Důležité právní upozornění

 

Na informace na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a zásady ochrany osobních údajů.

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Internetové stránky TED, SIMAP, eNotices a eTendering (dále jen „systém TED“) mají poskytnout veřejnosti širší přístup k informacím o veřejných zakázkách v Evropské unii a zlepšit řízení postupů zadávání veřejných zakázek. Všechny uváděné informace se snažíme aktualizovat a upřesňovat. Snažíme se rovněž opravovat na stránkách všechny chyby, na něž nás upozorníte.

 

Úřad pro publikace však neručí za žádné informace, které jsou na těchto internetových stránkách k dispozici. Jde totiž o:

·         informace pouze obecné povahy, nevztahující se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu,

·         informace, které nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální,

·         informace odkazující na externí stránky, na něž Úřad pro publikace nemá žádný vliv a za něž nenese jakoukoli odpovědnost,

·         informace, které nelze považovat za odborné či právní rady (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

 

Upozorňujeme rovněž, že dokument uvedený online nemusí přesně reprodukovat znění, které bylo oficiálně přijato. Autentická jsou pouze oznámení veřejných nabídek v Úředních věstnících Evropské unie vydaných na DVD-ROM, v úředním jazyce, který si zvolil zadavatel.

 

Snažíme se vyvarovat výpadků způsobených technickými chybami. Některé údaje na našich internetových stránkách však mohly být vytvořeny či strukturovány do souborů či formátů, které nejsou bezchybné, a proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku takových problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Úřad pro publikace nenese odpovědnost za problémy vzniklé použitím této stránky nebo jakýchkoli externích stránek, na něž se zde odkazuje.

 

Záměrem tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není omezit odpovědnost Úřadu pro publikace v případě porušení pravidel, která stanoví platné vnitrostátní právní předpisy, ani se zříci odpovědnosti v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

 

Upozornění o ochraně autorských práv

 

© Evropská unie, 1998–2014.

 

Opakované použití dokumentů ze systému TED pro komerční nebo nekomerční účely je povoleno za předpokladu, že je uveden zdroj: © Evropská unie. Politika Evropské komise týkající se opakovaného využití jejích dokumentů se řídí rozhodnutím Evropské komise ze dne 12. prosince 2011.

 

Použití částí (např. úryvků textu, fotografií, obrázků, grafů atd.), na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran, je předmětem předchozího svolení ze strany nositele autorských práv.

 

Žádné logo nesmí být používáno bez předchozího souhlasu Úřadu pro publikace.

 

K poskytnutí souborů ze systému TED (ve formátu XML, např. prostřednictvím serveru FTP), zejména k obchodnímu zužitkování a další komerční distribuci, je potřeba heslo, které lze získat zdarma na adrese: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

S ostatními otázkami týkajícími se autorských práv ve vztahu k systému TED se prosím e-mailem obracejte na op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud jde o registrace uživatelů na stránkách eTendering

Úvod

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů. Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Proč shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje?

Vaše údaje se shromažďují a zpracovávají proto, aby bylo možné:

— poskytovat služby (viz níže), které vyžadují registraci, jelikož jsou technicky vázané na váš profil, a tudíž jsou nabízeny pouze pro registrované uživatele stránek eTendering. Výzvy mohou zadávat a dále zpracovávat pouze uživatelé, kteří k tomu mají výslovné povolení,

— odpovídat uživatelům, kteří se obrátili na asistenční službu,

— uživatelům zasílat informace o vývoji a využití stránek,

— vyhodnotit efektivitu online školení,

— analyzovat případné chyby a zvýšit kvalitu služeb a zavést anonymní statistiku týkající se využití stránek.

 

Údaje budeme též využívat k vypracování statistiky o využití těchto internetových stránek. Tato statistika však bude anonymní a nebude obsahovat osobní údaje.

 

Výzvy mohou zadávat a dále zpracovávat pouze uživatelé, kteří k tomu mají výslovné povolení:

— registrovaní veřejní uživatelé mohou klást dotazy a dostávat odpovědi na své otázky, upozornění na nové otázky, odpovědi a dokumenty týkající se zakázek a výzev,

— registrovaní soukromí uživatelé mohou vkládat a měnit výzvy a zakázky a zodpovídat dotazy.

 

Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s politikou, kterou popisuje výše uvedené nařízení.

Údaje budou použity pouze za výše uvedeným účelem a s cílem zvýšit kvalitu služeb poskytovaných zaměstnanci Úřadu pro publikace a jeho subdodavateli.

 

Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů? (Správce údajů)

Správcem zodpovědným za zpracování těchto údajů je vedoucí oddělení „EUR-Lex a TED“ Úřadu pro publikace. Máte-li jakékoli otázky ohledně zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, můžete je zaslat na adresu: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu.

 

Které osobní údaje shromažďujeme?

Z databáze CED LDAP jsou převzaty tyto údaje uživatelů z orgánů a institucí (viz rovněž oznámení inspektorovi ochrany údajů č. DPO‑839):

— hlavní veřejný zadavatel (CA),

— jméno,

— příjmení,

— e-mail.

Údaje v registračním formuláři pro veřejné uživatele jsou s výjimkou e-mailu nepovinné:

— e-mail (slouží také jako uživatelské jméno),

— jméno,

— příjmení,

— telefon,

— fax,

— název organizace,

— adresa.

