Oikeudellinen huomautus

 

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia määräyksiä.

 

Vastuuvapauslauseke

TED-, SIMAP-, eTendering- ja eNotices-verkkosivustojen (jäljempänä TED-tietokanta) tarkoituksena on tarjota tietoa julkisista hankintailmoituksista Euroopan unionissa sekä helpottaa julkisten hankintamenettelyjen hallinnointia. Julkaisutoimisto pyrkii siihen, että sivustojen tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet.

 

Julkaisutoimisto ei kuitenkaan ole vastuussa näiden sivustojen tiedoista. Sivustoilla olevat tiedot

·         ovat yleisluontoisia eikä niitä ole osoitettu minkään luonnollisen henkilön tai yhteisön erityistilanteeseen

·         eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia

·         voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole julkaisutoimiston valvonnassa ja joista se ei vastaa

·         eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset tämäntyyppistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

 

Käyttäjän on hyvä huomata, että verkossa oleva asiakirja ei välttämättä vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallisen lehden DVD-ROM-laitoksissa hankintayksikön valitsemalla virallisella kielellä julkaistut julkiset hankintailmoitukset ovat todistusvoimaisia.

 

Julkaisutoimisto pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivustot voivat kuitenkin sisältää tietoja tai tiedostoja, jotka eivät ole virheettömiä, eikä julkaisutoimisto voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Se ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai linkitettyjen ulkopuolisten sivustojen käyttämisestä.

 

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa julkaisutoimiston vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa kansallisen lainsäädännön vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

 

Tekijänoikeusilmoitus

 

© Euroopan unioni (1998–2014)

 

TED-tietokannan asiakirjojen uudelleenkäyttö kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittu, kunhan lähde (© Euroopan unioni) mainitaan. Euroopan komission soveltamasta asiakirjojen uudelleenkäyttöpolitiikasta säädetään komission 12.12.2011 antamassa päätöksessä.

 

Sellaisen aineiston (esim. tekstin, valokuvien, piirrosten, graafisten esitysten yms.) käyttö, johon jollakin muulla taholla on tekijänoikeus, edellyttää tekijänoikeuden haltijalta saatua lupaa.

 

Logoja ei saa käyttää ilman julkaisutoimiston etukäteen antamaa suostumusta.

 

TED-tiedostojen toimittaminen XML-muodossa FTP-palvelimen kautta kaupallista hyödyntämistä ja uudelleenlevitystä varten edellyttää salasanaa, jonka saa maksutta lähettämällä pyynnön sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Kaikissa muissa TED-tietokantaa koskevissa tekijänoikeusasioissa ota yhteyttä osoitteeseen op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Tietosuojaseloste eTendering-palvelun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietojen suojaamisesta

Lainsäädäntö

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan internet-sivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan. Asiasta säädetään 18.12.2000 annetussa asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä).

Miksi henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään?

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta voidaan

   tarjota rekisteröitymistä edellyttäviä palveluja (ks. alla), jotka ovat teknisesti sidoksissa käyttäjän profiiliin ja joita näin ollen tarjotaan ainoastaan eTendering-verkkosivun rekisteröityneille käyttäjille. Vain valtuutetut käyttäjät voivat luoda ja hallinnoida tietokannassa olevia tarjouspyyntöjä.

   vastata neuvontapalvelun käyttäjien kysymyksiin

   lähettää käyttäjille tietoa sivuston kehityksestä ja käytöstä

   arvioida verkko-opetuspalvelua

   analysoida mahdolliset virheet palvelun parantamiseksi ja koota anonyymejä tilastoja sivuston käytöstä.

 

Henkilötietoja käytetään myös sivuston käyttötilastojen laatimiseen. Tilastot eivät kuitenkaan sisällä nimiä tai muita henkilötietoja.

