Oluline õigusteave

 

Käesoleval veebisaidil esitatud teabe puhul kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitsega seotud eeskirju.

 

Vastutuse välistamine

Veebisaidid TED, SIMAP, eTendering ja eNotices (edaspidi „TED-süsteem”) on olemas selleks, et võimaldada üldsusele paremat juurdepääsu riigihankeid käsitlevale teabele Euroopa Liidus; samuti selleks, et parandada riigihangete korraldamise menetlusi. Püüame esitada ajakohast ja õiget teavet. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada.

 

Väljaannete talitus ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevatel veebisaitidel esitatud teabega, mis:

·         on vaid üldise iseloomuga ning ei ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse konkreetse olukorra käsitlemiseks;

·         ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;

·         sisaldab linke välistele veebisaitidele, mille üle väljaannete talitusel puudub kontroll ja mille eest ta ei vastuta;

·         ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (konkreetseks nõustamiseks pöörduge vastava ala asjatundja poole).

 

Pidage palun meeles, et veebipõhine dokument ei pruugi ilmtingimata olla ametlikult vastuvõetud teksti täpne koopia. Autentne on vaid hankija valitud ametlikus keeles DVD-ROMil olevas Euroopa Liidu Teataja väljaandes avaldatud hanketeade.

 

Püüame vähendada tehnilistest vigadest tingitud häireid nii palju kui võimalik. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Väljaannete talitus ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellel lingitud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

 

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärk ei ole piirata väljaannete talituse vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivate siseriiklike õigusaktidega sätestatud nõuetega, ega välistada väljaannete talituse vastutust küsimustes, mida ei ole asjaomase õiguse alusel võimalik välistada.

 

Autoriõiguse märge

 

© Euroopa Liit, 1998–2014

 

TED-süsteemis olevate dokumentide taaskasutamine ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel on lubatud juhul, kui viidatakse allikale: © Euroopa Liit. Euroopa Komisjoni kohaldatavat dokumentide taaskasutamise poliitikat rakendatakse Euroopa Komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusega.

 

Selliste elementide (nagu tekst, fotod, pildid, joonised jne), mille suhtes kohaldatakse kolmandate poolte intellektuaalomandi õiguste kaitset, kasutamiseks on vajalik autoriõiguse omaniku eelnev luba.

 

Mitte ühtegi logo ei tohi ilma väljaannete talituse eelneva nõusolekuta kasutada.

 

Selleks et edastada FTP-serveri kaudu XML-vormingus TED-faile nende kasutamise ja kaubandusliku levitamise eesmärgil, on vaja salasõna, mille saab tasuta, kui saata e-kiri järgmisel aadressil: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu

Kõikide muude TED-süsteemiga seotud autoriõiguse küsimuste korral võtke palun ühendust aadressil op-info-copyright@publications.europa.eu

 

Keskkonnas eTendering kasutaja registreerimiseks vajalike isikuandmete kaitse põhimõtted

Sissejuhatus

Euroopa Liit lähtub kasutaja privaatsuse põhimõttest. Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ELi institutsioonides põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001.

Miks me teie andmeid kogume, säilitame ja töötleme?

Teie andmeid kogutakse ja töödeldakse selleks, et:

   osutada teenuseid (vt allpool), mille puhul on vajalik registreerimine, sest need on tehniliselt seotud Teie profiiliga, ning seega pakutakse neid üksnes veebisaidil eTendering registreeritud kasutajatele. Hankeid saavad süsteemis luua ja hallata üksnes selleks volitatud kasutajad;

   vastata tugiteenuse kasutajate päringutele;

   saata kasutajatele saidi arendamise ja kasutamise teemalist teavet;

   hinnata veebipõhise koolituse teenust;

   analüüsida võimalikke vigu, et süsteemi täiustada, ning panna alus anonüümse statistika koostamisele saidi kasutamise kohta.

 

Samuti kasutame asjaomaseid andmeid statistika koostamiseks saidi kasutamise kohta, kuid see on anonüümne ega sisalda isikuandmeid.

