Важна правна информация

 

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни.

 

Отказ от отговорност

Уебсайтовете TED, SIMAP, eTendering и eNotices, наричани по-долу системата TED, имат за цел да предоставят на обществеността по-добър достъп до информация за обществени поръчки в Европейския съюз, както и да допринесат за подобряване на управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Стремим се информацията да бъде актуална и точна, и ако ни бъдат посочени грешки, се стараем да ги коригираме.

 

Въпреки това Службата за публикации не поема никаква отговорност по отношение на информацията на тези сайтове, която:

·         е само от общ характер и не се отнася до конкретни обстоятелства, свързани с дадено физическо или юридическо лице;

·         не винаги е изчерпателна, пълна, точна или актуална;

·         понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на Службата за публикации и тя не носи отговорност за тях;

·         не съдържа професионални или правни съвети – ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към квалифициран специалист.

 

Моля имайте предвид, че публикуваните онлайн документи не са непременно точно копие на официално приетите текстове. Автентични са само обявленията за обществени поръчки, публикувани в изданието на DVD-ROM на Официален вестник на Европейския съюз на избраните от възложителя официални езици.

 

Стремим се да ограничим до минимум смущенията, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Службата за публикации не поема отговорност по отношение на проблеми, появили се в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, свързани с него.

 

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Службата за публикации в разрез с изискванията на действащото национално законодателство, нито да я освободи от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно това законодателство.

 

Авторски права

 

© Европейски съюз, 1998 — 2014 г.

 

Използването на документите от системата TED за търговски или нетърговски цели е позволено, при условие че е посочен източникът: © Европейски съюз. Политиката за повторна употреба на документи на Европейската комисия се прилага в съответствие с нейното решение от 12 декември 2011 г.

 

За използването на елементи (например текст, снимки, изображения, графики и т.н.), обект на права върху интелектуална собственост на трети страни, е необходимо предварително разрешение от носителите на правата.

 

Никое лого не може да бъде използвано без предварителното съгласие на Службата за публикации.

 

Получаването на файлове на TED в XML формат чрез FTP сървър за използване и търговско разпространение е защитено с парола, която може да бъде получена безплатно след изпращане на електронно съобщение на адрес: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Моля, изпращайте всякакви други свързани с авторското право въпроси по отношение системата TED на адрес op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Декларация за поверителност относно защитата на личните данни на участници в електронни търгове

Въведение

Европейският съюз се ангажира да пази Вашите лични данни. Политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции на Съюза се базира върху Регламент (ЕО) №45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.

Защо събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни?

Вашите данни се събират и обработват за:

   предоставяне на услуги (вж. по-долу), които изискват регистрация, тъй като са технически свързани с Вашия профил и съответно се предлагат само на регистрирани потребители на уебсайта eTendering. Покани могат да се създават и управляват в системата само от потребителите, специално упълномощени за това;

   изпращане на отговор на потребителите, които се свързват с бюрото за помощ;

   изпращане на информация на потребителите относно разработването и използването на уебсайта;

   оценяване на услугите, предоставени в рамките на онлайн обучения;

   анализ на евентуалните грешки с цел подобряване на услугата и за генериране на анонимна статистика за използването на сайта.

 

Данните ще се използват за изготвянето на статистика относно използването на сайта, но тя ще бъде анонимна и няма да съдържа лични данни.

 

Покани могат да се създават и управляват в системата само от потребителите, специално упълномощени за това:

   регистрирани публични потребители могат да задават въпроси и да получават отговори, както и уведомления за нови въпроси, отговори и документи относно дадена покана;

   регистрирани частни потребители могат да публикуват и променят покани за търгове, както и да отговорят на въпроси.

 

Събраните лични данни се обработват в съответствие с политиката, изложена в гореспоменатия регламент.

Данните ще се използват само за горепосочените цели и за усъвършенстване на услугата от персонала на Службата за публикации и нейните подизпълнители.

 

Кой отговаря за обработването на Вашите данни? (Контрольор по обработката на данни)

Контрольорът, отговарящ за обработката на данните, е ръководителят на отдел EUR‑Lex и TED в Службата за публикации. Ако имате въпроси за обработването на Вашите електронни писма и свързаните с тях лични данни, пишете на адрес: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Какви лични данни събираме?

Следните данни на потребители от институции се вземат от базата данни CED LDAP, вж. също Уведомление № DPO- 839 до длъжностното лице по защита на данните:

   главен възлагащ орган (ВО),

   собствено име,

   фамилно име,

   електронен адрес.

Данните във формуляра за регистрация за публични потребители не са задължителни освен електронния адрес:

   електронен адрес (служи също за потребителско име),

   собствено име,

   фамилно име,

   телефон,

   факс,

   наименование на организацията,

   пощенски адрес.

