Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 

Οι πληροφορίες που περιέχει αυτός ο ιστότοπος υπόκεινται στα εξής: δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι ιστότοποι TED, SIMAP, eTendering και eNotices (στο εξής, το σύστημα TED) δημιουργήθηκαν προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις διαγωνισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να βελτιωθεί η διαχείριση των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων. Φροντίζουμε συνεχώς για την επικαιροποίηση και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών και, όταν διαπιστώνουμε σφάλματα, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.

 

Ωστόσο, η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχουν αυτοί οι ιστότοποι, οι οποίες:

·         είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων,

·         δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες,

·         συνδέονται, μερικές φορές, με εξωτερικούς ιστότοπους, τους οποίους δεν ελέγχει η Υπηρεσία Εκδόσεων και για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη,

·         δεν αποτελούν συμβουλές επαγγελματικού ή νομικού χαρακτήρα (αν χρειάζεστε εξειδικευμένες συμβουλές, θα πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικούς επαγγελματίες).

 

Έχετε υπόψη ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο δεν αποτελεί απαραίτητα ακριβή αναπαραγωγή επίσημου κειμένου. Μόνον οι προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων που δημοσιεύονται στις εκδόσεις DVD-ROM της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίσημη γλώσσα που έχει επιλεγεί από τον αναθέτοντα φορέα είναι αυθεντικές.

 

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα που περιέχει ο ιστότοπος μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα και γι’ αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διαταραχθεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλον τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου.

 

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Υπηρεσίας Εκδόσεων κατά τρόπο που αντίκειται στις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της για θέματα για τα οποία η εν λόγω νομοθεσία δεν επιτρέπει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

 

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1998-2014

 

Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων του συστήματος TED για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται, εφόσον αναφέρεται η πηγή: © Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση διέπεται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011.

 

Για τη χρήση στοιχείων (π.χ. κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών παραστάσεων κ.λπ.) που υπόκεινται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Κανένας λογότυπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη άδεια της Υπηρεσίας Εκδόσεων.

 

Η διάθεση αρχείων TED σε μορφότυπο XML μέσω εξυπηρετητή FTP, κυρίως για σκοπούς εκμετάλλευσης και εμπορικής διανομής, επιτρέπεται μόνο με χρήση κωδικού πρόσβασης που μπορεί να χορηγηθεί δωρεάν με αποστολή ηλεκτρικού μηνύματος στην ακόλουθη διεύθυνση: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu

Για όλα τα άλλα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το σύστημα TED, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση op-info-copyright@publications.europa.eu

 

Δήλωση περί απορρήτου για την προστασία προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την εγγραφή χρηστών στον ιστότοπο eTendering

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών. Η πολιτική για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα όργανα της Ένωσης βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς:

   παροχή υπηρεσιών (βλ. κατωτέρω), για τις οποίες απαιτείται καταχώριση, δεδομένου ότι συνδέονται τεχνικώς με το προφίλ σας και, κατά συνέπεια, προσφέρονται μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες στον ιστότοπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (eTendering). Η δημιουργία και διαχείριση προκηρύξεων στο σύστημα είναι δυνατή μόνον από χρήστες του συστήματος που διαθέτουν ειδική εξουσιοδότηση,

   απάντηση σε ερωτήματα που υποβάλλουν οι χρήστες στο γραφείο υποστήριξης (helpdesk),

   αποστολή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση του ιστότοπου,

   αξιολόγηση της παρεχόμενης διαδικτυακής κατάρτισης,

   ανάλυση τυχόν λαθών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κατάρτιση ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.

 

Επίσης, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου, αλλά αυτά θα είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η δημιουργία και διαχείριση προκηρύξεων στο σύστημα είναι δυνατή μόνον από χρήστες του συστήματος που διαθέτουν ειδική εξουσιοδότηση:

   Οι εγγεγραμμένοι δημόσιοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους καθώς και ειδοποιήσεις αναφορικά με νέες ερωτήσεις, απαντήσεις και έγγραφα στο πλαίσιο μιας προκήρυξης.

   Οι εγγεγραμμένοι ιδιωτικοί χρήστες μπορούν να εισάγουν και να τροποποιούν προκηρύξεις και να απαντούν σε ερωτήσεις.

 

Η επεξεργασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό.

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς και προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση από το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκδόσεων και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

 

Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων σας; (Ελεγκτής)

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας EUR‑Lex και TED της Υπηρεσίας Εκδόσεων. Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα ακόλουθα δεδομένα των χρηστών από τα θεσμικά όργανα έχουν ληφθεί από τις βάσεις δεδομένων CED LDAP, βλ. επίσης την κοινοποίηση στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων DPO- 839:

   Κύρια Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ)

   Όνομα

   Επώνυμο

   E-mail

Τα δεδομένα στο δελτίο εγγραφής για τους δημόσιους χρήστες είναι προαιρετικά, με εξαίρεση το e‑mail:

   E-mail (είναι επίσης το όνομα χρήστη)

   Όνομα

   Επώνυμο

   Τηλέφωνο

   Φαξ

   Ονομασία οργανισμού

   Διεύθυνση

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αρχειοθετούνται στην ηλεκτρονική θυρίδα OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu και εκείνα με τα οποία υποβάλλονται ή απαντώνται ερωτήσεις μπορούν να περιέχουν, εκτός από την ηλεκτρονική διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση γραφείου, τον αριθμό τηλεφώνου/φαξ του χρήστη και τον οργανισμό ή το ίδρυμα στον οποίο ανήκει ο χρήστης, όταν έχουν εισαχθεί από τον χρήστη.

