Važna pravna obavijest

 

Informacije na ovim stranicama podliježu izjavi o ograničenju odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu i pravilima o zaštiti osobnih podataka.

 

Izjava o ograničenju odgovornosti

Svrha web-mjestâ TED, SIMAP, eTendering i eNotices (dalje u tekstu „sustav TED”) jest omogućiti javnosti bolji pristup informacijama o javnim natječajima u Europskoj uniji i poboljšati upravljanje postupcima javne nabave. Nastojimo da sve informacije budu ažuriane i točne, a ako nas upozorite na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti.

 

Međutim, Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije na ovim stranicama za koje vrijedi sljedeće:

·         isključivo su opće prirode i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s bilo kojim pojedincem ili subjektom,

·         nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane,

·         ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad kojima Ured za publikacije nema nikakvu kontrolu i za koje ne preuzima nikakvu odgovornost,

·         nisu stručni ni pravni savjeti (za konkretne savjete uvijek je potrebno obratiti se prikladno kvalificiranom stručnjaku).

 

Imajte na umu da dokument u elektroničkom formatu nije nužno u potpunosti istovjetan s tekstom koji je službeno donesen. Samo su obavijesti o javnim natječajima objavljene u memorijskom obliku DVD-ROM-a Službenog lista Europske unije na službenom jeziku koji naručitelj odabere autentične.

 

Nastojimo smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama svesti na najmanju moguću mjeru. Međutim, postoji mogućnost da su neki podatci i informacije na našim stranicama izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi neće na neki drugi način utjecati na njih. Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s problemima koji nastanu zbog uporabe ovih stranica ili bilo kojih povezanih vanjskih stranica.

 

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost Ureda za publikacije u slučaju kršenja uvjeta propisanih primjenjivim nacionalnim pravom niti se osporava njegova odgovornost u slučajevima u kojima u skladu s nacionalnim pravom to nije moguće.

 

Obavijest o autorskom pravu

 

© Europska unija, 1998.–2014.

 

Ponovna uporaba dokumenata sustava TED u komercijalne ili nekomercijalne svrhe dopuštena je uz navođenje izvora: © Europska unija. Politika Europske komisije o uporabi podataka provodi se Odlukom Europske komisije od 12. prosinca 2011.

 

Uporabu elemenata (npr. tekst, fotografije, grafikoni itd.) koji podliježu pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba prethodno mora odobriti vlasnik autorskih prava.

 

Nijedan logotip ne smije se upotrebljavati bez prethodne suglasnosti Ureda za publikacije.

 

Isporučivanje datoteka TED-a u formatu XML s pomoću FTP poslužitelja, posebno za daljnju uporabu i komercijalnu redistribuciju, podložno je dodjeli lozinke koja se besplatno dobiva slanjem zahtjeva na sljedeću adresu e-pošte: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Za ostale informacije o autorskim pravima povezanima sa sustavom TED možete se obratiti na sljedeću adresu: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Izjava o zaštiti privatnosti osobnih podataka pri registraciji korisnika na eTenderingu

Uvod

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika. Politika zaštite pojedinaca pri obradi osobnih podataka u institucijama Unije temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

Zašto prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo vaše podatke?

Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke kako bismo bili u mogućnosti činiti sljedeće:

   pružati usluge (vidjeti u nastavku) zbog kojih se morate registrirati jer su tehnički povezane s vašim profilom te ih se stoga može ponuditi samo registriranim korisnicima web-mjesta eTendering. Samo posebno ovlašteni korisnici mogu izrađivati pozive za podnošenje ponuda i upravljati njima u sustavu,

   odgovarati korisnicima službe za pomoć korisnicima,

   slati korisnicima informacije o razvoju i uporabi stranica,

   procjenjivati usluge internetske izobrazbe,

   analizirati eventualne pogreške kako bi se unaprijedila usluga i izradile anonimne statistike o uporabi stranica.

 

Podatke ćemo upotrijebiti i za izradu statistika o uporabi stranica, no bit će anonimni i neće uključivati osobne podatke.

 

Samo posebno ovlašteni korisnici mogu izrađivati pozive za podnošenje ponuda i upravljati njima u sustavu:

   registrirani javni korisnici mogu postavljati pitanja, dobiti odgovore na njih te primati obavijesti o novim upitima, odgovorima i dokumentima povezanima s pozivima,

   registrirani privatni korisnici mogu unositi i mijenjati pozive te odgovarati na pitanja.

 

S prikupljenim osobnim podatcima postupa se u skladu s politikom koja je opisana u prethodno navedenoj Uredbi.

Zaposlenici Ureda za publikacije i njegovi izvođači upotrebljavat će podatke samo u prethodno spomenute svrhe i radi poboljšanja usluge.

 

Tko je odgovoran za obradu vaših podataka? (voditelj obrade)

Za nadzor obrade podataka nadležan je načelnik odjela za EUR‑Lex i TED Ureda za publikacije. Sva pitanja o obradi vaše adrese e-pošte i povezanih osobnih podataka možete poslati na OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu.

 

Koje osobne podatke korisnika prikupljamo?

Od institucija se preuzimaju sljedeći podatci iz baza podataka CED LDAP (vidjeti i obavijesti službenika za zaštitu podataka br. DPO-839):

   glavni javni naručitelj (CA),

   ime,

   prezime,

   adresa e-pošte.

Pri ispunjavanju obrasca za registraciju javni korisnici nisu obvezni pružiti nijedan podatak osim adrese e-pošte:

   adresa e-pošte (također i korisničko ime),

   ime,

   prezime,

   telefon,

   telefaks,

   naziv organizacije,

   adresa.

