Vigtig juridisk meddelelse

 

Oplysningerne på denne webside er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

 

Ansvarsfraskrivelse

Websiderne TED, SIMAP, eTendering og eNotices (i det følgende benævnt TED-systemet) skal give borgerne bedre adgang til oplysninger om offentlige udbud i EU og forbedre forvaltningen af procedurerne for offentlige indkøb. Vi søger at holde alle oplysninger opdaterede og korrekte, og når vi bliver opmærksomme på fejl, retter vi dem.

 

Publikationskontoret påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysninger på denne webside:

·         som er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller noget foretagende

·         som ikke nødvendigvis er dækkende, fuldstændige, korrekte eller opdaterede

·         som undertiden er knyttet til eksterne websider, som Publikationskontoret ikke har kontrol over, og som det ikke påtager sig noget ansvar for

·         som ikke udgør professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

 

Vær opmærksom på, at et onlinedokument ikke nødvendigvis er en nøjagtig gengivelse af en officielt vedtaget tekst. Kun offentlige udbud offentliggjort i dvd-rom-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende på det officielle sprog, der vælges af ordregiveren, er autentiske.

 

Vi prøver at begrænse forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer mest muligt. Dog kan visse data på websiden være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af denne webside eller eksterne websider, der linkes til.

 

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Publikationskontorets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

 

Meddelelse om ophavsret

 

© Den Europæiske Union, 1998-2014

 

Videreanvendelse af TED-systemets dokumenter til kommercielle eller ikkekommercielle formål er tilladt med kildeangivelse: © Den Europæiske Union. Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse er fastsat i Kommissionens afgørelse af 12. december 2011.

 

Anvendelse af elementer (f.eks. tekst, foto, billeder, grafer osv.), som er underlagt tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, er betinget af en forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

 

Logoer må ikke bruges uden forudgående tilladelse fra Publikationskontoret.

 

For levering af filer i XML-format via en FTP-server, navnlig til udnyttelse og kommerciel videreformidling, kræves et password, som kan rekvireres gratis ved at sende en e-mail til følgende adresse: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu

 

For alle andre spørgsmål om ophavsret til TED- systemet bedes du kontakte op-info-copyright@publications.europa.eu

 

Databeskyttelseserklæring vedrørende personoplysninger ved brugerregistrering i forbindelse med e-udbud

Indledning

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred. Politikken for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner bygger på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

Hvorfor indsamler, lagrer og behandler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger indsamles og behandles:

     for at kunne tilbyde tjenesteydelser (se nedenfor), der kræver registrering, da de er teknisk knyttet til din profil og dermed kun tilbydes registrerede brugere på websiden eTendering; udbud kan kun oprettes og forvaltes i systemet af brugere, som specifikt har fået bemyndigelse til det

     for at kunne svare brugerne af helpdesken

     for at kunne sende oplysninger om udvikling og brug af siden til brugerne

     for at kunne evaluere onlinekurserne

        for at kunne analysere eventuelle fejl og forbedre vores service og udarbejde anonyme statistikker om brugen af websiden.

 

Vi bruger også oplysningerne til at udarbejde statistikker om brugen af websiden, men de vil være anonyme og ikke indeholde personoplysninger.

 

Udbudsrunder kan kun oprettes og forvaltes i systemet af brugere, som specifikt har fået bemyndigelse til det:

     Registrerede offentlige brugere kan stille spørgsmål og få svar på deres spørgsmål og meddelelse om nye spørgsmål, svar og dokumenter, der vedrører en udbudsrunde.

     Registrerede private brugere kan indsætte og ændre udbudsrunder og besvare spørgsmål.

 

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i ovennævnte forordning.

 

Oplysningerne bruges udelukkende til ovennævnte formål og til at forbedre den service, Publikationskontorets ansatte og kontrahenter yder.

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger? (den registeransvarlige)

Den ansvarlige for behandlingen af oplysningerne er kontorchefen for Publikationskontorets EUR-Lex- og TED-team. Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, kan du sende en mail til: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Følgende oplysninger om brugere fra institutionerne er overtaget fra databaserne CED LDAP, se også meddelelsen til den databeskyttelsesansvarlige DPO-839:

           hovedansvarlig ordregivende myndighed

           fornavn

           efternavn

           e-mailadresse.

 

Oplysningerne i registreringsformularen for offentlige brugere er valgfrie med undtagelse af e‑mailadressen:

           e-mailadresse (er også brugernavn)

           fornavn

           efternavn

           telefon

           fax

           organisationens navn

           adresse.

 

De e-mails, der gemmes i den funktionelle mailboks OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu, og mails med spørgsmål og svar kan ud over e-mailadressen indeholde efternavn, fornavn, kontoradresse, telefonnummer/faxnummer for brugeren og den organisation eller institution, som vedkommende tilhører, når brugeren har angivet dem.

