Fógra dlíthiúil tábhachtach

 

An t‑eolas a thugtar ar an suíomh gréasáin seo, tá sé faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha maidir le cosaint sonraí.

 

Séanadh

Is é is feidhm leis na suíomhanna gréasáin TED, SIMAP agus eNotices (“TED” ina dhiaidh seo) rochtain níos mó a thabhairt don phobal ar eolas faoi thairiscintí poiblí san Aontas Eorpach, agus chomh maith leis sin, feabhas a chur ar an dóigh a mbainistítear nósanna imeachta um sholáthar poiblí. Féachaimid le gach eolas a choimeád cruinn agus bord ar bhord leis an aimsir, agus nuair a chuirtear earráidí ar ár súile dúinn, féachaimid lena gceartú.

 

Ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán le freagracht ná le dliteanas ar bith, áfach, maidir leis an eolas atá sa suíomh gréasáin seo, ar eolas é:

·         atá de chineál ginearálta agus nach bhfuil ceaptha a baint sonrach a bheith aige le duine ná eintiteas ar leith;

·         nach féidir a chuimsitheacht, a iomláine, a chruinneas ná a úire a ráthú i dtólamh;

·         a bhíonn nasctha uaireanta le suíomhanna eile nach bhfuil faoi rialú Oifig na bhFoilseachán in aon slí agus nach nglacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht chuici ina leith;

·         nach bhfuil ina chomhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil (má theastaíonn sainchomhairle uait ba cheart duit dul i gcomhairle le saineolaí).

 

Féach nach gá gur atáirgeadh cruinn de théacs a bhfuil glactha go hoifigiúil leis aon doiciméad ar líne. Is iad na tairiscintí poiblí a fhoilsítear in eagráin DVD-ROM de Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh sa teanga oifigiúil a roghnaigh an t‑eintiteas conarthach, agus iad sin amháin atá údarásach.

 

Féachaimid le cur isteach a dhéanann earráidí teicniúla a laghdú a oiread is féidir é. D'fhéadfadh sé, áfach, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach cuid de na sonraí atá sa suíomh gréasáin seo i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráid, agus nílimid in ann a ráthú nach gcuirfidh na hearráidí seo isteach ar an tseirbhís ná nach gcuirfidh siad stop léi. Ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht as fadhbanna a thagann as feidhm a bhaint as an suíomh seo nó as aon suíomhanna seachtracha atá nasctha leis.

 

Níl an séanadh seo ceaptha teorainn a chur le dliteanas Oifig na bhFoilseachán de shárú ar aon cheanglas atá leagtha síos sa dlí náisiúnta is infheidhme, ná a dliteanas a eisiamh maidir le hábhair nach féidir a eisiamh faoin dlí sin.

 

Fógra cóipchirt

 

© An tAontas Eorpach, 1998–2014

 

Is ceadmhach doiciméid chóras TED a úsáid chun críocha trádála nó chun críocha neamhthrádála ach a bhfoinse a lua: © An tAontas Eorpach. Is de réir an Chinnidh ón gCoimsiún Eorpach an 12 Nollaig 2011 a chuirtear beartas athúsáide an Choimisiúin Eorpaigh i bhfeidhm.

 

Maidir le nithe amhail téacs, grianghraif, pictiúir agus graif atá faoi réir ceart maoine intleachtúla tríú páirtithe, ní mór cead a fháil ó shealbhóir an chóipchirt sula n‑úsáidtear iad.

 

Ní ceadmhach aon lógó a úsáid gan cead a fháil ó Oifig na bhFoilseachán roimh ré.

 

Is féidir comhaid a sheachadadh i bhformáid XML trí fhreastalaí FTP, .i.e. chun críocha saothraithe agus athscaipthe thráchtála, ar choinníoll go bhfaightear pasfhocal roimh ré. Is féidir an pasfhocal sin a fháil saor in aisce ach ríomhphost a sheoladh chuig: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Maidir le gach ceist eile a bhaineann le córas TED, téitear i dteagmháil le op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Ráiteas príobháideachais maidir le cosaint sonraí pearsanta úsáideoirí a chláraíonn le eTendering

Réamhrá

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phríobháideachas úsáideoirí a chosaint. An beartas maidir le cosaint daoine aonair i dtaca le sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag institiúidí an Aontais, tá sé bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000.

Cén fáth a ndéanaimid do chuid sonraí pearsanta a bhailiú, a stóráil agus a phróiseáil?

Déantar é

  chun seirbhísí a chur ar fáil (féach thíos) nach mór clárú lena n‑aghaidh de bhrí go bhfuil nasc teicniúil idir iad agus do phróifíl agus nach dtairgtear iad dá bhrí sin ach d'úsáideoirí atá cláraithe leis an suíomh gréasáin eTendering;

   freastal ar lucht úsáidte na deisce cabhrach;

   eolas faoi fhorás agus faoi úsáid an tsuímh a chur chuig a lucht úsáidte;

   seirbhísí oiliúna ar líne a mheas;

   anailís a dhéanamh ar aon earráidí atá ann féachaint feabhas a chur ar an tseirbhís agus staitisticí, gan aon sonraí pearsanta ag dul leo, a bhailiú i dtaobh úsáid an tsuímh.