Електронните писма, архивирани във функционалната електронна пощенска кутия OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu, и тези, чрез които се изпращат въпроси или отговори, могат освен електронния адрес да съдържат името, фамилията, служебния адрес, номера на телефон/факс на потребителя, както и организацията или институцията, към която принадлежи потребителят.

Вашето участие в покана за търг и Вашите въпроси и отговори също се съхраняват, а освен тях се събират и данни за използването на сайта.

Запазват се и електронните адреси и информация за времето на участие в онлайн обучения.

 

На кого се разкриват данните?

Събраните данни се обработват поверително и се използват само от Службата за публикации и нейните подизпълнители, отговарящи за електронната система за търгове и инфраструктурата.

Данните на възлагащи органи и техни служители са достъпни само за потребителите, които отговарят на съответната покана за търг.

Зададените въпроси и получените отговори се показват само на потребители, които са се абонирали за поканата за търг, за която се отнасят въпросите и отговорите.

На лица извън посочените получатели и правна рамка не се предават никакви лични данни, без да се засяга евентуалното предаване на данни на органи, отговарящи за контрол или инспекция в съответствие със законодателството на ЕС, като например OLAF или разследващи магистрати.

Службата за публикации не споделя лични данни с трети страни за целите на пряк маркетинг.

 

Колко дълго се съхраняват данните?

Данните на частни потребители се изтриват известно време след прекратяване на тяхната дейност на сайта. Изпратените от тях въпроси или отговори продължават да са достъпни на сайта до приключване на поканата за участие в търг.
Данните на лица, които получават информация, се съхраняват за максимален период от 5 години.

 

Как можете да разглеждате, проверявате и евентуално коригирате Вашите данни?

Имате право да разглеждате и променяте Вашите данни онлайн. Можете също да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити изцяло, ако Ваше запитване не е в процес на разглеждане.

По всяко време можете да прекратите абонамента си за даден вид съобщения, като пишете до уебсайта eTendering (вижте координатите за връзка по-долу) или чрез специалната връзка в тези съобщения.

Ако изтриете регистрацията си за ECAS, данните се изтриват и от eTendering с изключение на Вашите въпроси и отговори.

За да защитим сигурността и поверителността на данните Ви, предприемаме разумни стъпки за проверка на самоличността Ви, преди да Ви предоставим достъп или да извършим поправки в данните.

Моля, пишете на електронния адрес, посочен в раздел „Кой отговаря за обработването на Вашите данни?“.

 

Какво правим, за да предотвратим злоупотреба или неразрешен достъп?

Службата за публикации създаде и редовно преразглежда и актуализира подходящи физически, електронни и управленчески процедури за защита и за предотвратяване на неразрешения достъп, за поддържане на сигурността на данните и правилно използване на събраната информация.

Запитванията Ви се съхраняват на сървърите на Службата за публикации и на нейните подизпълнители и могат да бъдат препращани по електронната поща на отговорния за тях експерт.

Подобни външни подизпълнители са подписали договор със Службата за публикации, който законово ги задължава да спазват приложимото законодателство за защита и обработка на личните данни,  и по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001.

 

ЧЛЕН 1.9 — ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

1.9.2      При обработката на данни от името на Комисията при изпълнение на договора, подизпълнителят:

 

(a)   действа само въз основа на указания от Комисията;

 

(b)   спазва задълженията, определени в членове 21 и 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001 относно поверителността и сигурността на обработката, освен ако по силата на член 17, параграф 3, второ тире от Директива 95/46/ЕО подизпълнителят не е вече обвързан със задължения за поверителност и сигурност, установени в националното законодателство на една от държавите членки.

 

Подизпълнителят взема подходящи технически и организационни мерки за сигурност на обработка на данните в съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001, които следва да са съгласувани между подизпълнителя и Комисията в писмена или друга равностойна форма.

 

1.9.3      Подизпълнителят следва да спазва разпоредбите на Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1).

 

Вашите регистрационни данни се съхраняват на сървърите на Европейската комисия и са защитени по подобаващ начин.

От персонала на Службата за публикации, имащ достъп до информация, разкриваща нечия самоличност, се изисква да я защитава по начин, съответстващ на настоящата декларация за поверителност, като например не използва информацията за други цели, освен за целите на извършване на съответните услуги.

Определени служители на Службата за публикации имат достъп до данните посредством потребителско име и лична парола. Те са единствените, които имат достъп до данните посредством специална система.

 

Координати за връзка при въпроси и жалби

Ако желаете да разгледате, изтриете или коригирате Вашите лични данни, моля, свържете се с

контрольора, отговарящ за обработката на данните — ръководителя на отдел EUR‑Lex и TED  на адрес: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

В случай на конфликт адресирайте жалбите си до длъжностното лице по защита на данните в Европейската комисията или до европейския надзорен орган по защита на данните.