 

Vi gemmer også dine spørgsmål og svar og oplysninger om, hvilke udbud du er berørt af, og data om din brug af siden.

 

Vi registrerer desuden din e-mailadresse og oplysninger om deltagelse i onlinekurser.

 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

De indsamlede oplysninger vil blive behandlet fortroligt og kun brugt af Publikationskontorets tjenestegrene og dets kontrahenter med ansvar for e-udbud og infrastruktur.

 

Data om ordregivende myndigheder og deres agenter er kun synlige for de udbud, brugeren deltager i.

 

Spørgsmål og modtagne svar vises til brugere, der abonnerer på det udbud, de pågældende spørgsmål og svar er knyttet til.

 

Ingen personoplysninger videregives til andre parter end ovennævnte modtagere. Dog vil de om nødvendigt kunne videregives til EU's kontrol- eller tilsynsinstanser, f.eks. OLAF, eller en undersøgelsesdommer.

 

Publikationskontoret videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Private brugeres adgang fjernes, hvis deres anvendelsesfunktion er ophørt. Deres indlæg (spørgsmål og svar) er synlige, indtil udbuddet er afsluttet.

 

Oplysninger om personer, der modtager oplysninger, gemmes i højst 5 år.

 

Hvordan kan du se dine oplysninger, tjekke, om de er korrekte, og eventuelt få dem rettet?

Du har til at se og få rettet dine oplysninger online. Du kan også få dine personoplysninger slettet, hvis alle dine forespørgsler er afsluttet.

 

Du kan til enhver tid framelde dig mailinglister ved at sende en besked til eTendering-tjenesten (se kontaktoplysninger nedenfor) eller ved at bruge linket i e-mailen.

 

Hvis du sletter din registrering i ECAS, slettes dine oplysninger også fra eTendering med undtagelse af dine spørgsmål og svar.

 

Inden vi giver dig adgang til oplysningerne eller retter dem, vil vi af sikkerheds- og fortrolighedshensyn tage rimelige skridt til at kontrollere din identitet.

 

Send en mail til den adresse, der er nævnt i afsnittet »Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger?«.

 

Hvad gør vi for at undgå misbrug og uberettiget adgang?

Publikationskontoret har indført passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer, der skal forebygge og sikre mod uberettiget adgang, garantere datasikkerheden og sørge for, at de indhentede oplysninger ikke misbruges. Procedurerne gennemgås og ajourføres med jævne mellemrum.

 

Din forespørgsel gemmes på Publikationskontorets og dets kontrahents server, behandles og videresendes eventuelt pr. e-mail til den ekspert, der skal besvare forespørgslen.

 

De eksterne kontrahenter har indgået en kontrakt med Publikationskontoret, der gør dem juridisk forpligtet til at overholde gældende lovgivning om beskyttelse og behandling af personoplysninger, navnlig forordning (EF) nr. 45/2001.

 

ARTIKEL 1.9 — DATABESKYTTELSE

 

1.9.2.     Når kontrahenten behandler oplysninger på Kommissionens vegne i forbindelse med kontraktens opfyldelse, skal kontrahenten:

 

(a)   udelukkende handle efter instruks fra Kommissionen

 

(b)   overholde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 21 og 22 i forordning (EF) nr. 45/2001 om behandlingens fortrolighed og sikkerhed, medmindre kontrahenten i medfør af artikel 17, stk. 3, andet led, i direktiv 95/46/EF allerede er omfattet af forpligtelser vedrørende fortrolighed og sikkerhed i en medlemsstats lovgivning.

 

Kontrahenten træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på behandlingssikkerheden i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EF) 45/2001, og disse skal aftales mellem kontrahenten og Kommissionen skriftligt eller i en anden tilsvarende form.

 

1.9.3.     Kontrahenten skal overholde Rådets forordning (EURATOM, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1).

 

Dine registreringsoplysninger gemmes på Europa-Kommissionens servere og bevares på passende vis.

 

Ansatte i Publikationskontoret, der har adgang til personligt identificerbare oplysninger, skal beskytte oplysningerne i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. De må f.eks. ikke bruge oplysningerne til andre formål end at udføre de opgaver, de er ansat til.

 

Særligt udpegede tjenestemænd ved Publikationskontoret kan få adgang til oplysningerne med deres brugeridentifikation og adgangskode. Kun disse godkendte tjenestemænd har adgang til oplysningerne (ved hjælp af et særligt system).

 

Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål eller klager?

Hvis du vil se, slette eller rette dine personoplysninger, kan du sende en mail til:

Den ansvarlige for behandlingen af oplysningerne —kontorchefen for EUR-Lex- og TED-teamet (e-mail: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

I tilfælde af uoverensstemmelser kan du klage til Kommissionens databeskyttelsesansvarlige eller til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.