 

Ina theannta sin, bainfimid feidhm as na sonraí chun staitisticí a bhailiú faoi úsáid an tsuímh ach ní bheidh aon sonraí pearsanta ag gabháil leo.

 

Ní féidir ach le húsáideoirí a bhfuil údarú faighte acu chuige glaonna a chruthú agus a bhainistiú:

   Is féidir le húsáideoirí poiblí atá cláraithe ceisteanna a chur agus freagraí ar na ceisteanna sin a fháil agus fógraí a fháil faoi cheisteanna nua, freagraí agus doiciméid a bhaineann le glao ar leith.

   Is féidir le húsáideoirí príobháideacha atá cláraithe glaonna a chur isteach agus a athrú agus freagraí a thabhairt ar cheisteanna.

 

Déantar sonraí pearsanta a bhailítear a láimhseáil de réir an bheartais a ndéantar cur síos air sa Rialachán thuasluaite.

Ní bhainfear feidhm as na sonraí ach chun na críocha thuasluaite agus chun feabhas a chur ar an tseirbhís a chuireann foireann Oifig na bhFoilseachán agus a chuid conraitheoirí ar fáil.

 

Cé air a bhfuil próiseáil do shonraí pearsanta de chúram? (An Rialaitheoir)

Is ar cheann an aonaid “EUR-Lex agus TED” in Oifig na bhFoilseachán atá sé de chúram na sonraí a phróiseáil. Má bhíonn aon cheist agat i dtaobh phróiseáil do ríomhphoist agus do shonraí pearsanta gaolmhara, seol ríomhphost chuig: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu.

 

Cé na sonraí pearsanta a bhailímid?

Tógtar ó na bunachair shonraí CED agus LDAP na sonraí seo thíos de chuid úsáideoirí na n‑institiúidí (féach freisin fógra uimhir DPO-839 don Oifig Cosanta Sonraí):

   an príomhúdarás conarthach

   ainm

   sloinne

   seoladh ríomhphoist

San fhoirm chlárúcháin d'úsáideoirí poiblí, níl sé éigeantach ach aon cheann amháin de na sonraí a thabhairt, mar atá, an seoladh ríomhphoist:

   seoladh ríomhphoist (sin an t‑ainm úsáideora freisin)

   ainm

   sloinne

   uimhir fóin

   facs

   ainm na heagraíochta

   seoladh

Na ríomhphoist a stóráiltear sa bhosca ríomhphoist feidhmiúil OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu agus na ríomhphoist a sheoltar ina bhfuil ceisteanna agus freagraí, d'fhéadfadh a bheith ag dul leo, mar aon leis an seoladh ríomhphoist, sloinne, ainm, seoladh oifige, uimhir facs nó uimhir fóin an úsáideora nó na heagraíochta nó na hinstitiúide ar bhain an t‑úsáideoir leis an tráth a iontráladh na sonraí.

Ina theannta sin, déantar an bhaint atá agat le glao ar thairiscintí, do chuid ceisteanna, do chuid freagraí, agus sonraí i dtaobh úsáid an tsuímh a stóráil.

Chomh maith leis sin, stóráiltear an seoladh ríomhphoist agus na tráthanna a glacadh páirt i seisiúin oiliúna ar líne.

 

Cé leis a nochtfar do chuid sonraí?

Coimeádfar do chuid sonraí faoi rún agus ní úsáidfidh ach seirbhísí Oifig na bhFoilseachán iad, agus conraitheoirí na hOifige a bhfuil cúram eTendering agus infreastruchtúr orthu.

Ní féidir leis an úsáideoir sonraí na n‑údarás bronnta agus a ngníomhairí a fheiceáil ach amháin i gcás na nglaonna ar thug sé freagra orthu.

Na ceisteanna a chuirtear agus na freagraí a thugtar, ní thaispeántar iad ach d'úsáideoirí atá cláraithe leis an nglao lena mbaineann siad.

Ní tharchuirtear aon sonraí pearsanta chuig aon pháirtí nach faighteoir dlisteanach é ná chuig aon pháirtí atá lasmuigh den chreat dlíthúil thuasluaite, gan dochar do shonraí a d'fhéadfaí a tharchur chuig páirtí a bhfuil tasc monatóireachta nó imscrúdaithe de chúram air i gcomhréir le reachtaíocht an AE, m.sh. OLAF, nó breitheamh atá i mbun imscrúdú.

Ní roinnfidh Oifig na bhFoilseachán sonraí pearsanta le tríú páirtithe chun críocha margaíochta dírí.

 

Cá fhad a choimeádfar do shonraí?

Cuirtear deireadh leis an rochtain atá ag úsáideoir príobháideach má thagann deireadh lena chuid feidhmeanna. Bíonn a gcuid freagraí agus ceisteanna le feiceáil go dtí go ndúntar an glao.
Is go gceann tréimhse cúig bliana a stóráiltear sonraí daoine a fuair faisnéis.

