Pomembno pravno obvestilo

 

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Namen spletišč TED, SIMAP, eTendering in eNotices (v nadaljevanju besedila: sistem TED) je omogočiti javnosti večjo dostopnost informacij o javnih naročilih v Evropski uniji ter izboljšanje vodenja postopkov javnega naročanja. Prizadevamo si, da bi bile vse informacije posodobljene in točne ter, kadar smo nanje opozorjeni, poskušamo odpraviti netočnosti.

 

Vendar Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti ali obveznosti glede informacij na teh spletiščih, saj:

·         so splošnega značaja in se ne nanašajo na posebne okoliščine določenega posameznika ali subjekta;

·         niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;

·         so včasih povezane z zunanjimi spletnimi stranmi, nad katerimi Urad za publikacije nima nadzora in za katere ne prevzema odgovornosti;

·         niso strokovno ali pravno svetovanje (če potrebujete posebno svetovanje, se vedno posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

 

Prosimo, da upoštevate, da spletni dokumenti niso vedno natančen povzetek uradno sprejetega besedila. Verodostojna so samo obvestila o javnih naročilih, objavljena v Uradnem listu Evropske unije na DVD-ROM-u in v jeziku, ki ga je izbral naročnik.

 

Prizadevamo si za čim manj nevšečnosti zaradi tehničnih motenj. Vendar so nekateri podatki na našem spletišču lahko ustvarjeni ali strukturirani v datotekah ali obliki, ki niso povsem brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da zaradi tovrstnih težav naša storitev ne bo motena ali kako drugače ovirana. Urad za publikacije ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, nastale kot posledica uporabe tega spletišča ali z njim povezanih zunanjih spletišč.

 

Namen te izjave ni omejitev odgovornosti Urada za publikacije za dejanja v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje njegove odgovornosti za dejanja, ki jih po tej zakonodaji ni mogoče izključiti.

 

Obvestilo o avtorskih pravicah

 

© Evropska unija (1998-2014)

 

Ponovna uporaba dokumentov iz sistema TED za komercialne in nekomercialne namene je dovoljena ob navedbi vira: © Evropska unija. Politiko Evropske komisije glede ponovne uporabe dokumentov uveljavlja Sklep Komisije z dne 12. decembra 2011.

 

Uporaba gradiva (npr. besedila, fotografij, slik, grafikonov itd.), za katero veljajo avtorske pravice tretjih oseb, je možna ob predhodni pridobitvi dovoljenja imetnikov avtorskih pravic.

 

Uporaba logotipov ni dovoljena brez predhodne privolitve Urada za publikacije.

 

Pošiljanje datotek iz sistema TED v obliki xml prek strežnika FTP za komercialno razširjanje in uporabo je možno le z uporabo gesla, za katero lahko zaprosite brezplačno po e-pošti na naslednjem naslovu: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu.

Vsa druga vprašanja o avtorskih pravicah v zvezi s sistemom TED lahko naslovite na: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov pri registraciji uporabnika storitve eTendering

Uvod

Evropska unija je zavezana varstvu osebnih podatkov uporabnikov. Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Unije temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

Čemu zbiranje, shranjevanje in obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo, ker nam omogočajo:

     ponudbo storitev (glej spodaj), za katere se je potrebno registrirati, saj so tehnično povezane s profilom uporabnika in jih torej lahko uporabljajo le registrirani uporabniki spletišča eTendering. V sistemu lahko pripravijo in urejajo razpise samo uporabniki s posebnim pooblastilom;

     odgovarjanje uporabnikom službe za pomoč;

     pošiljanje informacij o razvoju in uporabi spletišča uporabnikom;

     ocenjevanje storitev spletnega usposabljanja;

     analiziranje morebitnih napak ter s tem izboljšanje spletišča in pripravo anonimnih statističnih podatkov o uporabi spletišča.

 

Osebne podatke uporabljamo tudi za pripravo statistike o uporabi spletišča, vendar so ti statistični podatki anonimni in ne omogočajo identifikacije. 

 

V sistemu lahko pripravijo in urejajo razpise samo uporabniki s posebnim pooblastilom:

   Registrirani javni uporabniki lahko pripravljajo odgovore na vprašanja in prejemajo obvestila o novih vprašanjih, odgovorih in dokumentih v zvezi z razpisom.

   Registrirani zasebni uporabniki lahko vnašajo in spreminjajo razpise ter odgovore.

 

Z zbranimi osebnimi podatki ravnamo v skladu s smernicami zgoraj navedene uredbe.

Podatke bodo zaposleni na Uradu za publikacije in njegovi pogodbeni izvajalci uporabili zgolj za zgoraj navedene namene in izboljšavo storitve.

 

Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov? (upravljavec podatkov)

Za obdelavo osebnih podatkov je odgovoren vodja enote EUR‑Lex in TED Urada za publikacije. Vsa vprašanja glede obdelave vašega elektronskega naslova in s tem povezanih osebnih podatkov pošljite na e-naslov: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu.

 

Katere osebne podatke zbiramo

Osebne podatke uporabnikov iz institucij prevzemamo iz podatkovnih zbirk CED LDAP, glej tudi obvestilo uradni osebi za varstvo podatkov št. DPO–839:

   glavni organ naročnik

   ime

   priimek

   e-naslov

Podatki na obrazcu za registracijo so za javne uporabnike neobvezni, razen e‑naslova:

   e-naslov (je tudi ime uporabnika)

   ime

   priimek

   telefon

   telefaks

   ime organizacije

   naslov

Elektronska sporočila, shranjena v namenskem poštnem nabiralniku OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu, in tista, s katerimi se pošiljajo vprašanja in odgovori, lahko poleg e-naslova vsebujejo še priimek, ime, službeni naslov, številko telefona oz. telefaksa uporabnika ter organizacije ali institucije, ki ji uporabnik pripada ob vpisovanju podatkov.

Sistem prav tako shrani uporabnikovo povezavo z javnim razpisom, vprašanja in odgovore, zbiramo tudi podatke o uporabi spletišča.

Prav tako zbiramo e-sporočila in podatke o udeležbi v spletnem usposabljanju.

 

Komu posredujemo vaše podatke

Zbrane podatke zaupno obravnavajo in uporabljajo zgolj zaposleni na Uradu za publikacije in njegovi pogodbeni izvajalci, odgovorni za spletišče eTendering ter infrastrukturo.

Podatke naročnikov in njihovih agencij vidijo le uporabniki, ki odgovorijo na razpis.

Postavljena vprašanja in prejete odgovore vidijo samo uporabniki, ki so odgovorili na razpis, na katerega se nanašajo vprašanja in odgovori.

Osebnih podatkov ne posredujemo subjektom, ki niso prejemniki podatkov in niso zajeti v navedeni pravni okvir, lahko pa jih v skladu z zakonodajo EU posredujemo organom za spremljanje in nadzor (denimo uradu OLAF) ali preiskovalnemu sodniku.

Urad za publikacije podatkov ne bo posredoval tretjim osebam za neposredno trženje.

 

Koliko časa hranimo vaše podatke

Če preneha njihova funkcija, zasebnim uporabnikom odvzamemo dostop. Njihova vprašanja in odgovori so v sistemu vidni do konca razpisnega roka.
Podatke oseb, ki so informacije prejele, hranimo največ 5 let.

 

Kako lahko preverite točnost podatkov in jih po potrebi popravite

Uporabniki majo pravico, da svoje podatke na spletu preverijo in spremenijo. Zahtevajo lahko tudi popoln izbris svojih osebnih podatkov, če nobena njihova poizvedba ni v obravnavi.

Od prejemanja elektronskih obvestil se lahko odjavite kadar koli, in sicer tako, da pristojni službi eTendering pošljete sporočilo (glej kontaktne podatke spodaj) ali uporabite povezavo v prejetih obvestilih.

Če izbrišite svoj račun ECAS, sistem s spletišča eTendering izbriše tudi vaše osebne podatke, razen vaših vprašanj in odgovorov.

Preden uporabniku omogočimo dostop do podatkov ali preden jih spremenimo, zaradi zaščite zasebnosti in varnosti uporabnika z ustreznimi ukrepi preverimo njegovo identiteto.

Svoja sporočila lahko naslovite na elektronski naslov, naveden v razdelku Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov?.

 

Preprečevanje zlorabe in nepooblaščenega dostopa

Urad za publikacije je za zaščito in preprečitev nepooblaščenega dostopa, vzdrževanje varstva podatkov in pravilno uporabo zbranih podatkov uvedel ustrezne fizične, elektronske in administrativne postopke. Te postopke tudi redno pregleduje in posodablja.

Vašo poizvedbo shranimo na strežnik Urada za publikacije in njegovih pogodbenih izvajalcev ter jo obdelamo, prek elektronske pošte jo lahko tudi posredujemo strokovnjaku, pristojnemu za odgovor.

Zunanji izvajalci imajo z Uradom za publikacije sklenjeno pogodbo, ki jih pravno obvezuje k upoštevanju zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov in njihove obdelave, natančneje Uredbe (ES) št. 45/2001.

 

ČLEN 1.9 – VARSTVO PODATKOV

 

1.9.2      Pri obdelavi podatkov v imenu Komisije v okviru izvajanja pogodbe izvajalec:

 

(a)   ravna samo po navodilih Komisije;

 

(b)   izpolnjuje obveznosti iz členov 21 in 22 Uredbe (ES) št. 45/2001 o zaupnosti in varnosti obdelave, razen če na podlagi druge alinee člena 17(3) Direktive 95/46/ES za izvajalca že veljajo obveznosti o zaupnosti in varnosti, določene v nacionalni zakonodaji ene od držav članic.

 

Izvajalec bo sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost obdelave v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 45/2001 v dogovoru med izvajalcem in Komisijo v pisni ali drugi enakovredni obliki.

 

1.9.3      Izvajalec ravna v skladu z Uredbo Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropske unije (UL L 151, 15.6.1990, str. 1).

 

Osebni podatki iz registracije uporabnika so shranjeni na strežnikih Evropske komisije, kjer so tudi ustrezno zavarovani.

Zaposleni na Uradu za publikacije z dostopom do podatkov, ki omogočajo individualno prepoznavanje, so obvezani k varovanju teh podatkov v skladu s to izjavo o varstvu podatkov: uporabljajo jih lahko na primer samo za izvajanje nalog, ki so v njihovi pristojnosti.

Pooblaščeni uradniki Urada za publikacije lahko dostopajo do podatkov samo s svojim uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo (v posebnem sistemu) samo ti pooblaščeni uradniki.

 

Vprašanja in pritožbe

Če želite dostop do svojih osebnih podatkov oziroma jih želite izbrisati ali popraviti, se obrnite na upravljavca podatkov, pristojnega za obdelavo osebnih podatkov – vodjo enote EUR‑Lex in TED  (e-naslov: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

V primeru spora se lahko pritožite pri uradni osebi za varstvo podatkov Evropske komisije ali Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.