 

Vain valtuutetut käyttäjät voivat luoda ja hallinnoida tietokannassa olevia tarjouspyyntöjä ja

   rekisteröityneet julkisen käyttäjästatuksen omaavat käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja saada vastuksia kysymyksiinsä sekä saada ilmoituksia tarjouspyyntöä koskevista uusista kysymyksistä, vastauksista ja asiakirjoista.

   rekisteröityneet yksityisen käyttäjästatuksen omaavat käyttäjät voivat lisätä ja muuttaa tarjouspyyntöjä sekä vastata kysymyksiin.

 

Kerättyihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita.

Tietoja käytetään ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin. Niiden avulla parannetaan julkaisutoimiston sekä sen sopimuskumppanien palvelua.

 

Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä? (Rekisterinpitäjä)

Tietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on julkaisutoimiston EUR-Lex- ja TED-yksikön yksikönpäällikkö. Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestiesi ja niihin liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Mitä henkilötietoja kerätään?

Seuraavat toimielinten edustajien käyttäjätiedot otetaan CED LDAP -tietokannasta (ks. myös ilmoitus tietosuojavastaavalle N:o DPO-839):

   Päähankintaviranomainen (CA)

   Etunimi

   Sukunimi

   Sähköpostiosoite

Rekisteröitymislomakkeen tiedot julkisen käyttäjästatuksen omaavien käyttäjien osalta eivät ole pakollisia sähköpostiosoitetta lukuun ottamatta.

   Sähköpostiosoite (toimii myös käyttäjätunnuksena)

   Etunimi

   Sukunimi

   Puhelinnumero

   Faksinumero

   Organisaation nimi

   Osoite

Sähköpostilaatikkoon OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu arkistoitujen sähköpostiviestien sekä kysymyksiä ja vastauksia sisältävien viestien yhteydessä voidaan käyttäjän sähköpostiosoitteen lisäksi tallentaa seuraavia käyttäjän antamia tietoja: sukunimi, etunimi, työosoite, puhelin- ja faksinumero sekä organisaatio tai elin, jota käyttäjä edustaa.

Lisäksi tallennetaan käyttäjän kytkös tarjouspyyntöön sekä käyttäjän kysymykset ja vastaukset ja kerätään sivuston käyttötietoja.

Verkko-opetukseen osallistuvien osalta tallennetaan sähköpostiosoite ja istuntojen määrä.

 

Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisina, ja niitä käyttävät ainoastaan julkaisutoimisto ja sen sopimuskumppanit, jotka vastaavat eTendering-järjestelmästä ja infrastruktuurista.

Hankintaviranomaisten ja niiden edustajien tiedot näkyvät vain niiden tarjouspyyntöjen yhteydessä, joihin käyttäjä on vastannut.

Esitetyt kysymykset ja saadut vastaukset näytetään sen tarjouspyynnön, johon kysymykset ja vastaukset liittyvät, jakelulistaan kuuluville.

Tietoja ei luovuteta muille kuin edellä kuvatun oikeudellisen kehyksen piirissä toimiville osapuolille. Tarvittaessa tietoja voidaan kuitenkin toimittaa EU-lainsäädäntöön perustuvista seuranta- tai valvontatehtävistä vastaaville elimille, esimerkiksi Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) tai hallinnollisille tutkintaviranomaisille.

Julkaisutoimisto ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointia varten.

 

Miten kauan tietoja säilytetään?

Yksityisen käyttäjästatuksen omaavien käyttäjien oikeus käyttää palvelua loppuu, kun he jättävät virkatehtävänsä. Heidän tekemänsä merkinnät (kysymykset ja vastaukset) pysyvät näkyvissä siihen asti kun tarjouskilpailu on päättynyt.
Tietoa saavien henkilöiden henkilötietoja säilytetään korkeintaan 5 vuoden ajan.

 

Miten omat henkilötiedot voi tarkistaa ja tarvittaessa oikaista?