 

Conas do shonraí a rochtain, a gcruinneas a dhearbháil agus, más ga, iad a cheartú

Tá sé de cheart agat do shonraí a rochtain ar líne agus iad a athrú. Is féidir leat scriosadh do shonraí pearsanta ar fad a iarraidh mura bhfuil aon fhiosrú uait idir lámha.

Is féidir leat scor de bheith ag fáil ríomhphost ach teachtaireacht á iarraidh sin a sheoladh chuig lucht eTendering (féach na sonraí teagmhála thíos) nó trí chliceáil ar an nasc sna ríomhphoist féin.

Má scriosann tú do chlárúchán ECAS, scriosfar do shonraí in eTendering freisin, cé is moite de do chuid ceisteanna agus freagraí.

Chun do phríobháideachas agus do shlándáil a chosaint, déanfaimid bearta réasúnacha a chuidíonn linn do chéannacht a fhíorú sula dtugtar rochtain duit nó sula ndéantar ceartúcháin.

Maidir leis seo, iarrtar ort an seoladh ríomhphoist a úsáid atá luaite in “Cé air a bhfuil próiseáil do shonraí pearsanta de chúram?”

 

Cad a dhéanaimid le mí‑úsáid rochtana nó rochtain neamhúdaraithe a chosc?

Tá bearta slándála, leictreonacha agus riaracháin i bhfeidhm ag Oifig na bhFoilseachán chun gach rochtain neamhúdaraithe a chosc, agus chun slándáil na sonraí agus ceartúsáid na sonraí a bhailítear a chosaint. Déantar na bearta sin a athmheas agus a nuashonrú go rialta.

Déantar d'fhiosrúchán a stóráil sa fhreastalaí a úsáideann Oifig na bhFoilseachán agus a cuid conraitheoirí, próiseáiltear é agus d'fhéadfadh sé go gcuirfí ar aghaidh trí ríomhphost é chuig an saineolaí a bhfuil sé de chúram air freagra a thabhairt ar d'fhiosrú.

Shínigh na fochonraitheoirí seachtracha sin conradh le hOifig na bhFoilseachán agus tá sé de cheangal orthu de réir an chonartha sin an reachtaíocht is infheidhme maidir le cosaint agus próiseáil sonraí pearsanta a urramú, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

 

AIRTEAGAL 1.9 – COSAINT SONRAÍ

 

1.9.2      Agus é ag próiseáil sonraí thar ceann an Choimisiúin chun an conradh a chur i gcrích, déanfaidh an Conraitheoir an méid seo:

 

(a)   gníomhóidh sé de réir threoracha an Choimisiúin agus dá réir sin amháin;

 

(b)   Comhlíonfaidh sé na hoibleagáidí atá leagtha amach in Airteagail 21 agus 22 de Rialachán Uimh. (CE) 45/2001 maidir le rúndacht agus slándáil na próiseála ach amháin, de bhua an dara fleasc d'Airteagal 17(3), má tá an Conraitheoir faoi réir oibleagáidí rúndachta agus slándála cheana atá leagtha síos sa dlí náisiúnta i gceann de na Ballstáit.

 

Déanfaidh an Conraitheoir bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí chun an phróiseáil a dhéanamh slán i gcomhréir le hAirteagal 22 de Rialachán (AE) 45/2001 agus caithfidh an Conraitheoir agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú ina dtaobh, i scríbhinn nó i bhfoirm eile choibhéiseach.

 

1.9.3      Comhlíonfaidh an Conraitheoir Rialachán (Euratom, CEE) Uimh. 1588/90 an 11 Meitheamh 1990 ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach (IO L 151, 15.6.1990, lch 1).

 

Déantar do shonraí clárúcháin a stóráil i bhfreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh agus cosnaítear iad trí na modhanna iomchuí.

Baill foirne d'Oifig na bhFoilseachán a bhfuil rochtain acu ar shonraí pearsanta inaitheanta, tá dualgas orthu iad a chosaint ar shlí atá i gcomhréir leis an bhfógra príobháideachais seo, m.sh. gan feidhm a bhaint astu chun aon chríche seachas chun na seirbhísí atá á ndéanamh acu a chomhlíonadh.

Daoine atá ainmnithe ina n‑oifigigh de chuid Oifig na bhFoilseachán, is féidir leo na sonraí a rochtain ach trí fheidhm a bhaint as a n‑aitheantas úsáideora agus a bpasfhocal pearsanta. Níl rochtain ach ag na hoifigigh údaraithe sin ar na sonraí (trí chóras ar leith a úsáid).

 

Pointí teagmhála i gcás ceisteanna nó gearán

Má theastaíonn uait do shonraí pearsanta a rochtain, a scrios nó a cheartú, déan teagmháil le:

Is ar cheann an aonaid “EUR-Lex agus TED” in Oifig na bhFoilseachán atá sé de chúram na sonraí a phróiseáil (OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

I gcás easaontais, is féidir gearáin a sheoladh chuig Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin nó chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Cúnamh