Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mobile communications.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/03/2016
11/03/2016
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Price table
Where can we put prices in Annex 3 Form 9 Financial offer sheet for Voice and SMS in the RoW zone if only non-bundling is possible?
11/03/2016
If no bundle is proposed, you can provide your unit prices in the positions “Price per minute out of the bundle” / “Price per SMS out of the bundle” / “Price per MB out of the bundle” respectively.