Henkilötiedot voi tarkistaa ja niitä voi muuttaa verkossa. Käyttäjä voi myös pyytää, että henkilötiedot poistetaan kokonaan, jos hänen tiedustelunsa käsittely ei ole kesken.

Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa jakelulistoilta lähettämällä viestin eTendering-palveluun (yhteystiedot jäljempänä) tai saamissaan viesteissä olevaa linkkiä käyttäen.

Jos käyttäjä peruuttaa ECAS-rekisteröitymisensä, hänen tietonsa poistetaan myös eTendering-palvelusta kysymyksiä ja vastauksia lukuun ottamatta.

Yksityisyyden suojan ja turvallisuuden vuoksi pyritään kohtuullisin keinoin varmistamaan, että vain asianomainen itse pääsee tarkistamaan ja muuttamaan tietojaan.

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä edellä kohdassa "Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä?" mainittuun osoitteeseen.

 

Miten estetään luvaton tutustuminen henkilötietoihin ja tietojen väärinkäyttö?

Julkaisutoimisto pyrkii erityisten fyysisten, sähköisten ja hallinnollisten menettelyjen avulla suojaamaan kerätyt henkilötiedot, estämään luvattoman tutustumisen niihin ja varmistamaan tietoturvan sekä henkilötietojen asianmukaisen käytön. Menettelyjä päivitetään säännöllisesti.

Käyttäjien lähettämät tiedustelut tallennetaan julkaisutoimiston ja sen sopimuskumppanien palvelimelle, käsitellään ja mahdollisesti lähetetään sähköpostitse asiantuntijalle, joka huolehtii tiedusteluun vastaamisesta.

Ulkopuoliset sopimuskumppanit ovat allekirjoittaneet julkaisutoimiston kanssa laillisesti sitovan sopimuksen, jonka mukaan niiden on noudatettava henkilötietojen suojaan ja käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä ja erityisesti asetusta (EY) N:o 45/2001.

 

1.9  ARTIKLA — TIETOSUOJA

 

1.9.2      Kun sopimuskumppani käsittelee sopimuksen täyttämiseksi tietoja komission puolesta, sopimuskumppanin on

 

(a)   toimittava ainoastaan komission ohjeiden mukaisesti;

 

(b)   noudatettava asetuksen (EY) N:o 45/2001 21–22 artiklassa vahvistettuja käsittelyn luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia velvoitteita, ellei sopimuskumppaniin jo sovelleta direktiivin 95/46/EY 17 artiklan 3 kohdan 2 luetelmakohdan nojalla jonkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia velvoitteita.

 

Sopimuskumppanin on toteutettava tarkoituksenmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 45/2001 22 artiklan mukaisen turvallisuustason varmistamiseksi ja sovittava niistä komission kanssa joko kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla.

 

1.9.3      Sopimuskumppanin on noudatettava salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annettua neuvoston asetusta (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1).

 

Rekisteröintitiedot tallennetaan Euroopan komission palvelimille, ja niiden suojaaminen varmistetaan asianmukaisin keinoin.

Julkaisutoimiston henkilöstön, jolla on oikeudet nähdä yksilöitävissä olevaa henkilöä koskevia tietoja, on suojattava tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä sillä ole oikeutta käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tehtäviensä hoitamiseen.

Nimitetyille julkaisutoimiston virkamiehille voidaan antaa oikeus tutustua tietoihin käyttäjätunnuksella ja henkilökohtaisella salasanalla. Vain kyseisillä valtuutetuilla virkamiehillä on oikeus tutustua tietoihin (erityisjärjestelmää käyttäen).

 

Tiedustelut ja valitukset

Jos haluat tarkistaa henkilötietosi, poistaa ne rekisteristämme tai oikaista niitä, ota yhteyttä sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:

Tietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, EUR-Lex- ja TED-yksikön yksikönpäällikkö (sähköposti: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Valitukset voi osoittaa komission tietosuojavastaavalle tai Euroopan tietosuojavaltuutetulle.