Ważna informacja prawna

 

Informacje na tej stronie internetowej podlegają zastrzeżeniu prawnemu i są objęte informacją o prawach autorskich oraz przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.

 

Zastrzeżenie prawne

Strony internetowe TED, SIMAP, eTendering i eNotices (zwanej dalej systemem TED) utworzono z myślą o udostępnieniu obywatelom informacji o przetargach publicznych w Unii Europejskiej, jak również w celu lepszego zarządzania procedurami udzielania zamówień publicznych. Staramy się, aby wszelkie podawane tutaj informacje były aktualne i prawidłowe. Gdyby jednak na stronie pojawiły się jakieś błędy, prosimy o zwrócenie nam na nie uwagi.

 

Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zamieszczone w tym serwisie informacje. Są to informacje, które:

·         mają wyłącznie charakter ogólny i nie wskazują na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty,

·         niekoniecznie są szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne,

·         odsyłają niekiedy do witryn zewnętrznych, nad którymi Urząd Publikacji nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności,

·         nie są poradami dotyczącymi spraw zawodowych i prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy skonsultować się z właściwym doradcą profesjonalnym).

 

Należy pamiętać o tym, że dokument zamieszczony w Internecie nie musi być dokładną kopią tekstu urzędowego. Autentyczne są wyłącznie ogłoszenia o zamówieniach publicznych opublikowane w wydaniu „Dziennika Urzędowego Unii Europejskiejˮ dostępnym na płycie DVD-ROM w języku urzędowym wybranym przez instytucję zamawiającą.

 

Staramy się ograniczać problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak niektóre z zamieszczonych w tym serwisie danych lub informacji mogły zostać utworzone lub zapisane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów, w związku z czym nie możemy zagwarantować, że problemy takie nie spowodują przerw w dostępie do serwisu lub innych zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Urząd Publikacji nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju problemy pojawiające się podczas korzystania z tego serwisu lub z jakichkolwiek witryn zewnętrznych, do których ten serwis odsyła.

 

Celem niniejszego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Urzędu Publikacji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jego odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

 

Informacja o prawach autorskich

 

© Unia Europejska, 1998–2014

 

Ponowne wykorzystywanie dokumentów dostępnych w systemie TED do celów komercyjnych lub niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, z którego pochodzą: © Unia Europejska.

Polityka Komisji Europejskiej w kwestii ponownego wykorzystywania dokumentów jest realizowana za pomocą decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2011 r.

 

W celu wykorzystania materiałów (np. tekstów, zdjęć, obrazów, wykresów) objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich należy uzyskać zezwolenie od właściciela praw autorskich.

 

Bez uprzedniej zgody Urzędu Publikacji nie wolno wykorzystywać żadnego logo.

 

Do uzyskania dokumentów z systemu TED w formacie XML za pośrednictwem serwera FTP w celu ich wykorzystywania i komercyjnego rozpowszechniania wymaga hasła, które można uzyskać bezpłatnie, wysyłając e-mail na adres: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

W innych kwestiach dotyczących praw autorskich w systemie TED prosimy o kontakt pod adresem: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych do celów rejestracji w systemie zamówień publicznych (eTendering)

Wprowadzenie

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Podstawą polityki w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje UE jest rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane są gromadzone i przetwarzane w celu:

– świadczenia usług (patrz poniżej), które wymagają rejestracji, ponieważ są one technicznie powiązane z Państwa profilem, a tym samym dostępne wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych na stronie internetowej eTendering. Tworzyć ogłoszenia i zarządzać nimi w systemie mogą wyłącznie użytkownicy posiadający konkretne pozwolenia;

– odpowiadać na pytania nadesłane do działu pomocy technicznej (helpdesk);

– wysyłać użytkownikom informacje o zmianach na stronie i o tym, jak jest wykorzystywana;

– oceniać usługi w zakresie szkolenia online;

– analizować ewentualne błędy w celu ulepszenia usług i do opracowywania anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze strony.

 

Dane są również wykorzystywane w celu opracowywania statystyk na temat korzystania ze strony, które są anonimowe i nie zawierają danych osobowych.

 

Tworzyć ogłoszenia i zarządzać nimi w systemie mogą wyłącznie użytkownicy posiadający konkretne pozwolenia:

– zarejestrowani użytkownicy publiczni mogą zwracać się z pytaniami i otrzymywać na nie odpowiedzi oraz powiadomienia o nowych pytaniach, odpowiedziach i dokumentach dotyczących ogłoszenia;

– zarejestrowani użytkownicy prywatni mogą zamieszczać i modyfikować ogłoszenia oraz odpowiadać na pytania.

 

Gromadzone dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Dane będą wykorzystywane jedynie do celów wymienionych powyżej oraz w celu ulepszania usług świadczonych przez pracowników Urzędu Publikacji i jego podwykonawców.

 

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych? (administrator danych)

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada kierownik działu ds. EUR-Leksu i systemu TED w Urzędzie Publikacji. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania korespondencji elektronicznej oraz danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Z baz danych CED LDAP przejęte zostały następujące dane użytkowników z instytucji (zob. również zgłoszenie do inspektora ochrony danych nr DPO- 839):

   główna instytucja zamawiająca (ca)

   imię

   nazwisko

   e-mail.

Dane użytkowników publicznych – oprócz e-maila – są w formularzu nieobowiązkowe:

   e-mail (jest również nazwą użytkownika)

   imię

   nazwisko

   telefon

   faks

   nazwa organizacji

   adres.