Η υπαγωγή σας σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, καθώς και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σας αποθηκεύονται επίσης ενώ συλλέγονται και δεδομένα όσον αφορά τη χρήση του ιστότοπου.

Συλλέγονται επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση και η συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης.

 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγουμε τηρείται το απόρρητο και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνον από την Υπηρεσία Εκδόσεων και τους αναδόχους της που είναι υπεύθυνοι για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (eTendering) και τις υποδομές.

Τα δεδομένα των αναθετουσών αρχών και των αντιπροσώπων τους είναι ορατά μόνο σε εκείνες τις προκηρύξεις στις οποίες ανταποκρίνεται ο χρήστης.

Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται και οι απαντήσεις που λαμβάνονται εμφανίζονται στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην πρόσκληση στην οποία αναφέρονται τα ερωτήματα και οι απαντήσεις.

Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν κοινοποιείται σε άλλα άτομα εκτός των προβλεπομένων ή εκτός του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου. Ωστόσο, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται σε φορείς με καθήκοντα εποπτείας ή ελέγχου βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, π.χ. στην OLAF ή σε τακτικό ανακριτή.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

 

Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση των ιδιωτών χρηστών αφαιρείται εάν η λειτουργία τους έχει παύσει. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται έως ότου ολοκληρωθεί η πρόσκληση.
Τα δεδομένα των ατόμων που λαμβάνουν πληροφορίες αποθηκεύονται για 5 χρόνια το πολύ.

 

Πώς μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σας, να τα ελέγξετε και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και τροποποιήσής τους μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν εκκρεμεί κάποιο αίτημά σας.

Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από τον κατάλογο των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, είτε στέλνοντας σχετική κοινοποίηση στην υπηρεσία eTendering (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) είτε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που υπάρχει στα αποστελλόμενα μηνύματα.

Αν διαγράψετε την εγγραφή σας στην υπηρεσία ECAS, θα διαγραφούν και τα δεδομένα σας από την eTendering, εκτός από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας.

Για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και για την ασφάλειά σας, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την ταυτοποίησή σας προτού σας δώσουμε πρόσβαση ή σας επιτρέψουμε να κάνετε τροποποιήσεις.

Επικοινωνήστε με την παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην ενότητα «Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;».

 

Τι μέτρα λαμβάνουμε για να αποτρέπουμε κάθε παράνομη χρήση ή άνευ αδείας πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η Υπηρεσία Εκδόσεων εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες, τις οποίες επανεξετάζει και αναπροσαρμόζει τακτικά, με σκοπό την αποτροπή της άνευ αδείας πρόσβασης, την ασφάλεια των δεδομένων και τη σωστή χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών.

Το αίτημά σας αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή της Υπηρεσίας Εκδόσεων και των εξωτερικών συνεργατών της, υποβάλλεται σε επεξεργασία και μπορεί να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στον εμπειρογνώμονα που είναι αρμόδιος να απαντήσει σ' αυτό.

Οι εξωτερικοί αυτοί συνεργάτες έχουν υπογράψει με την Υπηρεσία Εκδόσεων σύμβαση, βάσει της οποίας έχουν τη νομική υποχρέωση να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και της επεξεργασίας τους, και πιο συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

 

ΑΡΘΡΟ 1.9 — ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

1.9.2.     Κατά την επεξεργασία των δεδομένων εξ ονόματος της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος:

 

α) ενεργεί μόνον βάσει των οδηγιών της Επιτροπής·

 

β) συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας, εκτός εάν, δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ο αντισυμβαλλόμενος υπόκειται ήδη σε υποχρεώσεις περί εμπιστευτικότητας και ασφαλείας που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη.

 

Ο αντισυμβαλλόμενος θα λάβει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ του αντισυμβαλλομένου και της Επιτροπής εγγράφως ή σε άλλη ανάλογη μορφή.

 

1.9.3.     Ο αντισυμβαλλόμενος τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (ΕΕ L 151 της 15.6.1990, σ. 1).

 

Τα στοιχεία εγγραφής σας αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυλάσσονται με τον δέοντα τρόπο.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκδόσεων, το οποίο έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων, οφείλει να τις προστατεύει σύμφωνα με όσα προβλέπει η «Δήλωση περί απορρήτου», όπως π.χ. να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

Οι ορισθέντες υπάλληλοι της Υπηρεσίας Εκδόσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον κωδικό χρήστη και τον προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης. Οι εν λόγω εντεταλμένοι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα (χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σύστημα).

 

Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις ή καταγγελίες;

Αν θέλετε να δείτε, να διαγράψετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε

με τον υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας EUR‑Lex και TED (E-mail: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Οι καταγγελίες σε περίπτωση διαφωνίας αποστέλλονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων .