Viktigt rättsligt meddelande

 

Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning, upphovsrättsskydd och regler om skydd av personuppgifter.

 

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån har skapat Ted-, Simap-, e-upphandlings- och eNotices-webbplatserna för att du lättare ska kunna informera dig om offentlig upphandling i EU och för att förbättra upphandlingsförfarandena. Vårt mål är att alltid tillhandahålla aktuell och korrekt information, och vi försöker givetvis att rätta till eventuella fel.

 

Vi påtar oss dock inget ansvar för uppgifterna på webbplatserna. För uppgifterna gäller följande:

·         Det rör sig bara om allmän information som inte är riktad till någon enskild fysisk eller juridisk person.

·         Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.

·         Informationen är ibland länkad till externa webbplatser som vi inte har någon kontroll över och för vilka vi frånsäger oss allt ansvar.

·         Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

 

Tänk på att ett webbdokument inte nödvändigtvis exakt återger den officiellt antagna versionen. Autentiska är bara de upphandlingsmeddelanden som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning på dvd-rom på det officiella språk som den upphandlande enheten väljer.

 

Vi försöker så långt som möjligt att undvika tekniska störningar. Vissa uppgifter kan dock ha skapats eller lagrats i felaktiga filer eller format, och vi kan därför inte garantera att sådana fel inte leder till avbrott eller andra störningar. Vi påtar oss inte något ansvar för problem på denna eller någon av de länkade externa webbplatserna.

 

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

 

Upphovsrättsskydd

 

© Europeiska unionen, 1998–2014

 

Ted-systemets handlingar får vidareutnyttjas för kommersiella eller andra ändamål förutsatt att källan anges: © Europeiska unionen. Europeiska kommissionens policy för detta fastställs i ett beslut av den 12 december 2011.

 

Om du vill använda sådant material (t.ex. text, foton, bilder och diagram) som en tredje part har upphovsrätt till måste du söka tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

 

Ingen logotyp får användas utan Publikationsbyråns medgivande.

 

För leverans av Ted-filer i xml-format via en ftp-server för användning och kommersiell distribution krävs ett lösenord, som du får kostnadsfritt genom att mejla till följande adress: op-ted-helpdesk@publications.europa.eu

För alla andra upphovsrättsliga frågor avseende Ted-systemet vänligen kontakta op-info-copyright@publications.europa.eu

 

Skydd av personuppgifter vid registrering av e-upphandlingsanvändare

Inledning

EU har åtagit sig att skydda den personliga integriteten. Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Varför samlar ni in, lagrar och behandlar mina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att

   tillhandahålla tjänster (se nedan) som kräver registrering, eftersom de i tekniskt hänseende är knutna till din profil och därför bara kan erbjudas registrerade användare,

   svara på frågor till hjälpcentralen,

   skicka nyheter och information om webbplatsen,

   utvärdera webbkurser,

   analysera eventuella fel för att förbättra tjänsterna.

 

Vi använder uppgifterna också till att ta fram anonym statistik om hur webbplatsen används. Statistiken innehåller inga personuppgifter.

 

Bara auktoriserade användare kan lägga in och hantera upphandlingar i systemet:

   Registrerade offentliga användare kan ställa frågor, få svar på sina frågor och få meddelanden om frågor, svar och handlingar avseende en ansökningsomgång.

   Registrerade privata användare kan lägga in ansökningsomgångar, göra ändringar i dem och svara på frågor.

 

De insamlade personuppgifterna behandlas i enlighet med ovannämnda förordning.

Uppgifterna kommer bara att användas för ovannämnda ändamål och för att förbättra de tjänster som Publikationsbyrån och dess leverantörer tillhandahåller.

 

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter (registeransvarig)?

Chefen för Publikationsbyråns enhet för EUR-Lex och Ted är registeransvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan ställa frågor om hur vi behandlar mejl och personuppgifter till OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

 

Vilka personuppgifter samlar ni in?

Personuppgifter om EU-institutionernas användare hämtas från CED LDAP-databaserna (se även meddelande till uppgiftsskyddsombudet nr DPO-839):

   Huvudansvarig upphandlande myndighet.

   Förnamn.

   Efternamn.

   E-post.

Uppgifterna i registreringsblanketten för offentliga användare är frivilliga utom e-postadressen:

   E-post (fungerar också som användarnamn).

   Förnamn.

   Efternamn.

   Telefon.

   Fax.

   Organisationens namn.

   Postadress.

De mejl som arkiveras i e-brevlådan OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu och fråge- och svarsmejlen kan förutom e-postadressen också innehålla användarens för- och efternamn, kontorsadress och telefon- och faxnummer samt namnet på den organisation eller institution som användaren tillhör.

