Svarbus teisinis pranešimas

 

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos teisinės atsakomybės apribojimo ir autorių teisių nuostatos bei asmens duomenų apsaugos taisyklės.

 

Teisinės atsakomybės apribojimas

Interneto svetainės TED, SIMAP, „eTendering“ ir „eNotices“ (toliau – TED sistema) skirtos padėti visuomenei gauti informacijos apie viešuosius konkursus Europos Sąjungoje, taip pat pagerinti viešųjų pirkimų procedūrų valdymą. Siekiame , kad visa informacija būtų nuolat atnaujinama ir tiksli, o gavę pranešimų apie klaidas stengiamės jas ištaisyti.

 

Tačiau Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiose svetainėse teikiamą informaciją, kuri yra:

·         tik bendro pobūdžio ir nepritaikyta prie konkretaus asmens ar subjekto konkrečių aplinkybių;

·         nebūtinai išsami, baigtinė, tiksli ar naujausia;

·         kartais susieta su išorės svetainėmis, kurių Leidinių biuras nekontroliuoja ir už kurias neprisiima jokios atsakomybės;

·         nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad elektroninis dokumentas nebūtinai visiškai tiksliai sutampa su oficialiai patvirtintu dokumentu. Autentiški yra tik tie skelbimai apie viešuosius konkursus, kurie skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio DVD‑ROM leidimuose, perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja kalba.

 

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau tam tikri mūsų interneto svetainėje skelbiami duomenys gali būti sukurti ar susisteminti tokiose rinkmenose arba tokiais formatais, kuriuose pasitaiko klaidų, todėl negalime užtikrinti, kad tokios problemos nesutrikdys mūsų darbo ar jo kaip nors kitaip nepaveiks. Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės už problemas, kylančias lankantis šioje svetainėje arba kurioje nors su ja susietoje išorės svetainėje.

 

Šiuo teisinės atsakomybės apribojimu nesiekiama sumažinti Leidinių biuro teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų ar nepripažinti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės negali būti atleidžiama.

 

Pastaba dėl autorių teisių

 

© Europos Sąjunga, 1998–2014 m.

 

Naudoti TED sistemos dokumentus komercinėms ar nekomercinėms reikmėms leidžiama, jeigu nurodomas šaltinis: © Europos Sąjunga. Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika nustatyta 2011 m. gruodžio 12 d. Europos Komisijos sprendimu.

 

Norint naudoti elementus (pvz., tekstus, nuotraukas, paveikslėlius, diagramas ir kt.), kuriems taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės, reikia gauti išankstinį autorių teisių turėtojo leidimą.

 

Visus logotipus galima naudoti tik iš anksto gavus Leidinių biuro leidimą.

 

TED rinkmenas XML formatu per FTP serverį komercinio naudojimo ir platinimo tikslais galima gauti įvedus slaptažodį, kuris suteikiamas nemokamai, nusiuntus e. laišką adresu op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Visais kitais autorių teisių klausimais dėl TED sistemos kreipkitės e. paštu op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Privatumo pareiškimas dėl „eTendering“ registruotų naudotojų asmens duomenų apsaugos

Įvadas

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą. Asmenų apsaugos Europos Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

Kodėl renkame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenys renkami ir tvarkomi siekiant:

     teikti paslaugas (žr. toliau), dėl kurių reikia užsiregistruoti, kadangi jos yra techniškai susietos su naudotojo profiliu, todėl teikiamos tik registruotiems naudotojams svetainėje „eTendering“. Sistemoje kurti ir tvarkyti kvietimus teikti paraiškas gali tik tie naudotojai, kuriems tam suteiktos specialios teisės;

     padėti naudotojams, kurie kreipiasi į pagalbos tarnybą;

     siųsti informaciją apie svetainės plėtojimą ir kūrimą naudotojams;

     vertinti mokymo internetu paslaugas;

     analizuoti galimas klaidas, siekiant pagerinti paslaugas, ir rinkti anoniminius statistinius šios svetainės naudojimo duomenis.

 

Mes taip pat naudosime šiuos duomenis rengdami svetainės naudojimo statistiką, tačiau ji bus anonimiška ir be asmens duomenų.

 

Sistemoje kurti ir tvarkyti kvietimus teikti paraiškas gali tik tie naudotojai, kuriems tam suteiktos specialios teisės:

     registruoti viešojo sektoriaus naudotojai gali užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus bei pranešimus apie naujus klausimus, atsakymus ir dokumentus, susijusius su kvietimais teikti paraiškas;

     registruoti privačiojo sektoriaus naudotojai gali teikti ir keisti kvietimus teikti paraiškas ir atsakyti į klausimus.

 

Surinkti asmens duomenys tvarkomi laikantis minėtame reglamente aprašytos politikos.

Duomenys bus naudojami tik minėtiems tikslams, taip pat siekiant gerinti Leidinių biuro darbuotojų ir jų rangovų teikiamas paslaugas.

 

Kas atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą (duomenų valdytojas)?

Už šių duomenų tvarkymą atsakingas valdytojas yra Leidinių biuro „EUR‑Lex“ ir TED skyriaus vadovas. Jei turite kokių nors klausimų apie jūsų e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymą, rašykite adresu OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Kokius asmens duomenis renkame?

Iš duomenų bazių CED LDAP perimami toliau išvardyti naudotojų iš institucijų duomenys, taip pat žr. Pranešimą duomenų apsaugos pareigūnui Nr. DPO-839:

   pagrindinė perkančioji organizacija (PO),

   vardas,

   pavardė,

   e. pašto adresas.

Viešojo sektoriaus naudotojų registracijos formoje prašomų duomenų nurodyti neprivaloma, privaloma pateikti tik e. pašto adresą:

   e. pašto adresas (tai taip pat naudotojo vardas),

   vardas,

   pavardė,

   telefonas,

   faksas,

   organizacijos pavadinimas,

   adresas.

Elektroniniai laiškai archyvuojami pašto dėžutėje OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu, o laiškuose su klausimais ar atsakymais, be e. pašto adreso, dar gali būti organizacijos ar institucijos, kuriai naudotojas priklauso, pavadinimas, naudotojo vardas, pavardė, biuro adresas, telefono arba fakso numeris, jeigu naudotojas juos įrašė.

Duomenys apie jūsų sąsają su konkursu, jūsų klausimai ir atsakymai taip pat išsaugomi, renkami ir naudojimosi svetaine duomenys.

Be to, renkami dalyvavimo mokymo internetu seansuose laiko duomenys ir tam naudotas e. pašto adresas.

 

Kam atskleidžiami jūsų duomenys?

Jūsų surinkti duomenys bus tvarkomi konfidencialiai, juos naudos tik Leidinių biuro padaliniai ir už „eTendering“ bei infrastruktūrą atsakingi jo rangovai.

Perkančiųjų organizacijų ir jų atstovų duomenis gali matyti tik tuose konkursuose užsiregistravę naudotojai.

Pateikti klausimai ir atsakymai rodomi naudotojams, užsiregistravusiems konkurse, su kuriuo tie klausimai ir atsakymai yra susiję.

Jokie asmens duomenys neperduodami šalims, kurios nėra gavėjai ir nepriklauso minėtai teisinei sistemai, išskyrus atvejus, kai šie duomenys gali būti persiųsti įstaigoms, kurioms pagal ES teisės aktus patikėta atlikti stebėseną ar patikras, pvz., OLAF, arba tyrimą atliekančiam teisėjui.

Leidinių biuras neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

Privačiojo sektoriaus naudotojų prieigos teisės panaikinamos, jeigu jie nustoja vykdyti atitinkamas funkcijas. Jų įrašai (klausimai ir atsakymai) išlieka matomi iki konkurso pabaigos.
Informaciją gaunančių asmenų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 metus.

 

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis, patikrinti, ar jie tikslūs, ir prireikus juos pataisyti?

Turite teisę susipažinti su savo duomenimis internete ir juos keisti. Be to, galite paprašyti visiškai ištrinti jūsų asmeninę informaciją, jei nenagrinėjamas joks jūsų pateiktas klausimas.

Bet kada galite atsisakyti informavimo e. paštu prenumeratos. Tam „eTendering“ tarnybai (kontaktinius duomenis žr. toliau) reikia atsiųsti atitinkamą prašymą arba pasinaudoti atitinkama nuoroda jos e. laiškuose.

Jei panaikinsite ECAS registraciją, jūsų duomenys, išskyrus jūsų klausimus ir atsakymus, bus pašalinti ir iš „eTendering“.

Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, imsimės pagrįstų priemonių, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę, prieš suteikdami prieigą ar atlikdami pakeitimus.

Kreipkitės skyriuje „Kas atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą?“ nurodytu e. pašto adresu.

 

Kaip stengiamės išvengti netinkamo arba neleistino naudojimosi duomenimis?

Leidinių biuras įdiegė ir reguliariai peržiūri bei atnaujina atitinkamas fizines, elektronines ir administracines procedūras, kad užkirstų kelią neteisėtam naudojimuisi duomenimis, išlaikytų duomenų saugumą ir užtikrintų tinkamą surinktos informacijos naudojimą.

Jūsų užklausa saugoma Leidinių biuro ir jo rangovų serveryje, tvarkoma ir gali būti e. paštu persiųsta už atsakymą į ją atsakingam specialistui.

Tokie išorės rangovai su Leidinių biuru yra pasirašę sutartį, pagal kurią jie teisiškai įpareigojami laikytis taikomų teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos ir jų tvarkymo, ypač – Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

 

1.9. STRAIPSNIS. DUOMENŲ APSAUGA

 

1.9.2.     Vykdydamas sutartį ir Komisijos vardu tvarkydamas duomenis rangovas:

 

a)      veikia tik pagal Komisijos nurodymus;

 

b)      laikosi prievolių, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 45/2001 21 ir 22 straipsniuose dėl asmens duomenų tvarkymo konfidencialumo ir saugumo, nebent pagal Direktyvos 95/46/EB 17 straipsnio 3 dalies antrą įtrauką rangovui jau yra taikomos su duomenų konfidencialumu ir saugumu susijusios prievolės, nustatytos vienos iš valstybių narių nacionalinėje teisėje.

 

Kad užtikrintų asmens duomenų tvarkymo saugumą pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 22 straipsnį, rangovas imsis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, dėl kurių rangovas ir Komisija turės susitarti raštu arba kita lygiaverte forma.

 

1.9.3.     Rangovas laikosi 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamento (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (OL L 151, 1990 6 15, p. 1).

 

Jūsų registracijos duomenys laikomi Europos Komisijos serveriuose ir yra tinkamai apsaugoti.

Leidinių biuro darbuotojai, turintys prieigą prie asmens tapatybės informacijos, turi apsaugoti šią informaciją griežtai laikydamiesi šio pranešimo apie privatumo apsaugą nuostatų. Pavyzdžiui, jie negali naudoti informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus užduotims, dėl kurių suteikta teisė naudotis duomenimis, vykdyti.

Paskirti Leidinių biuro pareigūnai gali susipažinti su duomenimis naudodamiesi savo vartotojo vardu ir asmeniniu slaptažodžiu. Prieigą prie duomenų turi tik šie įgaliotieji pareigūnai (naudodamiesi specialia sistema).

 

Kam teikti klausimus arba skundus?

Jei norite susipažinti su savo asmenine informacija, ją ištrinti arba pataisyti, kreipkitės į duomenų valdytoją:

už šių duomenų tvarkymą atsakingas valdytojas yra Leidinių biuro „EUR‑Lex“ ir TED skyriaus vadovas (e. paštas OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Nesutarimo atveju skundus galima teikti Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnui arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.