 

Hankeid saavad süsteemis luua ja hallata üksnes selleks konkreetselt volitatud kasutajad:

   registreeritud avalikud kasutajad saavad seoses hangetega esitada küsimusi ja saada neile vastuseid ning teateid uute küsimuste, vastuste ja dokumentide kohta;

   registreeritud erakasutajad saavad lisada hankeid ja neid muuta ning vastata küsimustele.

 

Kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt eespool osutatud määrusega kehtestatud eeskirjadele.

Andmeid kasutatakse üksnes eespool nimetatud eesmärkidel ning teenuse täiustamiseks väljaannete talituse personali ning tema töövõtjate poolt.

 

Kes vastutab Teie andmete töötlemise eest? (Vastutav töötleja)

Andmete vastutav töötleja on väljaannete talituse üksuse „EUR-Lex ja TED” juhataja. Kui Teil on küsimusi oma e-kirja ning seonduvate isikuandmete töötlemise kohta, siis võite saata e-kirja järgmisel aadressil: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Institutsioonidest pärit kasutajate järgmised andmed on võetud üle andmebaasist CED LDAP. Vt ka andmekaitseametniku teadet nr DPO-839:

   Peamine avaliku sektori hankija

   Eesnimi

   Perekonnanimi

   E-post

Avalikele kasutajatele mõeldud registreerimisvormil olevad andmed ei ole kohustuslikud, v.a e‑posti aadress:

   E-posti aadress (mis on samas ka kasutajanimi)

   Eesnimi

   Perekonnanimi

   Telefon

   Faks

   Organisatsiooni nimi

   Aadress

Eriotstarbelisele aadressile OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu saabunud ja sealses postkastis arhiveeritud e-kirjad ning need, mille kohta on saadetud küsimusi või vastuseid, võivad lisaks kasutaja e-posti aadressile sisaldada ka tema perekonnanime, eesnime, büroo aadressi, telefoni-/faksinumbrit ning selle organisatsiooni või institutsiooni nime, kuhu kasutaja kuulub, kui ta on selle sisestanud.

Samuti säilitatakse teavet Teie seotuse kohta hankemenetlusega ning Teie küsimusi ja vastuseid ning kogutakse saidi kasutamisega seotud andmeid.

Samuti kogutakse teavet veebipõhiste koolituste aegade ja seonduvate e-posti aadresside kohta.

 

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele?

Teie kohta kogutud andmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja neid kasutavad üksnes väljaannete talitus ja tema töövõtjad, kes vastutavad eTenderingi ja taristu eest.

Avaliku sektori hankijate ja nende esindajate andmed on nähtavad üksnes nende hangete puhul, millele kasutaja on vastanud.

Esitatud küsimused ja saadud vastused kuvatakse kasutajatele, kes on end registreerinud uue teabe saamiseks seoses hankemenetlusega, mille kohta asjaomased küsimused ja vastused on esitatud.

Isikuandmeid ei edastada ühelegi poolele, kes ei kuulu eespool nimetatud saajate nimistusse või õiguslikku raamistikku. Küll aga võidakse need edastada ühenduse õigusaktide kohastele järelevalve- ja kontrollülesannetega tegelevatele organitele, nagu näiteks OLAF või eeluurimiskohtunik.

Väljaannete talitus ei edasta isikuandmeid kolmandatele pooltele otseturunduse eesmärgil.

 

Kui kaua Teie andmeid säilitatakse?

Erakasutajate juurdepääs kaob, kui nad lõpetavad selle kasutamise. Nende sissekanded (küsimused ja vastused) jäävad nähtavaks kuni hankemenetluse sulgemiseni.
Teavet saavate isikute andmeid säilitatakse maksimaalselt 5 aastat.

 

Kuidas pääseda oma andmetele ligi, et veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada?

Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ning neid internetis muuta. Samuti võite taotleda oma isikuandmete täielikku kustutamist, kui parajasti ei ole käsitlemisel mõni Teie saadetud päring.

Võite igal ajal tühistada meilisõnumite saamise, saates teate asjaomasele talitusele (kontaktandmed allpool) või kasutades sõnumis olevat linki.

Kui tühistate oma ECASe registreeringu, siis kustutatakse Teie andmed ka keskkonnast eTendering, v.a Teie küsimused ja vastused.

Selleks et kaitsta Teie privaatsust ja turvalisust, võtame me asjakohaseid meetmeid, et kontrollida Teie isikut enne andmetele juurdepääsu lubamist või nendesse paranduste tegemist.

Võtke ühendust osas „Kes vastutab teie andmete töötlemise eest?” esitatud e-posti aadressil.

 

Mida teeme väärkasutuse või ebaseadusliku juurdepääsu vältimiseks?

Väljaannete talitus on kehtestanud asjakohased füüsilised, elektroonilised ja halduslikud menetlused (mida ta vaatab läbi ning ajakohastab korrapäraselt), et kaitsta kogutud andmeid ning aidata vältida neile ebaseaduslikku juurdepääsu, säilitada andmete turvalisus ning kasutada kogutud teavet nõuetekohaselt.

Teie päringut säilitatakse väljaannete talituse ja tema töövõtjate serveris, seda töödeldakse ning on võimalik, et see saadetakse e-postiga edasi eksperdile, kelle ülesandeks on päringule vastata.

Sellised välised töövõtjad on sõlminud väljaannete talitusega lepingu, millest tulenevalt on neil õiguslik kohustus täita isikuandmete kaitset ja töötlemist käsitlevate kohaldatavate õigusaktide, eelkõige määruse (EÜ) nr 45/2001, sätteid.

 

ARTIKKEL 1.9 — ANDMEKAITSE

 

1.9.2      Töövõtja, kelle lepingulised kohustused näevad ette andmete töötlemise komisjoni nimel:

 

(a)   tegutseb ainult komisjoni juhtnööride kohaselt;

 

(b)   täidab määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 21 ja 22 sätestatud töötlemise konfidentsiaalsuse ja turvalisusega seotud kohustusi, kui tema suhtes juba ei kehti direktiivi 95/46/EÜ artikli 17 lõike 3 teise lõigu kohaselt liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud konfidentsiaalsuse ja turvalisusega seotud kohustused.

 

Töövõtja võtab töötlemise turvalisuse huvides asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid vastavalt määruse (EÜ) 45/2001 artiklile 22 ning töövõtja ja komisjon peavad kirjalikus või muus samaväärses vormis nende osas kokku leppima.

 

1.9.3      Töövõtja tegutseb vastavalt nõukogu 11. juuni 1990. aasta määrusele (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta (EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1).

 

Teie registreerimisandmeid säilitatakse Euroopa Komisjoni serverites ning neid kaitstakse nõuetekohaste vahenditega.

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse personalilt, kellel on juurdepääs isiku tuvastamist võimaldavatele andmetele, nõutakse selle teabe kaitsmist viisil, mis on kooskõlas käesolevate isikuandmete kaitse põhimõtetega, näiteks mitte kasutades kõnealust teavet mis tahes muul eesmärgil kui nende poolt pakutavate teenuste osutamiseks.

Teatavad väljaannete talituse ametnikud pääsevad andmetele ligi kasutajanime ja parooli abil. Ainult sellised määratud ametnikud pääsevad andmetele ligi (kasutades vastavat süsteemi).

 

Kellega võtta ühendust küsimuste või kaebuste korral?

Kui soovite oma isikuandmetele ligi pääseda, need kustutada või neid parandada, võtke palun ühendust järgmisel aadressil:

Asjaomaste andmete vastutav töötleja on üksuse „EUR‑Lex ja TED” juhataja (e-post: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Lahkarvamuste korral võib kaebused saata Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikule või Euroopa Andmekaitseinspektorile.