Vi sparar också dina frågor och svar och uppgifter om vilka upphandlingar du berörs av och hur du använder webbplatsen.

Dessutom sparar vi mejluppgifter om vilka webbkurser du har deltagit i och hur ofta.

 

Vem har tillgång till mina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och används bara av Publikationsbyrån och dess uppdragstagare med ansvar för e-upphandling och infrastruktur.

Uppgifter om de upphandlande myndigheterna och deras företrädare kan bara ses av de användare som deltar i respektive upphandling.

Frågor och svar kan bara ses av de användare som har registrerat sig för upphandlingen i fråga.

Inga personuppgifter vidarebefordras till andra parter än dem som nämns ovan. De kan dock komma att överlämnas till en undersökningsdomare eller till EU:s kontroll- och tillsynsinstanser, t.ex.Olaf.

Publikationsbyrån lämnar inte ut personuppgifter för direkt marknadsföring.

 

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Privata användare som lämnar sin befattning har inte längre tillgång. Deras bidrag (frågor och svar) förblir synliga tills upphandlingen har avslutats.
Uppgifter om personer som får information sparas i högst fem år.

 

Hur kan jag få tillgång till mina uppgifter för att kontrollera eller rätta dem?

Du har rätt att få tillgång och ändra dina uppgifter online. Du kan också begära att de ska raderas om alla dina ärenden är avslutade.

Du kan när som helst be att få bli struken från våra mejllistor. Skicka bara ett meddelande till e-upphandlingstjänsten (se kontaktuppgifter nedan) eller klicka på länken i mejlen du får.

Om du avregistrerar dig från Ecas raderas också dina uppgifter från e-upphandlingen, utom dina frågor och svar.

Innan vi ger dig tillgång till uppgifterna eller rättar dem kontrollerar vi din identitet för att skydda ditt privatliv och din säkerhet.

Vänligen kontakta oss på den mejladress som anges i avsnittet ”Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter”.

 

Vad gör ni för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst?

Publikationsbyrån har infört fysiska, elektroniska och administrativa rutiner som ska förhindra att obehöriga får tillgång till de insamlade uppgifterna, garantera datasäkerheten och se till att uppgifterna inte missbrukas. Rutinerna ses över och uppdateras regelbundet.

Din fråga sparas på vår och våra uppdragstagares server, behandlas och skickas eventuellt vidare med mejl till den handläggare som ska svara på frågan.

Externa uppdragstagare har undertecknat följande avtal med Publikationsbyrån, enligt vilka de är skyldiga att följa gällande lagstiftning om skydd och behandling av personuppgifter, särskilt förordning (EG) nr 45/2001:

 

ARTIKEL 1.9 — SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

 

1.9.2      När uppdragstagaren behandlar uppgifter för kommissionens räkning ska uppdragstagaren

 

(a)   endast agera enligt kommissionens anvisningar

 

(b)   iaktta skyldigheterna i artiklarna 21 och 22 i förordning (EG) nr 45/2001 om sekretess och säkerhet vid behandling, utom om uppdragstagaren enligt artikel 17.3 andra strecksatsen i direktiv 95/46/EG redan omfattas av skyldigheter i fråga om sekretess och säkerhet enligt en medlemsstats nationella lagstiftning.

 

Uppdragstagaren ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandlingen ska vara säker i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 45/2001, och åtgärderna ska avtalas mellan uppdragstagaren och kommissionen skriftligt eller i annan likvärdig form.

 

1.9.3      Uppdragstagaren ska iaktta rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (EGT L 151, 15.6.1990, s. 1).

 

Dina registreringsuppgifter finns lagrade och skyddade på EU-kommissionens servrar.

Anställda vid Publikationsbyrån som har tillgång till personligt identifierbara uppgifter ska skydda uppgifterna i enlighet med detta meddelande om skydd av personuppgifter. De får t.ex. inte använda uppgifterna till något annat än att utföra sina arbetsuppgifter.

Särskilt utsedda tjänstemän vid Publikationsbyrån kan få tillgång till uppgifterna med sitt användarnamn och sitt personliga lösenord. Bara dessa befullmäktigade tjänstemän har tillgång till uppgifterna genom ett särskilt system.

 

Vart kan jag vända mig med frågor eller klagomål?

Om du vill se, ta bort eller ändra dina personuppgifter kan du skriva till

den registeransvariga, som är ansvarig för behandlingen av uppgifterna, dvs. enhetschefen för EUR-Lex och Ted (e-post: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu).

 

Om du inte är nöjd med svaret kan du klaga hos Europeiska kommissionens uppgiftsskyddsombud eller Europeiska datatillsynsmannen.