Belangrijke juridische mededeling

 

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en regels in verband met de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

 

Disclaimer

De websites TED, SIMAP, eTendering en eNotices (hierna „TED” genoemd) moeten het publiek een betere toegang geven tot informatie over openbare aanbestedingen in de Europese Unie en het beheer van de aanbestedingsprocedures verbeteren. Wij proberen de informatie up-to-date en accuraat te houden, en als ons fouten worden gemeld, die te corrigeren.

 

Het Publicatiebureau aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze websites, omdat deze:

·         een algemeen karakter heeft en niet is afgestemd op een bepaalde persoon of entiteit;

·         niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date is;

·         soms links naar externe sites bevat waarover het Publicatiebureau geen controle heeft en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid kan dragen;

·         niet als professioneel of juridisch advies kan worden aangemerkt (daarvoor dient u een deskundige te raadplegen).

 

Wij wijzen erop dat een onlinedocument niet noodzakelijk de exacte weergave is van een goedgekeurde officiële tekst. Alleen aanbestedingen die in de door de aanbestedende dienst gekozen officiële taal zijn verschenen in de op dvd-rom uitgebrachte uitgaven van het Publicatieblad van de Europese Unie, gelden als authentiek.

 

We doen er alles aan om technische storingen te voorkomen. Sommige gegevens op onze site kunnen zijn aangemaakt of omgezet in bestanden of formaten die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet uitsluiten dat onze dienstverlening door dergelijke problemen wordt verstoord. Het Publicatiebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze site of aan externe sites waarnaar wordt verwezen.

 

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Publicatiebureau te beperken of uit te sluiten als dat in strijd is met de nationale wetgeving.

 

Auteursrechtelijke mededeling

 

© Europese Unie, 1998-2014

 

Documenten van het TED-systeem mogen voor commerciële en niet-commerciële doeleinden worden hergebruikt, mits de bron wordt vermeld: © Europese Unie. Lees meer over het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van hergebruik van documenten in het besluit van de Commissie van 12 december 2011.

 

Voor de overname van onderdelen uit documenten (zoals tekst, foto’s, figuren, grafieken enz.) die de intellectuele eigendom zijn van derden, dient u voorafgaande toestemming van de rechthebbenden te krijgen.

 

Logo’s mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van het Publicatiebureau.

 

TED-bestanden kunnen ook in XML-formaat via een FTP-server worden geleverd, voor exploitatie en commerciële verspreiding, mits de gebruiker over een wachtwoord beschikt. Zo’n wachtwoord kan gratis worden aangevraagd per e-mail: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Voor alle andere auteursrechtelijke kwesties over het TED-systeem kunt u contact opnemen met OP-INFO-COPYRIGHT@publications.europa.eu

 

Privacyverklaring voor de gebruikersregistratie van eTendering

Inleiding

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen is geregeld bij Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Waarom vragen, bewaren en verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt om:

   diensten waarvoor registratie vereist is (zie hieronder) te kunnen leveren, omdat die technisch gekoppeld zijn aan uw profiel en dus alleen aan geregistreerde gebruikers van de eTendering-website kunnen worden geleverd. Aanbestedingen kunnen alleen in het systeem worden aangemaakt en beheerd door gebruikers die over de benodigde permissies beschikken;

   vragen van gebruikers van de helpdesk te kunnen beantwoorden;

   de gebruikers te kunnen informeren over de ontwikkeling en het gebruik van de site;

   de dienstverlening te evalueren aan de hand van online-instructies;

   eventuele fouten te analyseren om de dienstverlening te verbeteren en om anonieme statistieken bij te houden over het gebruik van de website.

 

We zullen de gegevens tevens gebruiken om statistieken bij te houden over het gebruik van de website, maar dat zal anoniem gebeuren zonder persoonlijke gegevens op te slaan.

 

Aanbestedingen kunnen alleen in het systeem worden aangemaakt en beheerd door gebruikers die over de benodigde permissies beschikken.

   Geregistreerde gebruikers kunnen vragen stellen en daar antwoord op krijgen. Ze kunnen desgewenst ook worden geïnformeerd over nieuwe vragen, antwoorden en documenten over een aanbesteding.

   Geregistreerde particuliere gebruikers kunnen aanbestedingen toevoegen en wijzigen.

 

De verzamelde persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig bovengenoemde verordening.

Ze worden alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt en om de dienstverlening door het personeel en de contractanten van het Publicatiebureau te verbeteren.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Het hoofd van de eenheid EUR-Lex en TED van het Publicatiebureau is verantwoordelijk voor wat er met uw gegevens gebeurt. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw e-mails en persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Van gebruikers bij de Europese instellingen nemen we de volgende gegevens over uit de CED LDAP-databases (zie ook kennisgeving nr. DPO-839 aan de gegevensbeschermingsfunctionaris):

   belangrijkste aanbestedende dienst;

   voornaam;

   achternaam;

   e-mailadres.

