Dôležité právne upozornenie

 

Na informácie na tomto webovom sídle sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá o ochrane osobných údajov.

 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Webové sídla TED, SIMAP, eTendering a eNotices (ďalej len „systém TED“) boli vytvorené s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám týkajúcim sa verejných obstarávaní v Európskej únii, ako aj zlepšiť postupy verejného obstarávania. Usilujeme sa poskytovať aktuálne a presné informácie a v prípade upozornenia na chyby sa snažíme podniknúť kroky na ich odstránenie.

 

Úrad pre publikácie však v nijakom prípade nenesie zodpovednosť, ani inak neručí za informácie na týchto webových sídlach, ktoré:

·         sú len všeobecnej povahy, a nie sú uvedené s cieľom vyhovieť osobitným okolnostiam istých fyzických alebo právnických osôb,

·         nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,

·         sú niekedy prepojené na externé webové sídla, nad ktorými Úrad pre publikácie nemá kontrolu a za ktoré nepreberá nijakú zodpovednosť,

·         nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete špecifické poradenstvo, mali by ste sa obrátiť na odborníka s príslušnou kvalifikáciou).

 

Upozorňujeme, že v prípade online dokumentu nemusí ísť nevyhnutne o presnú reprodukciu úradne prijatého textu. Autentické sú len oznámenia o verejných súťažiach uverejnené v DVD-ROM vydaniach Úradného vestníka Európskej únie v úradnom jazyku podľa výberu obstarávateľa.

 

Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje na našom webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemožno zaručiť, že tieto problémy nespôsobia výpadok alebo inú poruchu našich služieb. Úrad pre publikácie nepreberá zodpovednosť v súvislosti s problémami, ktoré vznikli pri používaní tohto webového sídla alebo akýchkoľvek prepojených externých webových sídiel.

 

Účelom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Úradu pre publikácie v rozpore s požiadavkami stanovenými v platných vnútroštátnych predpisoch, a ani odmietnuť jeho zodpovednosť vo veciach, v ktorých sa zodpovednosť podľa týchto právnych predpisov vylúčiť nedá.

 

Upozornenie o autorských právach

 

© Európska únia, 1998 – 2014

 

Opakované použitie dokumentov zo systému TED na komerčné alebo nekomerčné účely je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja: © Európska únia. Pravidlá pre opakované použitie dokumentov Európskej komisie sú stanovené v rozhodnutí Európskej komisie z 12. decembra 2011.

 

Používanie prvkov (napr. textu, fotografií, obrázkov, grafov atď.), ku ktorým sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán, je podmienené predchádzajúcim povolením nositeľa autorského práva.

 

Nijaké logo nemožno použiť bez predchádzajúceho súhlasu Úradu pre publikácie.

 

Poskytovanie súborov TED vo formáte XML prostredníctvom FTP serveru, konkrétne na účely využitia a ďalšieho komerčného šírenia, je podmienené poskytnutím hesla, ktoré možno bezplatne získať po zaslaní e-mailu na túto adresu: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Všetky ostatné otázky v súvislosti s autorskými právami, ktoré sa týkajú systému TED, posielajte na e-mailovú adresu: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre registráciu používateľov na lokalite eTendering

Úvod

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Politika v oblasti ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Prečo zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú, aby sme mohli:

   poskytovať služby (pozri ďalej), ktoré vyžadujú registráciu, pretože sú technicky viazané na váš profil, a teda sa poskytujú len registrovaným používateľom na webovom sídle eTendering. Oznámenia o súťažiach môžu vytvoriť a v systéme spravovať len používatelia s osobitnými oprávneniami,

   reagovať na požiadavky používateľov helpdesku,

   používateľom posielať informácie o vývoji a používaní webového sídla,

   hodnotiť služby poskytované prostredníctvom online školení,

   analyzovať prípadné chyby s cieľom zlepšiť služby a vytvoriť anonymné štatistiky o používaní webového sídla.

 

Údaje využijeme aj na prípravu štatistík o používaní webového sídla, budú však anonymné a nebudú obsahovať osobné informácie.

 

Oznámenia o súťažiach môžu vytvoriť a v systéme spravovať len používatelia s osobitnými oprávneniami:

   Registrovaní verejní používatelia môžu klásť otázky a dostať odpovede na svoje otázky a oznámenia o nových otázkach, odpovediach a dokumentoch týkajúcich sa oznámenia o súťaži.

   Registrovaní súkromní používatelia môžu vkladať a meniť oznámenia o súťažiach a odpovedať na otázky.

 

So zhromaždenými osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade s nariadením č. 45/2001.

Údaje sa použijú len na uvedené účely a s cieľom vylepšiť služby poskytované zamestnancami Úradu pre publikácie a jeho zmluvnými partnermi.

 

Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov? (Prevádzkovateľ)

Prevádzkovateľom, t. j. osobou, ktorá zodpovedá za spracovanie týchto údajov, je vedúci oddelenia „EUR‑Lex a TED“ Úradu pre publikácie. Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a súvisiacich osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu.

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Z databáz CED LDAP sa preberajú tieto údaje používateľov z inštitúcií (pozri aj oznámenie úradníkovi pre ochranu údajov č. DPO-839):

   Hlavný verejný obstarávateľ (VO)

   Krstné meno

   Priezvisko

   E-mail

Údaje v registračnom formulári pre verejných používateľov nie sú povinné s výnimkou e‑mailu:

   E-mail (ktorý je zároveň používateľským menom)

   Krstné meno

   Priezvisko

   Telefón

   Fax

   Názov organizácie

   Adresa

E-maily archivované vo funkčnej e-mailovej schránke OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu a e-maily obsahujúce otázky alebo odpovede môžu obsahovať okrem e-mailovej adresy priezvisko, krstné meno, pracovnú adresu, telefónne/faxové číslo používateľa a organizácie alebo inštitúcie, ku ktorej používateľ patrí, ak ich používateľ uvedie.

Uchovávajú sa aj údaje o tom, aký máte vzťah k verejnej súťaži, vaše otázky a odpovede a takisto sa zhromažďujú údaje o používaní webového sídla.

Takisto sa zhromažďuje e-mailová adresa a čas účasti na online školeniach.

 

Komu sa poskytujú vaše údaje?

S vašimi zhromaždenými údajmi sa bude zaobchádzať ako s dôvernými a prístup k nim budú mať len útvary Úradu pre publikácie a jeho zmluvní partneri zodpovední za lokalitu eTendering a infraštruktúru.

Údaje o obstarávateľoch a ich agentoch sú prístupné len v prípade tých oznámení o súťažiach, na ktoré používateľ reaguje.

Otázky a odpovede sa zobrazujú používateľom, ktorí sa prihlásili do verejnej súťaže, ktorej sa otázky a odpovede týkajú.

Nijaké osobné údaje sa neposkytujú stranám, ktoré sú mimo okruhu adresátov a uvedeného právneho rámca, čím však nie je dotknuté prípadné poskytovanie údajov orgánom, ktorých úlohou je uskutočňovanie kontrol alebo previerok v súlade s právnymi predpismi EÚ (napr. OLAF) alebo na vyžiadanie súdu.

Úrad pre publikácie neposkytne osobné údaje tretím stranám na účely priameho marketingu.

 

Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Prístup súkromných používateľov sa odstráni, ak im zanikne funkcia. Ich vstupy (otázky a odpovede) sa zobrazujú až do ukončenia verejnej súťaže.
Údaje o osobách dostávajúcich informácie sa uchovávajú najviac päť rokov.

 

Ako si môžete prezrieť svoje údaje, preveriť ich aktuálnosť a v prípade potreby ich opraviť?

Máte právo prezrieť a upraviť si svoje údaje online. Takisto môžete požadovať úplný výmaz svojich osobných údajov, ak neprebieha vybavovanie žiadnej vašej žiadosti o informácie.

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu správ – pošlite e-mail na adresu uvedenú v kontaktných údajoch služby eTendering alebo kliknite na odkaz v zasielaných správach.

Ak vymažete svoju registráciu v rámci služby ECAS, vaše údaje sa vymažú z lokality eTendering (okrem vašich otázok a odpovedí).

Na ochranu vášho súkromia a bezpečnosti vykonáme potrebné kroky na to, aby sme si mohli overiť vašu totožnosť pred tým, ako k údajom poskytneme prístup alebo umožníme ich opravu.

Kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej v časti „Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov?“.

 

Akým spôsobom bránime zneužitiu údajov alebo neoprávnenému prístupu?

Úrad pre publikácie zaviedol a pravidelne preveruje a aktualizuje primerané materiálne, elektronické a riadiace postupy slúžiace na zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu a jeho predchádzanie, na uchovávanie bezpečnosti údajov a správne používanie zhromaždených údajov.

Vaša žiadosť o informácie sa uchová na serveri Úradu pre publikácie a jeho zmluvných partnerov, spracuje a môže byť preposlaná e-mailom príslušnému odborníkovi na účely prípravy odpovede.

Títo externí zmluvní partneri podpísali zmluvu s Úradom pre publikácie, ktorá ich právne zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov a ich spracovávania, konkrétne najmä nariadenie (ES) č. 45/2001.

 

Článok 1.9 – OCHRANA ÚDAJOV

 

1.9.2      Pri spracovávaní údajov v mene Komisie pri plnení zmluvy zmluvný partner:

 

(a)   koná výlučne na základe pokynov Komisie;

 

(b)   musí splniť a dodržiavať povinnosti stanovené v článkoch 21 a 22 nariadenia (ES) č. 45/2001 týkajúce sa dôverného charakteru a bezpečnosti spracovania, ibaže už zmluvný partner podľa článku 17 ods. 3 druhej zarážky smernice 95/46/ES dodržiava povinnosti týkajúce sa dôverného charakteru a bezpečnosti spracovania stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch jedného z členských štátov.

 

Zmluvný partner prijme primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovania v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 45/2001, na ktorých sa musí dohodnúť s Komisiou v písomnej alebo inej rovnocennej forme.

 

1.9.3      Zmluvný partner musí dodržiavať nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1).

 

Vaše registračné údaje sa uchovávajú na serveroch Európskej komisie a sú zabezpečené primeranými prostriedkami.

Zamestnanci Úradu pre publikácie s prístupom k informáciám, pomocou ktorých možno zistiť totožnosť osôb, sú povinní chrániť tieto informácie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, napríklad tak, že tieto informácie použijú výlučne na plnenie svojich zverených pracovných povinností.

Určení úradníci Úradu pre publikácie majú prístup k údajom prostredníctvom svojho používateľského mena a osobného hesla. Iba títo oprávnení úradníci majú prístup k týmto údajom (využívajú špecifický systém).

 

Kontaktné miesta pre otázky alebo sťažnosti

Ak si chcete prezrieť, vymazať alebo opraviť svoje osobné údaje, napíšte:

prevádzkovateľovi zodpovednému za spracovanie týchto údajov, ktorým je vedúci oddelenia „EUR‑Lex a TED“ (e-mail: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Prípadné sťažnosti na jeho postup možno adresovať úradníkovi pre ochranu údajov Európskej komisie alebo európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.