Svarīgs juridisks paziņojums

 

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un personas datu aizsardzības noteikumi.

 

Atruna

TED, SIMAP, eTendering un eNotices tīmekļa vietnes (turpmāk “TED sistēma”), ir izveidotas, lai sniegtu sabiedrībai labāku piekļuvi informācijai par publiskā iepirkuma konkursiem Eiropas Savienībā, kā arī uzlabotu publiskā iepirkuma procedūru pārvaldību. Mēs cenšamies nodrošināt, lai visa informācija būtu atjaunināta un precīza, un, ja tiek pamanītas kļūdas, mēs cenšamies tās labot.

 

Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību par informāciju, kas ir šajās tīmekļa vietnēs. Īss informācijas raksturojums:

·         tā ir vispārīga un neattiecas uz kādu fizisku personu vai citu tiesību subjektu konkrētajiem apstākļiem;

·         tā ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;

·         tajā dažreiz ir atrodamas saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras ES Publikāciju birojs nevar ietekmēt un par kurām tas neuzņemas nekādu atbildību;

·         nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums ir jāvēršas pie atbilstoši kvalificēta speciālista).

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiešsaistes dokumentā oficiāli pieņemtais teksts var būt atveidots neprecīzi. Autentiski ir tikai tie paziņojumi par atklātiem konkursiem, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša DVD-ROM formātā oficiālajā valodā, kuru izvēlējies līgumslēdzējs.

 

Mēs cenšamies pēc iespējas mazināt tehnisku kļūmju izraisītus traucējumus. Tomēr atsevišķos gadījumos dati, kas iekļauti mūsu vietnē, ir sagatavoti vai organizēti datnēs vai formātos, kas nefunkcionē nevainojami, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks vai kā citādi neietekmēs mūsu pakalpojumus. Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas radušās tāpēc, ka lietota šī vietne vai citas ārējas vietnes, uz kurām šajā vietnē sniegtas saites.

 

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Publikāciju biroja atbildību tad, ja nav ievēroti piemērojamie valsts tiesību akti, un neatbrīvo no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem tam atbildība ir jāuzņemas.

 

Paziņojums par autortiesībām

 

© Eiropas Savienība, 1998.–2014. gads

 

TED sistēmas dokumentus drīkst izmantot komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem, ja vien ir minēts avots “© Eiropas Savienība”. Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir noteikta Eiropas Komisijas 2011. gada 12. decembra lēmumā.

 

Tādu elementu izmantošanai, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, teksts, fotogrāfijas, attēli, grafiki), iepriekš jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

 

Nevienu logotipu nedrīkst izmantot bez Publikāciju biroja iepriekšējas atļaujas.

 

Lai no FTP servera saņemtu TED datnes XML formātā to izmantošanai un komerciālai izplatīšanai, ir jāievada parole, kuru var bez maksas saņemt, sūtot e-pastu uz šādu adresi: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Ja rodas citi jautājumi par autortiesībām saistībā ar TED sistēmu, lūdzu, sūtiet e-pastu uz adresi op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Paziņojums par personas datu aizsardzību, reģistrējot eTendering lietotāju

Ievads

Eiropas Savienība ievēro privātās dzīves neaizskaramības principu. Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001.

Kāpēc mēs vācam, glabājam un apstrādājam datus par jums?

Jūsu dati tiek vākti un apstrādāti, lai:

   sniegtu pakalpojumus (sk. zemāk), kas prasa reģistrēšanos, jo tie ir tehniski saistīti ar jūsu profilu un tādējādi var tikt piedāvāti tikai reģistrētajiem eTendering vietnes lietotājiem. Uzaicinājumus var izveidot un pārvaldīt sistēmā tikai īpaši pilnvaroti lietotāji;

   atbildētu uz jautājumiem, kurus saņem palīdzības dienests;

   lietotājiem nosūtītu jaunumus un informāciju par vietni;

   novērtētu interneta mācību kursu;

   analizētu iespējamās kļūdas un pēc tam uzlabotu pakalpojumu un izveidotu anonīmu statistiku par vietnes lietošanu.