Wiadomości zarchiwizowane w funkcjonalnej skrzynce pocztowej OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu oraz wiadomości zawierające pytania lub odpowiedzi na nie mogą zawierać (oprócz adresu e-mail) nazwisko, imię, adres biura, numer telefonu/faksu użytkownika i organizacji lub instytucji, do której należy użytkownik, jeżeli zostały prze niego podane.

Państwa związek z ogłoszeniem, pytania i odpowiedzi są również przechowywane i gromadzone są dane dotyczące korzystania ze strony.

Zapisywany jest również e-mail i czas uczestnictwa w sesjach szkoleniowych online.

 

Kto ma dostęp do przesłanych danych?

Państwa dane są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie przez służby Urzędu Publikacji i jego wykonawców odpowiedzialnych za system eTendering i infrastrukturę.

Dane instytucji zamawiających lub ich przedstawicieli są widoczne tylko w przypadku tych ogłoszeń, na które użytkownik odpowiedział.

Otrzymane pytania i odpowiedzi mogą zobaczyć użytkownicy, którzy prenumerują zawiadomienia dotyczące ogłoszenia, z którym związane są te pytania i odpowiedzi.

Dane osobowe nie są przekazywane stronom, które stoją poza wspomnianymi powyżej ramami prawnymi. Mogą natomiast zostać przekazane organom realizującym zadania w zakresie monitorowania lub kontroli zgodnie z prawodawstwem UE, takim jak OLAF czy sędzia śledczy.

Urząd Publikacji nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dostęp użytkowników prywatnych wygasa wraz z ustaniem ich funkcji. Ich wpisy (pytania i odpowiedzi) pozostają widoczne, aż do chwili upłynięcia terminu składania wniosków.
Dane osób otrzymujących informacje są przechowywane maksymalnie przez pięć lat.

 

Jak można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i w razie potrzeby je skorygować?

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz do korygowania ich online. Można również zwrócić się o całkowite usunięcie danych osobowych użytkownika, pod warunkiem że Urząd Publikacji aktualnie nie zajmuje się udzielaniem odpowiedzi na zadane przez niego pytanie.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania e-maili, wysyłając wiadomość do serwisu eTendering (dane do kontaktu podano poniżej) lub korzystając z linku podanego w e-mailu.

Jeżeli użytkownik usunie swoją rejestrację z systemu ECAS, jego dane osobowe zostaną również usunięte z systemu eTendering, z wyjątkiem zadanych przez niego pytań i udzielonych odpowiedzi.

W celu ochrony prywatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa dokładnie sprawdzamy tożsamość użytkowników, zanim udzielimy im dostępu lub pozwolimy im na wprowadzenie jakichkolwiek zmian.

Prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej, o którym mowa w sekcji „Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?”.

 

Co robimy, aby uniknąć nadużyć lub uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym?

Aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zapewnić bezpieczeństwo danych oraz poprawne wykorzystywanie zgromadzonych informacji, Urząd Publikacji stosuje odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne, które są regularnie aktualizowane.

Pytania użytkowników są przechowywane na serwerze Urzędu Publikacji i jego podwykonawców i przetwarzane. Mogą również zostać przesłane e-mailem do eksperta odpowiedzialnego za udzielenie na nie odpowiedzi.

Zewnętrzni podwykonawcy podpisali z Urzędem Publikacji umowę zobowiązującą ich do stosowania się do obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, w szczególności do rozporządzenia (WE) 45/2001.

 

ARTYKUŁ 1.9 — OCHRONA DANYCH

 

1.9.2.     Przy przetwarzaniu danych w imieniu Komisji w ramach wykonywania Umowy, Wykonawca :

 

a)      działa wyłącznie na polecenie Komisji;

 

b)      przestrzega zobowiązań wynikających z art. 21 i 22 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 dotyczących poufności i bezpieczeństwa operacji przetwarzania, chyba że na mocy art. 17 ust. 3 tiret drugie dyrektywy 95/46/WE Wykonawca wypełnił już swoje zobowiązania w odniesieniu do poufności i bezpieczeństwa ustanowione przez prawo krajowe jednego z państw członkowskich.

 

Wykonawca podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji przetwarzania zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) 45/2001; środki te muszą być uzgodnione między Wykonawcą a Komisją na piśmie lub w innej równorzędnej formie.

 

1.9.3.     Wykonawca przestrzega przepisów rozporządzenia Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych (Dz.U. L 151 z 15.6.1990, s. 1).

 

Dane użytkowników są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej i odpowiednio zabezpieczone.

Pracownicy Urzędu Publikacji, którzy mają dostęp do danych osobowych, mają obowiązek je chronić w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, np. nie wolno im wykorzystywać ich do celów innych niż cele realizowane w ramach powierzonych im obowiązków.

Dostęp do danych mają wyznaczeni urzędnicy Urzędu Publikacji posiadający nazwę użytkownika i indywidualne hasło. Tylko te upoważnione osoby mają dostęp do danych (za pośrednictwem specjalnego systemu).

 

Z kim mogę się skontaktować, aby zadać pytanie lub złożyć skargę?

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub aby je zmienić lub usunąć), prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu. Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada kierownik działu ds. EUR-Leksu i systemu TED w Urzędzie Publikacji.

 

W przypadku sporu skargi można kierować do urzędnika Komisji Europejskiej zajmującego się ochroną danych osobowych w Komisji lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.