Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Important! La date limite de soumission des offres est postposée au 02/05/2016, 17h30. La date d'ouverture des offres étant postposée au 11/05/2016, 10h00. Les soumissionnaires ayant déjà soumis une offre peuvent s'ils l'estiment nécessaire en raison des informations complémentaires publiées, soit envoyer un corrigendum à leur offre, soit envoyer une nouvelle offre endéans le nouveau délai de soumission des offres.
Τίτλος:
Fourniture avec ou sans assemblage de mobilier pour locaux à l'usage de crèches,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/02/2016
29/02/2016
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tender specs in another language? (2)
We think it should be sufficient for us to obtain "Technical Specifications" and "Minimum Requirements" documents in Czech language. Thank you very much.
29/02/2016
The requested translations will be available online within the second week of March.