De gegevens op het registratieformulier voor externe gebruikers zijn facultatief, behalve het e-mailadres:

   e-mailadres (tevens gebruikersnaam);

   voornaam;

   achternaam;

   telefoonnummer;

   faxnummer;

   organisatienaam;

   adres.

Behalve het e-mailadres kunnen de naar OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu gestuurde e-mails en de e-mails met vragen of antwoorden ook de voornaam, achternaam, kantooradres, telefoon- en faxnummer van de gebruiker en de organisatie of instelling waartoe de gebruiker behoort, bevatten, voor zover de gebruiker deze gegevens heeft ingevoerd.

Uw abonnement op een bepaalde aanbesteding, uw vragen en antwoorden worden eveneens verzameld, net als de gegevens over het gebruik van de site.

Hetzelfde geldt voor e-mails en gegevens over de deelname aan online-instructies.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt door de diensten en contractanten van het Publicatiebureau die voor eTendering en de infrastructuur daarvoor verantwoordelijk zijn.

De gegevens van de aanbestedende autoriteiten en hun vertegenwoordigers zijn alleen toegankelijk voor aanbestedingen waarop de gebruiker heeft ingeschreven.

Vragen en antwoorden zijn alleen toegankelijk voor gebruikers die zich hebben geabonneerd op de aanbesteding waarop die vragen en antwoorden betrekking hebben.

Persoonsgegevens worden verder aan niemand doorgegeven, behalve eventueel aan instanties met een uit de EU-wetgeving voortvloeiende controle- of inspectietaak, zoals OLAF, of aan de juridische autoriteiten.

Het Publicatiebureau geeft dus ook geen persoonsgegevens aan derden door voor directmarketingdoeleinden.

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

De toegang voor particulieren wordt geblokkeerd zodra zij hun functie neerleggen. Hun vragen en antwoorden blijven zichtbaar totdat de aanbesteding wordt gesloten.
De gegevens van gebruikers die informatie ontvangen, worden maximaal vijf jaar bewaard.

 

Hoe kunt u uw gegevens opvragen, controleren en corrigeren?

U hebt het recht om uw gegevens online in te zien en aan te passen. U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen als er geen informatieverzoeken van u meer lopen.

U kunt u op elk moment van de mailinglist laten schrappen door een bericht te sturen naar de eTendering-helpdesk (zie hieronder) of door te klikken op de link in de berichten.

Als u uw ECAS-registratie wist, worden uw gegevens ook uit het eTendering-systeem verwijderd, behalve uw vragen en antwoorden.

Met het oog op uw privacy en veiligheid controleren wij uw identiteit voordat wij u toegang geven of uw gegevens corrigeren.

U kunt contact opnemen via het e-mailadres dat wordt vermeld onder „Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?”.

 

Hoe voorkomen we misbruik of onrechtmatige toegang?

Het Publicatiebureau beschikt over de nodige fysieke, elektronische en procedurele voorzieningen om de verzamelde informatie te beschermen en te beveiligen, en om ongeoorloofde toegang en misbruik te voorkomen. Die voorzieningen worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt.

Uw verzoek wordt opgeslagen op de servers van het Publicatiebureau of zijn contractanten en mag worden verwerkt en per e-mail worden doorgestuurd naar de deskundige die met de beantwoording van het verzoek is belast.

Dergelijke externe contractanten hebben een overeenkomst met het Publicatiebureau gesloten waardoor zij er juridisch toe gehouden zijn de wetgeving betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en met name Verordening (EG) nr. 45/2001 te respecteren.

 

ARTIKEL 1.9 — GEGEVENSBESCHERMING

 

1.9.2      Wanneer namens de Commissie gegevens worden verwerkt ter uitvoering van het contract, moet de contractant:

 

(a)   slechts handelen volgens instructies van de Commissie;

 

(b)   voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de verwerking krachtens de artikelen 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001, tenzij hij uit hoofde van artikel 17, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 95/46/EG reeds gebonden is aan de in het nationale recht van een der lidstaten vastgestelde verplichtingen op dit gebied.

 

De contractant moet voor de beveiliging van de verwerking passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001; deze maatregelen moeten door de contractant en de „voor de verwerking verantwoordelijke” schriftelijk of op een gelijkwaardige manier worden overeengekomen.

 

1.9.3      De contractant moet voldoen aan Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de statistiek van de Europese Unie (PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1).

 

Uw registratiegegevens worden opgeslagen op de servers van de Europese Commissie en afdoende beveiligd.

Het personeel van het Publicatiebureau dat toegang heeft tot persoonlijk identificeerbare informatie, dient die informatie conform deze privacyverklaring te beschermen, bijvoorbeeld door de informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen.

De daartoe gemachtigde ambtenaren hebben met behulp van een gebruikersidentificatie en een wachtwoord toegang tot uw gegevens. Alleen deze gemachtigde ambtenaren hebben (via een specifiek systeem) toegang tot de gegevens.

 

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

Om uw persoonsgegevens op te vragen, te wissen of te corrigeren kunt u per e-mail contact opnemen met het hoofd van de eenheid EUR-Lex en TED van het Publicatiebureau (e-mail: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Bij geschillen kunt u een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie of de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.