella tidning på dvd-rom på det officiella språk som den upphandlande enheten väljer.

 

Vi försöker så långt som möjligt att undvika tekniska störningar. Vissa uppgifter kan dock ha skapats eller lagrats i felaktiga filer eller format, och vi kan därför inte garantera att sådana fel inte leder till avbrott eller andra störningar. Vi påtar oss inte något ansvar för problem på denna eller någon av de länkade externa webbplatserna.

 

Denna ansvarsfriskrivning begränsar inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

 

Upphovsrätt

© Europeiska unionen, 1998–2020

Kommissionens regler för vidareutnyttjande förklaras i beslut 2011/833/EU om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar. Om inget annat anges får de upphandlingsmeddelanden som publiceras i tillägget till EU:s officiella tidning och de upphandlingsdokument som finns i eTendering vidareutnyttjas för kommersiella eller andra syften.

Upphovsrätten för det redaktionella innehållet på Simap-webbplatserna (Simap, TED, eNotices, eSentool och eTendering) omfattas av Creative Commons internationella erkännandelicens (CC BY 4.0). Det innebär att vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges och eventuella ändringar markeras.

by

Du kan behöva ytterligare tillstånd om innehållet avbildar identifierbara personer eller omfattar verk av tredje part. Frågor från anbudsgivare får inte vidareutnyttjas utan deras skriftliga medgivande. För att få använda eller återge innehåll som inte ägs av EU kan du behöva söka tillstånd direkt från rättighetshavarna. Programvara eller dokument som omfattas av industriell äganderätt, till exempel patent, varumärken, registrerade formgivningar, logotyper och namn, ingår inte i kommissionens policy för vidareutnyttjande och är inte licensierade till dig.

Simap-logotyperna (bl.a. TED-logotypen) får inte användas utan Publikationsbyråns medgivande.

Simaps metadata har överförts till allmänheten i enlighet med Creative Commons universella dedikationsdokument CC0 1.0.

För leverans av filer i xml-format via en ftp-server för användning och kommersiell distribution krävs ett lösenord som du får gratis genom att mejla oss på op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Om du har andra frågor om upphovsrätt och Simap kan du skicka dem till op-copyright@publications.europa.eu.

Skydd av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Innehåll

 • Inledning

 • Varför samlar ni in och behandlar mina personuppgifter?

 • Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

 • Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

 • Hur länge sparar ni uppgifterna?

 • Hur skyddar ni mina personuppgifter?

 • Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

 • Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

 • Vem kan jag kontakta?

 • Var hittar jag mer information?

Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

 

I det här meddelandet förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får också veta hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

 

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller användarregistrering på eTendering och som utförs av enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU” vid EU:s publikationsbyrå.

Varför samlar ni in och behandlar mina personuppgifter?

Syfte: Publikationsbyråns enhet C.3 (TED och offentlig upphandling i EU) samlar in och använder dina personuppgifter när du registrerar dig på eTendering för att kunna använda avancerade tjänster.

 

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

 

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning.

Behandlingen är nödvändig eftersom det är en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvariga.

Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

 

Relevanta rättsakter:

 

· Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget

· Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling

· Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner

· Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling

· Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

· Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå

· Andra lagar för specifika sektorer

Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Vi samlar in följande personuppgifter:

 

Privata användare

 

Obligatoriska uppgifter:

· Huvudansvarig upphandlande myndighet

· För- och efternamn

· Mejladress

 

Offentliga användare

 

Obligatoriska uppgifter:

· Mejladress

 

Frivilliga uppgifter:

· För- och efternamn

· Telefonnummer

· Organisationens namn

· Adress

Hur länge sparar ni uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med uppgifternas insamling och behandling, dvs. så länge som uppgifterna används aktivt. Ditt konto raderas när du lämnar din befattning. Dina bidrag (frågor och svar) förblir synliga tills upphandlingen har avslutats.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens eller underleverantörernas servrar. Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

 

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679).

 

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast behörig personal från kommissionen eller underleverantörerna som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du också rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen.

 

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a.

 

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till EU:s publikationsbyrå, enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU”, för den behandling som beskrivs här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.

 

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter nedan).

 

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se avsnittet ”Var hittar jag mer information?”).

Vem kan jag kontakta?

Personuppgiftsansvarig

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta Publikationsbyråns personuppgiftsansvariga enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU” på info@publications.europa.eu.

 

Kommissionens dataskyddsombud

 

Mejla till kommissionens dataskyddsombud om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

 

Europeiska datatillsynsmannen

 

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen.

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter behandlas. Gå till registret

 

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00455.