E-pošta pohranjena na zajedničkoj adresi OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu i pošta putem koje se šalju pitanja ili primaju odgovori može osim adrese e-pošte sadržavati prezime, ime, adresu ureda, brojeve telefona/telefaksa korisnika i organizacije ili institucije kojoj korisnik pripada, ako ih korisnik unese.

Vaša povezanost s pozivom na podnošenje ponuda te vaša pitanja i odgovori također se pohranjuju, a prikupljaju se i podatci o uporabi stranica.

Osim toga, prikupljaju se i podatci o e-pošti i trajanju sudjelovanja u internetskoj izobrazbi.

 

Tko ima pristup podatcima?

Vaši prikupljeni podatci povjerljivi su i upotrebljavaju ih samo službe Ureda za publikacije i njegovi izvođači nadležni za eTendering i infrastrukturu.

Podatci naručitelja i njihovih agenata vidljivi su samo za one pozive na koje korisnik odgovara.

Pitanja i odgovori povezani s pozivima prikazuju se korisnicima koji prate te pozive.

Osobni se podatci ne prosljeđuju subjektima koji nisu primatelji i koji nisu obuhvaćeni navedenim pravnim okvirom, čime se ne dovodi u pitanje njihovo prosljeđivanje tijelima nadležnima za praćenje i nadzor, u skladu sa zakonodavstvom EU-a, npr. OLAF-u ili istražnom sucu.

Ured za publikacije neće prenositi osobne podatke trećim stranama radi izravnog marketinga.

 

Koliko se dugo podatci čuvaju?

Pristup privatnih korisnika uklanja se kada oni izgube status korisnika. Njihovi unosi (pitanja i odgovori) prikazuju se do zatvaranja poziva.
Podatci o osobama koje primaju informacije pohranjuju se tijekom najviše pet godina.

 

Kako pristupiti svojim podatcima, provjeriti njihovu točnost te ih po potrebi ispraviti?

Imate pravo pristupiti svojim podatcima na internetu te ih promijeniti. Ako nijedan vaš upit nije aktivan, možete također zatražiti da se vaši osobni podatci u potpunosti izbrišu.

Primanje obavijesti e-poštom možete otkazati u bilo kojem trenutku slanjem poruke službi eTenderinga (vidjeti u nastavku navedene podatke za kontakt) ili uporabom poveznice u porukama e-pošte.

Ako izbrišete svoju registraciju u sustavu ECAS, vaši se podatci (osim pitanja i odgovora) brišu iz eTenderinga.

Radi zaštite vaše privatnosti i sigurnosti poduzet ćemo razumne mjere kako bismo utvrdili vaš identitet prije odobravanja pristupa ili unošenja izmjena.

Obratite nam se na adresu e-pošte navedenu u odjeljku „Tko je odgovoran za obradu vaših podataka?”.

 

Što poduzimamo kako bi se izbjegla zlouporaba podataka ili neovlašten pristup?

Ured za publikacije uveo je te redovito ispituje i ažurira odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke za zaštitu i sprečavanje neovlaštenog pristupa, za održavanje sigurnosti podataka i za pravilnu upotrebu prikupljenih informacija.

Vaš se upit pohranjuje na poslužitelju Ureda za publikacije i njegovih izvođača te obrađuje, a može se e-poštom poslati stručnjaku nadležnom za upite.

Vanjski izvođači potpisali su s Uredom za publikacije ugovor koji ih zakonski obvezuje na poštovanje primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka i njihovoj obradi, osobito Uredbe (EZ) br. 45/2001.

 

ČLANAK 1.9. — ZAŠTITA PODATAKA

 

1.9.2.     Kada izvođač u ime Komisije obrađuje podatke obvezan je:

 

(a)   djelovati isključivo u skladu s uputama Komisije;

 

(b)   ispunjavati obveze utvrđene člancima 21. i 22. Uredbe (EZ) br. 45/2001 o povjerljivosti i sigurnosti obrade podataka osim ako izvođač, u skladu s člankom 17. stavkom 3. drugom alinejom Direktive 95/46/EZ, podliježe obvezama o povjerljivosti i sigurnosti utvrđenima nacionalnim zakonom jedne od država članica.

 

Izvođač provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost obrade u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 45/2001 koje će izvođač i Komisija dogovoriti u pisanom obliku ili na drugi istovrijedan način.

 

1.9.3.     Izvođač se pridržava Uredbe Vijeća (Euratom, EEZ) br. 1588/90 od 11. lipnja 1990. o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europske unije (SL L 151, 15.6.1990., str. 1).

 

Vaši registracijski podatci pohranjeni su na poslužiteljima Europske komisije i zaštićeni su odgovarajućim sredstvima.

Zaposlenici Ureda za publikacije koji imaju pristup podatcima na temelju kojih se može utvrditi identitet korisnika obvezni su štititi te informacije u skladu s ovom izjavom o zaštiti privatnosti tako što, primjerice, neće upotrebljavati informacije u svrhe koje nisu u okviru njihove nadležnosti.

Ovlašteni dužnosnici Ureda za publikacije podatcima mogu pristupiti koristeći se svojom identifikacijskom oznakom korisnika i osobnom lozinkom. Samo ovlašteni dužnosnici mogu pristupiti podatcima (s pomoću posebnog sustava).

 

Kome se obratiti za pitanja i pritužbe?

Ako želite pristupiti svojim osobnim podatcima, izbrisati ih ili izmijeniti, obratite nam se:

za nadzor obrade podataka nadležan je načelnik odjela za EUR‑Lex i TED (e-pošta: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

U slučaju nesuglasica pritužbe možete uputiti Komisijinu službeniku za zaštitu podataka ili Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.