 

Datus izmantosim arī tam, lai sagatavotu statistiku par vietnes lietošanu, bet šī statistika būs anonīma un nesaturēs personas datus.

 

Tikai īpaši pilnvaroti lietotāji sistēmā var izveidot un pārvaldīt uzaicinājumus.

   Reģistrēti publiskā sektora lietotāji var uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem un saņemt paziņojumu par jauniem jautājumiem, atbildēm un dokumentiem, kas saistīti ar uzaicinājumu.

   Reģistrēti privātā sektora lietotāji var ievietot un mainīt uzaicinājumus un atbildēt uz jautājumiem.

 

Ievāktos personas datus apstrādā atbilstīgi iepriekšminētajā regulā izklāstītajai politikai.

Datus izmantos vienīgi iepriekšminētajiem mērķiem un tam, lai uzlabotu Publikāciju biroja darbinieku un tā darbuzņēmēju pakalpojumu.

 

Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi? (Datu pārzinis)

Datu apstrādi pārzina Publikāciju biroja EUR-Lex un TED nodaļas vadītājs. Ja jums rodas jautājumi par jūsu e-pasta un saistīto personas datu apstrādi, varat sūtīt e-pastu: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu.

 

Kādus personas datus mēs vācam?

Par lietotājiem, kuri strādā ES iestādēs, no datubāzēm CED LDAP tiek pārņemti šādi dati (sk. arī datu aizsardzības inspektora paziņojumu Nr. DPO-839):

   galvenā līgumslēdzēja iestāde;

   vārds;

   uzvārds;

   e-pasts.

Dati par publiskā sektora lietotājiem reģistrācijas veidlapā nav sniedzami obligāti, izņemot e-pasta adresi:

   e-pasta adrese (ir arī lietotājvārds);

   vārds;

   uzvārds;

   tālrunis;

   fakss;

   organizācijas nosaukums;

   adrese.

E-pastos, kas arhivēti funkcionālajā pastkastē OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu, un e-pastos ar jautājumiem un atbildēm papildus e-pasta adresei var būt redzams arī lietotāja uzvārds, vārds, biroja adrese, tālruņa un faksa numuri un attiecīgā organizācija vai iestāde, kuru lietotājs pārstāv.

Mēs glabājam arī jūsu jautājumus, atbildes un ziņas par to, ar kuriem uzaicinājumiem jūs esat saistīts un kā jūs izmantojat šo vietni.

Vācam arī e-pastus par tiešsaistes mācību kursiem un dalības laiku.

 

Kam tiek izpausti jūsu dati?

Par jums savāktos datus apstrādās, saglabājot konfidencialitāti, un tos izmantos vienīgi Publikāciju birojs un tā apakšuzņēmēji, kuri atbild par eTendering un infrastruktūru.

Ziņas par piešķīrējiestādēm un to darbiniekiem var redzēt tikai tie lietotāji, kuri piedalās attiecīgajā konkursā.

Jautājumi un atbildes ir redzamas tikai tiem lietotājiem, kuri ir reģistrējušies attiecīgajam konkursam.

Personas dati netiek nodoti tālāk nevienam citam kā vien iepriekšminētajām personām un saskaņā ar attiecīgo tiesisko regulējumu. Tomēr vajadzības gadījumā tos var nodot struktūrām, kas saskaņā ar ES tiesību aktiem ir atbildīgas par uzraudzību un kontroli, piemēram, OLAF vai izmeklēšanas tiesnesim.

Publikāciju birojs personas datus nenodos trešām personām, kas nodarbojas ar tiešo tirgvedību.

 

Cik ilgi jūsu dati tiek glabāti?

Privātajiem lietotājiem, kuriem beidzas pilnvaras, tiek pārtraukta piekļuve. Viņu ieraksti (jautājumi un atbildes) paliek redzamas līdz konkursa beigām.
Datus par personām, kas saņem informāciju, uzglabā ilgākais 5 gadus.

 

Kā jūs varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to pareizību un vajadzības gadījumā tos labot?

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem un tos labot tiešsaistē. Ja visi jūsu jautājumi ir izskatīti, jūs varat arī lūgt, lai jūsu personas datus pilnībā izdzēstu.

Jebkurā brīdī varat anulēt mūsu e-pastu sūtījumu abonementu, nosūtot paziņojumu eTendering dienestam (sk. zemāk kontaktinformāciju) vai izmantojot e-pasta vēstulēs iekļauto saiti.

Ja izdzēšat savu ECAS reģistrāciju, no eTendering tiek izdzēsti jūsu dati, izņemot jūsu jautājumus un atbildes.

Lai aizsargātu jūsu privāto dzīvi un drošību, mēs veiksim saprātīgas darbības, lai pārbaudītu jūsu identitāti, iekams atļaujam jums piekļūt sistēmai vai izdarām labojumus.

Rakstiet uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā “Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi?”.

 

Kā mēs nepieļaujam informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un nesankcionētu piekļuvi tai?

Publikāciju birojs ir ieviesis un regulāri pārskata un atjaunina pienācīgas fiziskās, elektroniskās un vadības procedūras, lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi, uzturētu datu drošību un pareizi izmantotu ievākto informāciju.

Jūsu pieprasījums glabājas Publikāciju biroja un tā darbuzņēmēju serverī, tiek apstrādāts un var arī tikt pārsūtīts pa e-pastu speciālistam, kura pienākums ir atbildēt uz šo pieprasījumu.

Šie ārējie darbuzņēmēji ir noslēguši līgumu ar Publikāciju biroju. Līgums tiem uzliek juridiskas saistības ievērot spēkā esošo likumdošanu par personas datu aizsardzību un šo datu apstrādi un it īpaši Regulu (EK) Nr. 45/2001.

 

1.9. PANTS — DATU AIZSARDZĪBA

 

1.9.2.     Apstrādājot datus Komisijas vārdā saistībā ar līguma izpildi, līgumslēdzējs:

 

(a)   darbojas tikai pēc Komisijas norādījumiem;

 

(b)   pilda pienākumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 45/2001 21. un 22. punktā par konfidencialitāti un datu apstrādes drošību, ja vien saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 17. panta 3. punkta otro ievilkumu līgumslēdzējam jau nav pienākums saglabāt konfidencialitāti un ievērot drošību, kā paredzēts kādas dalībvalsts tiesību aktos.

 

Līgumslēdzējs datu apstrādes drošības labad veiks pienācīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu, un par tiem ir rakstveidā vai citā līdzvērtīgā formā jāpanāk vienošanās starp līgumslēdzēju un Komisiju.

 

1.9.3.     Līgumslēdzējs ievēro Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulu (Euratom, EEK) Nr. 588/90 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Savienības Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.)

 

Jūsu reģistrācijas dati glabājas Eiropas Komisijas serveros un tiek pienācīgi aizsargāti.

Publikāciju biroja darbiniekiem, kam ir pieejami personas dati, tie ir jāaizsargā tā, kā norādīts šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību. Proti, viņi šo informāciju nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem, kā vien savu darba pienākumu veikšanai.

Datiem var piekļūt īpaši nozīmēti Publikāciju biroja darbinieki, izmantojot lietotājvārdu un personīgo paroli. Vienīgi šie darbinieki var piekļūt datiem (izmantojot īpašu sistēmu).

 

Pie kā vērsties ar jautājumiem un sūdzībām?

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos izdzēst vai labot, sazinieties pa e-pastu ar

datu pārzini, kas atbildīgs par šo datu apstrādi, proti, ar Publikāciju biroja EUR-Lex un TED nodaļas vadītāju (e-pasts: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Domstarpību gadījumā sūdzības varat iesniegt Eiropas Komisijas datu aizsardzības inspektoram vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.