Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT consultancy services in the area of spatial dataflow development, management ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/11/2015
10/11/2015
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical capacity
We understand that a Master's Degree in ESRI, provided by ESRI, may be equivalent to an ESRI certification. Please confirm our understanding is correct.
10/11/2015
Assuming the mentioned master degree is covering ArcGIS Server then it can be equivalent to an ArcGIS Server certificate.