E-maily, jež jsou archivovány ve funkční schránce OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu , a e-maily, přes něž se zasílají nebo zodpovídají otázky, mohou obsahovat kromě e-mailové adresy také jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní/faxové číslo uživatele, organizace nebo orgánu či instituce, ke které uživatel patří (pokud je uživatel uvede).

Uchovává se rovněž údaj o vaší účasti ve výzvě k podávání nabídek a vaše otázky a odpovědi. Shromažďují se také údaje o používání stránek.

Rovněž se shromažďují e-maily a doba využití online školení.

 

Komu jsou vaše údaje předávány?

Vaše údaje budou shromažďovat a důvěrně zpracovávat a používat pouze útvary Úřadu pro publikace a jeho dodavatelé odpovědní za stránky eTendering a příslušnou infrastrukturu.

Údaje orgánů udělujících zakázku a jejich zaměstnanců se zobrazují pouze k výzvám, na které uživatel reaguje.

Otázky a odpovědi se zobrazují uživatelům, kteří se přihlásili k odběru oznámení spojených s danou výzvou, k níž se tyto otázky a odpovědi vážou.

Žádné osobní údaje nejsou předávány stranám, které nejsou jejich příjemci a nespadají do uvedeného právního rámce. Tím není dotčena možnost předání údajů orgánům pověřeným v souladu s právními předpisy EU monitorovacími a kontrolními úkoly, jako je například úřad OLAF nebo vyšetřující soudce.

Úřad pro publikace EU nepředává osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu.

 

Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Možnost přístupu soukromých uživatelů je ukončena, pokud jejich funkce zaniká. Související příspěvky (otázky a odpovědi) se zobrazují do doby, než je uzavřena daná výzva.
Údaje osob, které dostávaly informace, se uchovávají po dobu nejvýše 5 let.

 

Jak získat přístup ke svým údajům, zkontrolovat jejich správnost a v případě potřeby je opravit?

Máte právo na přístup ke svým údajům a jejich opravu online. Pokud neprobíhá vyřizování vašeho dotazu, můžete požádat, aby byly vaše osobní údaje zcela vymazány.

Pokud již nechcete odebírat informace zasílané na vaši e-mailovou adresu, můžete kdykoli tuto službu odhlásit. Stačí, když pošlete oznámení na službu eTendering (viz kontaktní údaje níže) nebo kliknete na odkaz v e-mailu, který vám byl zaslán.

Pokud zrušíte svou registraci ECAS, budou vaše údaje s výjimkou otázek a odpovědí vymazány i ze stránek eTendering.

Abychom zajistili ochranu vašeho soukromí a vaši bezpečnost, přijímáme před povolením přístupu nebo provedením změn odpovídající opatření, která nám pomáhají ověřit vaši totožnost.

Kontaktujte nás pomocí e-mailové adresy uvedené v oddíle „Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů?“.

 

Co děláme pro to, aby se zabránilo zneužití či neoprávněnému přístupu?

Úřad pro publikace zavedl a pravidelně reviduje a aktualizuje náležité fyzické, elektronické a řídicí postupy zaměřené na zabezpečení a předcházení neoprávněnému přístupu, zajišťuje bezpečnost údajů a řádně využívá shromážděné informace.

Váš dotaz je uložen na serveru Úřadu pro publikace a jeho subdodavatelů, je zpracován a může být také e-mailem zaslán odborníkovi, který má vyřízení vašeho dotazu na starosti.

Externí subdodavatelé uzavřeli s Úřadem pro publikace smlouvu, která je právně zavazuje dodržovat platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracovávání, zejména pak nařízení (ES) č. 45/2001.

 

ČLÁNEK 1.9 – OCHRANA ÚDAJŮ

 

1.9.2      Při zpracování osobních údajů jménem Komise při plnění této smlouvy, dodavatel:

 

(a)   jedná pouze podle pokynů Komise;

 

(b)   dodržuje povinnosti týkající se důvěrné povahy a bezpečnosti stanovené v článcích 21 a 22 nařízení (ES) č. 45/2001, kromě případů, kdy se na základě čl. 17 odst. 3 druhé odrážky směrnice 95/46/ES na dodavatele již vztahují povinnosti týkající se důvěrné povahy a bezpečnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy některého z členských států.

 

Dodavatel provede vhodná technická a organizační opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování v souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 45/2001, na nichž se dodavatel musí dohodnout s Komisí písemně nebo jinou rovnocennou formou.

 

1.9.3      Dodavatel dodržuje nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1).

 

Údaje o vaší registraci jsou uloženy na serverech Evropské komise a jsou zabezpečeny náležitými prostředky.

Pracovníci Úřadu pro publikace, kteří mají přístup k informacím, pomocí nichž lze určit totožnost osoby, musejí tyto informace chránit v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, a to například tak, že tyto informace nevyužijí k žádnému jinému účelu než k zajištění služeb, které vykonávají.

Určení úředníci Úřadu pro publikace mají k těmto údajům přístup na základě svého uživatelského jména a osobního hesla. K údajům mají přístup (prostřednictvím zvláštního systému) pouze tito oprávnění úředníci.

 

Na koho se lze obrátit v případě dotazů či stížností?

Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, odstranit je či opravit, obraťte se na správce zodpovědného za zpracování těchto údajů, jímž je vedoucí oddělení „EUR-Lex a TED“ Úřadu pro publikace (e-mail: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

S případnými stížnostmi se můžete obracet na kancelář inspektora ochrany údajů Evropské komise nebo na evropského inspektora ochrany údajů.